Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Innspurt for NOFs kartlegging av hubro

Vi er nå inne i det siste året med NOFs landsdekkende kartlegging av hubro. Det er fortsatt mange eldre lokaliteter her til lands som ikke har blitt sjekket på mange år. Hvis du kjenner til mulige hubroterritorier som du i løpet av prosjektperioden ennå ikke har fått sjekket, er tiden inne for å sjekke opp disse i år!

Av Peter Sjolte Ranke & Ingar Jostein Øien

Publisert 16.02.2012

Da kartleggingen av hubro startet for fire år siden, var det ikke med mål om å få en fullstendig oversikt over forekomsten, men å undersøke status i kjente og potensielle territorier. Lokale NOF-medlemmer har lagt ned utallige felttimer i dette arbeidet som har ført oss frem til der vi er i dag. Ett år gjenstår av den landsdekkende kartleggingen, og vi ønsker derfor at så mange som mulig av hubroterritoriene her til lands sjekkes opp i forbindelse med NOFs kartleggingsprosjekt og at denne sesongen benyttes til aktiv lytting i områder som hittil har vært dårlig dekket.

Tidsrommet februar til april er ypperlig for hubrolytting, så tiden er absolutt inne om lytteforholdene er gode. Det er på denne årstiden at hubroen mest ivrig hevder sitt territorium med sin karakteristiske «hoing». Om du er usikker på hvordan lyden høres ut, eller det er lenge siden du har hørt den, finnes det et fint opptak i nettsaken for oppstartsåret 2008.

Gjennom NOFs kartlegging i de siste 4 år har «NOF-ere» i hele landet oppsøkt mange lokaliteter, - både gamle kjente lokaliteter og nye potensielle hekkeplasser. I tillegg har tips fra lokalbefolkningen blitt sjekket opp og flere territorier har blitt avdekket på denne måten. Det har blitt lyttet aktivt i de fleste fylkene, men noen fylker har et potensiale for kartlegging da det finnes egnede hubrohabitater som ennå ikke er besøkt. Økt aktivitet i disse områdene vil være særdeles kjærkomment i 2012.

Resultatene fra fjorårets sesong (2011) vil bli publisert i NOFs rapportserie i de første dagene av mars. Hvis du er interessert i resultater fra tidligere sesonger, så finnes resultatene for 2009 og 2010 i to NOF-rapporter. Aktiviteten i 2011 ser ut til å ha vært god, og vi ønsker selvsagt en ytterligere økt innsats nå i sluttspurten på kartleggingen. Kanskje blir innspurtsåret det mest aktive med mer enn 500 sjekkede territorier?

Hubro er en viktig art å følge opp. Den hadde tidligere en større bestand i Norge, men etter en reduksjon i bestanden frem til midten av forrige århundre, da den ble fredet (se Øien mfl. 2008 og Jacobsen mfl. 2008) har bestanden ennå ikke tatt seg opp. Dette har sammenheng med at hubroen nå står overfor nye trusler, som kraftledninger, hyttefelt etc. Det ble i fjor derfor bevilget 30 millioner til tiltak for hubro, som i hovedsak skal bli brukt til å utbedre kraftlinjestolper som er spesielt farlige for hubro. Utbedringene skal i første omgang gjennomføres nær kjente aktive territorier, og for at dette tiltaket skal bli så effektfullt som mulig er det viktig at vi får lokalisert enda flere hubroterritorier.

Kartleggingsarbeidet som NOF har gjennomført det siste halve tiåret har vært en sentral del av oppfølgingen av den nasjonale handlingsplanen for hubro som ble utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, og kunnskap om hubrobestanden er avgjørende i arbeidet med å snu den negative bestandsutviklingen. Det er imidlertid foreløpig for tidlig å konkludere med en klar trend for den norske bestanden i løpet av prosjektperioden, men et av formålene med kartleggingen har også vært å lokalisere områder med gode hubrobestander, samt territorier med god produksjon slik at det kan prioriteres å begrense tap av hekkende individer i disse områdene. Neste fase i oppfølgingen av handlingsplanen vil være å følge opp et utvalg av lokaliteter i utvalgte geografiske regioner og på denne måten overvåke utviklingen for de norske hubroene. Det er derfor særlig viktig med en intensiv avslutningssesong i kartleggingsarbeidet.

Ønsker du å lytte etter hubro, er de neste to månedene en særdeles god tid. Hubrolytting krever ikke mye planlegging, men det er viktig å merke seg at tiden på døgnet er avgjørende. Når du skal ut å lytte bør du være på plass minst en halv time før solnedgang, slik at du får med deg skumringsperioden da hubroen er mest aktiv. Det er derfor lurt å undersøke tidspunktet for solnedgang i forkant av feltinnsatsen.

Ta gjerne kontakt om du ønsker noen tips i forbindelse med selve lyttingen. Kanskje du lurer på om en kjent lokalitet i nærheten av deg allerede er sjekket? - eller du lurer på hvor det det er størst behov for å lytte etter hubro i nye områder? Slike spørsmål kan stilles direkte til hubrokontakten i ditt fylke, eller du kan henvende deg direkte til undertegnede som også besvarer øvrige henvendelser knyttet til lytting eller sjekking av hubrolokaliteter. Ta kontakt på e-post eller ring 99 51 56 54 for slike spørsmål og rapporter hit hvis du er så heldig å høre eller se hubro.

Da gjenstår det bare å ønske lykke til med hubrolyttingen denne våren!

Følg dessuten oppfølgingen av handlingsplanen på Fylkesmannen i Nordland sine nettsider.

Hubro
Forekomsten til hubroen har i løpet av de fire siste årene blitt kartlagt i hele landet. Mer enn halvparten av de rundt 1400 potensielle territoriene her i landet har blitt sjekket i løpet av kartleggingsperioden, og mange av dem er sjekket hvert år. Nå gjenstår det ett år med kartlegging, og det er viktig at du er med på å lytte etter hubro. FOTO: Ola Moen
Hubro
Denne praktfulle hubroen ble fotografert på Listalandet høsten i 2010. FOTO: Bjørn Erik Hellang

Kommentér nyheten