Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Varierende med ugler og smågnagere

Som vanlig så varierer forekomsten av både ugler og smågnagere rundt om i landet. Midt- Norge og det sørlige Østlandet ser ut til å ha mest ugler. Flere steder var det veldig bra tendenser til smågnagere i høst og vinter, men det ser ut til at dette har brutt sammen utover forsommeren.

Av Morten Ree

Publisert 26.07.2008

NOF sendte i begynnelsen av april ut en henvendelse med ønske om å få tilbakemelding på smågnager- og uglesituasjonen rundt om i landet. Det kom inn svært få svar, derfor har vi i tillegg støttet oss til data fra den nystartede fuglemodulen på www.artsobservasjoner.no , for å skaffe oss en viss oversikt. Det er ujevn rapportering i basen med blant annet lite fra Nord-Norge, derfor vil ikke denne oversikten gi noen fullgod oppdatering på hvordan det er på uglefronten, men en viss pekepinn blir det. Uansett vil det vise de muligheter som ligger i å hente ut informasjon fra fuglebasen, både antall rapporter, fordeling i tidsperioder, samt kartfunksjon.

Hornugle:
102 rapporterte funn i Artsobservasjoner. De aller fleste observasjoner er gjort i sørlige deler på Østlandet og i Midt-Norge. Desidert flest observasjoner er gjort i juni og juli. Det er naturlig ut fra artens anonyme levesett og lyd, den røper ofte sin tilstedeværelse i hekketiden gjennom ungenes særpregede skrik, i tillegg til at den ofte er knyttet til kulturmark nær folk. Arten er rapportert i alle måneder og det er meldt om flere vinterobservasjoner, noe som tyder på godt med smågnagere flere steder gjennom vinteren. Vi har også fått meldinger fra Rana-området i Nordland (E.Dahl/P.O.Syvertsen) hvor det har vært uvanlig mye hornugle som har hekket. Det er også meldt om hekking i Troms (K-O.Jacobsen).

Jordugle:
125 rapporterte funn i Artsobservasjoner. De er spredt over store deler av landet med hovedtyngden i Midt-Norge. Mange rapporter fra områdene rundt Oslofjorden i april. Dette er fugler på trekk. Som vanlig er det mange observasjoner i fjellområdene, men også ut på kysten og øyer fra Møre og nordover helt til Finnmark, hvor det meldes om flere hekkende par fra enkelte øyer. Flest observasjoner ble gjort i midten av april og midten av mai. Ellers viser tallene at en del jordugler overvintrer.

Haukugle:
38 rapporterte funn i Artsobservasjoner. Flest observasjoner er gjort i andre uke av mars og slutten av mai. I gode smågnagerår kan høyereliggende områder bli invadert av mengder med haukugle, dette er tydeligvis ikke tilfelle i år. Men noen kull er funnet og basen viser en god del registrerte pullus spesielt i andre uke av juni. Funnene er konsentrert øst i Trøndelag og i Øst-Finnmark, men det er også hekkefunn på Nordmøre (L.Løfaldli) og i Ranaområdet (P.O.Syvertsen).

Perleugle:
58 rapporterte funn i Artsobservasjoner. Registreringene er ganske jevnt fordelt fra februar til ut juni, med en klar topp andre uke i mars, og månedsskifte mai/juni. Hovedtyngden av observasjoner er i Midt-Norge i tillegg noen spredte observasjoner i den sør- og østlige del av landet. Hvor det ble av de store mengder av perleugler som kom inn østfra over Hedmark før jul er vanskelig å si. Men nabofylket Oppland har i deler av fylket en økning i perleugleforekomsten i år forhold til 2007, som var et bunnår (S.Bekkum, J.Opheim, E.Dehli). Utover våren var det også godt med perleugler i Ranaområdet, men uten at det ble funnet så mange hekkefugler i området (P.O.Syvertsen).

Spurveugle:
38 rapporterte funn i Artsobservasjoner. Ingen registreringer på Vestlandet og i Nord-Norge, men fordeler seg ellers jevnt i Sør-Norge opp til og med Nord-Trøndelag. Blir registrert jevnlig med en topp i slutten av januar og i ungetiden, månedsskiftet mai/juni. Fra Nordmøre meldes det om veldig mye hamstring på vinteren, hele 20 kasser spredt over et stort område hadde lagre av mus, men sammenbrudd i smågnagerbestanden førte til få hekkinger (L.Løfaldli).

Kattugle:
260 rapporterte funn i Artsobservasjoner. Ingen registreringer nord for Trondheimsfjorden. Flest observasjoner rundt Oslofjorden, Sørlandet, det sørlige Vestlandet og rundt Trondheimsfjorden. Registrert i alle uker hittil i år, men størst frekvens fra første del av mai til midten av juni. Dette har nok å gjøre med at kattugla er en hyppig kassehekker.

Slagugle:
Ingen registreringer i Artsobservasjoner. Det er kommet inn melding om noen få hekkende par på Østlandet.

Lappugle:
Det er registrert en lappugle i Artsobservasjoner, det er fra april i år i Hedmark.

Hubro:
33 rapporte funn i Artsobservasjoner. Er observert gjennom hele halvåret 2008 med en topp i mars og starten på juni. Observasjonene er spredt rundt om i landet, men er knyttet til kyst og indre fjorder. Men her må det legges til at de fleste observasjoner er skjermet på grunn av artens rødlistestatus.

Snøugle:
Vi har kun en innrapportert snøugle i Artsobservasjoner, men kun observatøren vet hvor, da registreringen er skjermet. Eneste melding utover dette er tre observasjoner fra Nordland, dreier seg om 1 til 2 individer (K.O.Jacobsen), og noen få observasjoner i Finnmark (J.Sandvik). Snøugla krever som regel svært gode smågnagerforekomster før den slår seg til ro, og det er vel ingen steder i landet som kan sies å ha et toppår på smågnagerfronten.


(Basert på tilsendte opplysninger utover våren 2008 i tillegg til data fra www.artsobservasjoner.no per 14.7.2008).

Hornugle
Hornugla har hatt et virkelig godt år mange steder i Norge. FOTO: Ingar Jostein Øien
Uglegrafer
Registreringer av hornugle (øverst) og jordugle (nederst) i Artsobservasjoner i 2008. Det er typisk for hornugle at tiggende unger er enklest å registrere, voksne hornugler er nattaktive, anonyme og sangen til hannen bærer ikke langt.

Kommentarer til nyheten (1)