Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Rødstilk er Årets fugl 2022

Med sine karakteristiske lange, røde bein og det lange nebbet med mørkerød basis, er rødstilk en av vadefuglartene som er lett å artsbestemme. Den er dessverre i tilbakegang i mesteparten av sitt utbredelsesområde, det gjelder også her i Norge. BirdLife Norge ønsker å rette fokus på rødstilken, og har derfor utpekt den som Årets fugl i 2022.

Rødstilken Tringa totanus returnerer fra overvintringsområdene fra slutten av april til Sør-Norge, mens ankomsten er noen uker senere lenger nord i landet. Trekket mot sør begynner i juli. Rundt 1 000 individer overvintrer her til lands, og disse er av en annen underart enn den som finnes hos oss i hekketida. Våre hekkefugler tilhører underarten totanus, mens de overvintrende er av underarten robusta, som blant annet hekker på Island.

Rødstilken er utbredt som hekkefugl i det meste av landet, og er registrert hekkende i alle landets fylker. Arten hekker i våtmarksområder fra havnivå og helt opp til fjellet. Forekomsten er litt mer glissen i noen deler av landet, og på Østlandet er den mer fåtallig som hekkefugl.

Trusler og tilbakegang

Som for de fleste våtmarksfugler, er drenering av egnet habitat både for hekking og næringssøk den største trusselen. Predasjon av reir, der både egg og små unger tas, er også en negativ faktor for arten i hekketiden. Studier i utlandet viser også en sammenheng mellom rødstilk og vipe, der rødstilken får nyte godt av antipredatoratferden til sistnevnte. Vipa er også i tilbakegang, og det går da utover andre arter som drar nytte av dens nærvær.

Den europeiske hekkebestanden hos rødstilk har gått tilbake med over 50 % i perioden 1980–2017. Også her i Norge ser vi en tilbakegang, med en årlig nedgang på 1,7 % i perioden 1996–2019, noe som tilsvarer en nedgang på rundt 21 % gjennom hele perioden. Det viser data fra prosjektet «Terrestrisk overvåking fugler – ekstensiv (TOV-E)».

Situasjonen er såpass dramatisk at rødstilk nylig kom inn på den norske rødlista over truede arter i 2021. Der ble den plassert i kategorien «nær truet» (NT), mens den på forrige rødliste var betraktet som livskraftig.

Det siste estimatet på bestandsstørrelsen i Norge var på 25 000–30 000 par, basert på fylkesvise estimater fra de lokale rapporterings- og sjeldenhetskomiteene (LRSK), samt på kunnskapen om en allerede observert nedgang i bestanden.  Med en mer omfattende oversikt over hvor rødstilken finnes i landet i dag, og hvor mange par som hekker ulike steder, blir vi bedre i stand til å kunne si noe mer om hvordan det går med arten her til lands, og forhåpentlig kan vi etter hvert komme med et mer oppdatert estimat på bestandsstørrelsen.

 

Rødstilken trenger din hjelp i 2022!

For å kunne få bedre kunnskap om rødstilk og dens status i landet trenger vi din hjelp i 2022. BirdLife Norge ønsker at du bidrar slik at vi forhåpentlig på sikt kan snu den negative bestandstrenden. Det er en rekke aktiviteter du kan være med på.

  • Når ankommer rødstilken de ulike landsdelene på våren? Her burde man notere både dato og antall rødstilk som observeres.
  • Hvor i landet overvintrer rødstilk? Her ønsker vi at observasjoner av alle vinterfunn rapporteres. 
  • Utvidet kartlegging i hekketida, for å få et bedre bilde av hekkeutbredelsen. Resultatene vil bidra til å fremskaffe et oppdatert bestandsestimat for arten, basert på tetthetsestimater i utvalgte regioner og i ulike habitater. Kartleggingen vil også identifisere viktige hekkeområder for arten. 
  • Hvordan gikk hekkesesongen? Fikk parene fram noen unger, og i så fall hvor mange?
  • Kartlegging av hekkeplasser, og hvilke naturlige omgivelser disse finnes i. Dette gir kunnskap om rødstilkens habitatpreferanser, som er viktig for å belyse hva som skal til for å bevare arten.
  • Hvilke andre fuglearter finnes i samme område som rødstilken? Flere av artene som hekker nær rødstilken er også i tilbakegang, som vipe og storspove. Vi ønsker at disse også rapporteres.

Alle observasjoner av rødstilk rapporteres på artsobservasjoner.no. Som vanlig oppfordrer vi til bruk av aktivitetskoder for alle observasjoner, og til bruk av de kodene som angir mulig, sannsynlig eller sikker hekking fremfor andre aktivitetskoder ved rapportering av aktuelle hekkefugler. Legg gjerne inn eldre funn av både rødstilk og andre arter. Bruk gjerne kommentarfeltet i Artsobservasjoner for å skrive om aktuelle trusler til rødstilk der du gjør funn av arten.

Det er bare å ønske deg lykke til i felten med registreringer av både rødstilk og andre arter. Din innsats blir et viktig bidrag for å kunne hjelpe oss med å bedre forstå hvordan det går med en av våre kjære fuglearter.

Rødstilk
Rødstilk er Årets fugl 2022! Den er lett å kjenne igjen på sine lange, røde bein, samt det lange nebbet som er rødlig ved basis. FOTO: Frode Falkenberg
Rødstilk
Rødstilken sier fra når du er inne på dens territorium! Det gjør den til en relativt takknemlig art å kartlegge. FOTO: Arnt Kvinnesland
Rødstilk
Det er frodig og fuktig i hekkeområdene til rødstilken, her fra Steigen i Nordland i juni 2018. Husk å bruke aktivitetskoder når du legger inn i Artsobservasjoner, og nøyaktig stedfesting er også viktig. FOTO: Paul Shimmings