Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Enda en dårlig sommer for åkerrikse

I 2021 har mange personer rapportert funn av åkerrikse, nesten alle observasjoner er av fugler som kun er hørt og ikke sett. Men hvordan har det gått med åkerrikse i år? Med om lag 95 hanner i funnmassen har vi dessverre hatt et dårlig år for arten i Norge.

Av Paul Shimmings

Publisert 08.09.2021

Ankomst i 2021

Den første åkerriksa i år ble rapportert 28. april fra Øygarden i Vestland. De fleste individer i 2021 ble først registrert spillende i siste halvdelen av mai og i juni, som er en mer normal ankomstperiode, med rundt 85 % av alle rapporterte funn i 2021 fra den perioden.

Forekomst i 2021

Åkerriksa har et skjult levesett som gjør at den er vanskelig å registrere. Man må som regel ut i felt i de mørkeste timene for å kunne lytte etter arten, da spillaktiviteten er størst om natta.

Som normalt ble de fleste funn i 2021 gjort i kjerneområdene på Østlandet og i Rogaland, men også med spredte funn langs sørlandskysten, fra Vestlandet og i Trøndelag. Selv om arten tidligere er registrert syngende i Nordland, er det ingen fast forekomst av arten i fylket. Et syngende individ ble hørt og fotografert ved Stavseng på Dønna 2.–14. juni i år. Et annet individ ble rapportert så langt øst i fylket som ved Randsvollen i Rana i august.

Totalt er det rapportert 304 funn av arten i 2021. Flere av disse funnene er rapporter av samme individ, enten ved at samme rapportør sjekker en lokalitet ved flere anledninger, eller at flere ulike personer rapporterer fra samme sted. Her er det noen utfordringer når man skal tolke funndata, ved at det er benyttet ulike stedsnavn på samme lokalitet. NOF vil gjerne at åkerrikse rapporteres enten ved å benytte en allerede eksisterende allmennlokalitet i Artsobservasjoner, eller at man opprette en ny lokalitet der ordet «åkerrikse» kommer fram i lokalitetsnavnet. Med mindre det oppgis i Artsobservasjoner at det er flere individer i et område, eller at det er aktivitet ved nærliggende nabolokaliteter, så antar vi at registreringer innenfor en radius på 1 km er av samme individ.

Få syngende hanner

Etter å ha lukket bort de funnene som antas å være dobbeltregistreringer, estimerer NOF at åkerrikse ble registrert ved minst 89 ulike lokaliteter i 2021, der rundt 95 hanner er involvert. Vi antar da at fugler rapportert som syngende, men der kjønn ikke er angitt, kan være hannfugler. I noen av tilfellene kan det som er regnet som ulike individer i realiteten være fugler som har forflyttet seg fra (nabo)lokalitetene slik at selv det foreliggende estimatet kan være for høyt. I tillegg til hannene er det rapportert tre syngende hunner i 2021. De fleste rapporterte funn er av kun én spillende fugl, men det er også noen rapporter der to individer er involvert. Ved to lokaliteter (i hhv. Rogaland og Vestland) er det registrert tre individer samtidig. Alle funn av to eller flere individer er fra Rogaland og Vestland, som er et kjernområde for arten i Norge.

Som NOF har rapportert tidligere, så har det blitt rapportert 100–200 syngende åkerrikser årlig de siste ti årene. Det ble registrert rundt 155 syngende hanner i 2020. Bestanden i Norge er neppe noe større til tross for muligheten for at en del individer forblir uoppdaget. Det skal her tas et forbehold på at justeringer i antallet kan forekomme når funnmassen analyseres nærmere. Sammenlignet med de siste sesongene må et antall på 95 syngende hanner sies å representere enda et dårlig år for åkerrikse her i Norge. 

Utfordringer med slått

Dagens slått skjer ofte når åkerrikse har lagt egg eller ruger, og er ikke forenlig med vellykket hekking for arten. Statsforvalterne kan inngå avtaler med grunneiere for å utsette slåtten for å redde eventuelle hekking. NOF kjenner ikke til utfallet av noen eventuelle hekkeforsøk i Norge i 2021. Det er ikke rapportert funn av reir eller pulli i 2021.

Vi kjenner imidlertid til at noen avtaler er blitt inngått med grunneiere som har satt av arealer til åkerrikse i 2021. Dessverre kjenner vi også til tilfeller der slåtten skjedde til tross for tilstedeværelse av åkerrikse. Skal vi kunne berge hekkende åkerrikser er det viktig at alle observasjoner rapporteres til oss (gjerne via bruk av Artsobservasjoner) så fort som mulig.

Åkerrikse
En av årets åkerrikser, fotografert ved Tornesvatnet, Haugesund 19. juni. FOTO: Kjetil Salomonsen