Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Energisparende ovner i kampen mot avskoging i Malawi

Malawi er blant landene i det sørøstlige Afrika med høyest avskogingsrate. Dette har tragiske konsekvenser, som tap av biologisk mangfold, jorderosjon og utarming av jordbrukspotensialet i det fattige landet. Introduksjon av energisparende ovner er et av tiltakene som er igangsatt i NOFs prosjekt for å motvirke avskogingen og bevare fuglelivet i noen av Malawis IBA-områder.

Av Frøydis Kvaløy

Publisert 04.04.2014

NOF har siden 2012 samarbeidet med BirdLife organisasjonen Wildlife and Environmental Society of Malawi (WESM) om et naturessursbasert bistandsprosjekt i landet med støtte fra Norad. Under NOFs årlige prosjektbesøk i Malawi i oktober 2013 besøkte vi Dzalanyama skogsreservat. Dzalanyama er et viktig nedbørsfelt for Lilongwes vannforsyning, og bidrar med viktige økosystemtjenester som beskyttelse mot flom, storm, erosjon og global oppvarming ved at skog og andre planter tar opp CO2.

I Malawi anses skogsreservatet Dzalanyama som ett av ni nøkkelområder for ville dyr, og er også kjent for sitt rike fugleliv. Skogsreservatet utgjør ett av 22 IBA-områder (Important Bird Areas) i Malawi. Over 300 fuglearter er registrert i Dzalanyama, og skogsreservatet er et av Malawis viktigste for endemiske fuglearter som lever i miomboskog.

Avskogingsraten i Malawi er blant de høyeste i det sørøstlige Afrika, og presset er stort mot Malawis gjenværende skoger, deriblant skogen i Dzalanyama. Studier fra 2005 viser at Malawi mistet nesten 13 prosent av skogsdekket i perioden 1990-2005. Avskogingen har alvorlige konsekvenser med tap av biologisk mangfold, jorderosjon samt utarming av jordbrukspotensialet og tilslamming av Malawi-sjøen.

En av de største truslene mot Dzalanyamas trær er trekullbrenning. Trekullbrenningen skjer i stor skala i Dzalanyama, blant annet som en følge av at området ligger svært nær hovedstaden Lilongwe hvor det er en enorm etterspørsel etter trekull til oppvarming og matlaging. Fordi området ligger langs grensen til nabolandet Mosambik, er det også lett tilgjengelig for ulovlig hogst fra den kanten. 

Trekullproduksjon – en vanskelig nøtt

Handel med trekull har vært forbudt siden Malawis uavhengighet fra England i 1966, men kriminaliseringen av trekullhandelen har ikke bidratt til en nedgang i produksjonen.

Det er innlysende at fortsatt bruk av trekull i nåværende omfang ikke er bærekraftig. Slik produksjonen foregår nå, vil ressursen ta slutt om få år, og samtidig vil store naturverdier forsvinne.

Et av hovedproblemene ser ut til å være at omkring 90 prosent av Malawis befolkning er avhengig av trekull som energikilde til oppvarming og matlaging. Trekull er Malawis billigste energikilde. Et skifte fra trekull til elektrisitet og andre energialternativer er umulig for mange innbyggere fordi det blir for kostbart. Samtidig som majoriteten av Lilongwes befolkning er avhengige av trekull som energikilde, står produksjon av trekull for den eneste inntektskilden for mange av Malawis fattige.

Energisparende ovner

Et av NOF-prosjektets hovedtiltak for å bidra til å redusere presset på skogene i Malawis viktige fugleområder, er introduksjon av energisparende vedovner. Materiale for å konstruere ovnene er lokalt tilgjengelig så å si uten kostnader, og de er så enkle å lage og reparere at de lokale kvinnene fint klarer det selv. Ovnene erstatter det tradisjonelle ildstedet, som oftest består av tre store steiner plassert i ring rundt åpen ild. Hovedgrunnen til at ovnen gir en mer effektiv utnyttelse av veden, er simpelthen fordi ildstedet er lukket.

Kvinnene vi besøkte i Dzalanyama kunne fortelle at de nye ovnene gjør at de sparer så mye som 50-70 prosent av veden i forhold til den gamle måten å brenne veden på. I tillegg reduserer denne typen ovn risikoen for å få brannskader fordi ilden er innelukket. Tiltaket har altså flere viktige positive ringvirkninger samtidig. I tillegg til at kvinnene sanker mindre ved enn før og dermed bidrar til å minke presset på skogen, har ovnene helsemessige og tidsbesparende gevinster for husholdningene.

Kasungu: woman and stove
De nye energisparende ovnene sparer kvinnene for så mye som 50-70 prosent av veden i forhold til det de har pleid å bruke. FOTO: Frøydis Kvaløy
Salg av trekull i veikanten
Produksjon av trekull er en av hovedtruslene mot bevaring av Malawis skoger. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken
Ametyststær
I tillegg til å ha vakker fargeglans er ametyststæren (Cinnyricinclus leucogaster) en typisk art for Miomboskogene i Dzalanyama IBA-område. Bevaring av disse skogene med sitt svært rike artsmangfold er blant de viktigste målene for NOFs prosjekt i Malawi. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken