Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Vannfuglportalen

Å ha en oppdatert status for utbredelse og bestandstrender for verdens vannfugler er helt avgjørende for forvaltningen av både artene og ikke minst leveområdene deres. Norge leverer hvert år data til International Waterbird Census, som er et av flere datagrunnlag som utgjør Vannfuglportalen. Denne har nå nylig blitt oppdatert.

Av Øystein Rune Størkersen

Publisert 24.07.2020

Wetlands International oppgraderer nå sin Waterbird Population Portal Interface. Dette er en online database som tilgjengeliggjør de nyeste data om status og utbredelse for verdens vannfuglbestander. Et av flere datagrunnlag er International Waterbird Census, der også Norge hvert år leverer data. Basen gir også nyeste bestandsestimater og trender for de ulike bestandene, og lister spesielt hva som er 1 % terskelgrensen for hver bestand. Denne terskelen er sentral i arbeidet med blant annet å kunne utpeke viktige fugleområder og for eksempel globalt viktige våtmarksområder, såkalte Ramsarområder.

Dataene benyttes også av andre som IUCN og BirdLife International i deres arbeid med rødlister – i Bonnkonvensjonen for vern av trekkende arter, i konvensjonen som regulerer handel med trua arter (CITES) og i regionalavtalen for vannfugl i Europa og Afrika (AEWA). For eksempel skal i følge kriterium nr. 6 i Ramsaravtalen en våtmark anses som internasjonalt viktig dersom den regelmessig har minst 1 % av bestanden av en art eller en underart. Databasen viser at det er stort behov for å oppdatere data for mange av verdens vannfuglbestander. En av fire bestander har nemlig data som er mer enn 20 år. Denne databasen gir et lettere forståelig bilde av situasjonen, og skal kunne anvendes interaktivt til å gi informasjon på nasjons- eller lokalitetsnivå. Her kan derfor eksperter se hva som mangler og hva som bør prioriteres av ny kunnskapsinnhenting. Wetlands International oppfordrer nå til å bidra til at databasen oversettes til flere språk og at dataene anvendes til å produsere statusrapporter for land. Wetlands International har sitt hovedsete i Nederland, men har sin virksomhet over hele verden. Norske miljømyndigheter bidrar hvert år med en frivillig kontingent på ca. 350 000 kroner for driften av organisasjonen. Mer informasjon om driften av de globale vannfugltellingene kan ses her: http://waterbird.fund/

Denne artikkelen var opprinnelig publisert i spalten «Nytt fra fuglenes verden» i Vår Fuglefauna 2-2020.

Havelle
Havelle er å finne både på den globale og den norske rødlista. Internasjonalt samarbeid, bl.a. gjennom Wetlands International, er nødvendig for å forvalte arter som krysser landegrenser. FOTO: Espen Bergersen / Naturgalleriet.no