Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

NOF vil jobbe mer i utviklingsland

NOF har vært engasjert i noen få prosjekter i Afrika de siste 15 årene. Arbeidet har tatt utgangspunkt i viktigheten av å arbeide for vern og bærekraftig bruk av naturressurser i områder med stort biomangfold og flere utrydningstruede fuglearter. Nå vil NOF utvide sitt engasjement i utviklingsland.

Av Frøydis Kvaløy

Publisert 16.11.2011

Norge er i den heldige situasjon å ha ressurser til å kunne bidra til et bedre naturvern i fattige land blant annet ved å styrke kapasitet til å engasjere seg i naturvern på lokalt plan. Etter en prosjektperiode på 10 år i Zambia med gode resultater, har NOF nå tatt initiativet til å utvide sitt engasjement med prosjektsøknader oversendt til Norad som inkluderer to nye land, nemlig Malawi og Nepal. For å motta Norad-støtte, må NOF samle inn 10% av søknadssummen. Vi trenger derfor din støtte.

Fugler beveger seg uavhengig av nasjonale grenser. Mange av de fugleartene vi anser som norske, hører like mye hjemme i andre land. Kjente og kjære fugler som gjøk, løvsanger, låvesvale og svart-hvit fluesnapper, trekker til Afrika hver vinter for eksempel. For å opprettholde levedyktige bestander av disse fuglene er det derfor viktig at det også er tilgjengelige leveområder for dem i Afrika.

I tillegg er det et faktum at noen av de sjeldneste og mest utrydningstruede fugleartene og det største biomangfoldet finnes i tropiske strøk i utviklingsland. Samtidig er ofte lokalbefolkningenes forutsetninger for å engasjere seg i naturvern i disse områdene svært begrenset, blant annet på grunn av fattigdom. NOFs hovedfokusområde er Norge, men samtidig lever vi i en så rik del av verden at vi har mulighet til å bidra til et bedre naturvern også i fattigere land med begrensede ressurser. Dette er noe av bakgrunnen for at NOF har samarbeidet med partnerorganisasjoner i utviklingsland gjennom BirdLife International de siste 15 årene, og nå ønsker å utvide samarbeidet til flere land.

Samarbeidet mellom NOF og Zambisk Ornitologisk Forening (ZOS) om bevaring av viktige fugleområder har foregått siden 2004 med støtte fra Norad. Utgangspunktet for prosjektsamarbeidet i Zambia er å bidra til vern og bærekraftig bruk av naturressursene i og rundt viktige fugleområder (Important Bird Areas, IBA) ved bevisstgjøring og initiering av inntektsgivende aktiviteter som ikke forringer miljøet.

Prosjektet i Zambia har gitt mange gode resultater, og NOF satser nå på å utvide sitt bistandsarbeid også til andre utviklingsland. I høst har NOF søkt om midler til prosjektsamarbeid med liknende formål knyttet til IBAer i Malawi og Nepal med oppstart fra 2012. I tillegg er det søkt om støtte til et forprosjekt som har som formål å styrke det tverrnasjonale samarbeidet mellom afrikanske stater og implementeringen av internasjonale miljøkonvensjoner og viktige områder for biologisk mangfold, især IBAer.

NOF trenger din støtte

Vil du støtte NOFs arbeid med å verne artsmangfold og viktige fugleområder i utviklingsland?

For å få Norad-støtte, må NOF samle inn 10% egenkapital. Med andre ord vil det si at for hver 100-lapp du gir til NOFs bistandsprosjekter, kan vi søke Norad om 900 kroner til prosjektene. Donasjoner bes innbetalt på NOFs bistandskonto 4358.15.33625. Donasjoner mellom 500 og 12.000 kroner pr. år gir skattefradrag. For innberettning må du kontakte NOF om ditt personnummer

Kontakt person for NOFs bistandsarbeid:

Frøydis Kvaløy

E-post: froydis@birdlife.no

Tlf: 91301723

Gjøglerørn
Gjøglerørna er utbredt i det åpne savannelandskapet sør for Sahara. I 2009 ble arten plassert på IUCNs rødliste i kategorien Nær truet. Den trues av habitatforringelse, sprøytemidler, reirforstyrrelse og ulovlig handel. Arten er ettertraktet i dyreparker. Den får stå som representant for en av mange arter i Afrika som trenger mer oppmerksomhet fra naturvernere. Kanskje NOF kan gjøre en forskjell for denne og/eller andre arter? FOTO: Manfred Wichmann
Overvåking IBA Zambia
En av målsettingene med prosjektsamarbeidet med den lokale partnerorganisasjonen i Zambia, er å etablere en enkel form for overvåkingssystem av IBAene (Important Bird Areas) som er gjennomførbart på lokalt nivå. Her gjennomføres overvåking i Simongoma IBA. FOTO: Chinga Lufwino

Kommentarer til nyheten (3)