Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Svarthalespove bør fortsatt være en prioritert art!

Regjeringen har foreslått å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOF har i sitt høringssvar tatt avstand fra dette, og mener at forslaget ikke kan vedtas nå. NOF mener at det er viktig at utkast til handlingsplan for svarthalespove følges opp.

Av Magne Myklebust

Publisert 10.02.2015

Regjeringen fremmet 16. desember i fjor et forslag om å oppheve forskrift om svarthalespove som prioritert art etter naturmangfoldloven. NOFs umiddelbare reaksjon var at forslaget var tafatt og skuffende, og at regjeringen med sitt forslag viste en unnvikende holdning i forvaltningen av trua arter.

Etter at naturmangfoldloven ble vedtatt i 2009, har kun ni arter fått status som prioritert art i Norge. Dette omfatter bare to fuglearter: dverggås og svarthalespove. Intensjonen i naturmangfoldloven var at en status som prioritert art skulle gi ekstra beskyttelse og medføre tiltak for de mest utsatte artene. Det er flere hundre arter i Norge som er så truet at de har behov for den beskyttelse som gis gjennom virkemiddelet prioritert art.

NOF har nå svart på høringen fra regjeringen. NOFs generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken skriver i høringsbrevet at miljøforvaltningen har et presserende ansvar for å ta vare på svarthalespoven som norsk hekkefugl, og at det haster med å få virkningsfulle tiltak på plass. NOF mener at det må gjøres tydelig at målet om å sikre truete arter som svarthalespoven står ved lag. Slike arter prioriteres ikke bare gjennom egne forskrifter, men også ved å avsette tilstrekkelige midler til å gjennomføre tiltak. Det er nå svært viktig at man fortsetter å følge opp utkastet til handlingsplan for svarthalespove, og finner frem til virkningsfulle tiltak som kan sikre artens fortsatte eksistens i vårt land. 

I sum mener NOF at forslaget om å oppheve forskriften om svarthalespove som prioritert art ikke kan vedtas. Praksisen med å gi dispensasjon fra forskriften til alle som søker må avsluttes, og det må gis tilfredsstillende kompensasjon til berørte grunneiere. Klima- og miljødepartementet må fortsette å arbeide for å finne frem til virkningsfulle tiltak for å bevare svarthalespoven i Norge og spesielt på Jæren.

Les NOFs høringssvar (PDF)

Svarthalespove
Har svarthalespove en framtid på Jæren? FOTO: Alf Tore Mjøs