Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Ramsarområdene ved Evenes i Nordland truet

Stortinget skal i høst behandle Prop. 151 S (2015 - 2016), Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren. Her legges det opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn, noe som truer de internasjonalt viktige Ramsarområdene i området.

Av Martin Eggen

Publisert 09.08.2016

Et ulikt våtmarksområde

Evenes lufthavn ligger sentralt plassert innenfor et større, viktig våtmarkssystem knyttet til Kvitforsvassdraget og nærliggende gruntvannsområder i sjø. Flere av de viktigste, som sørenden av Langvatnet, Svanvatnet, Nautåvatn, Kjerkevatnet og sørenden av Lavangsvatnet, er vernet som naturreservat gjennom verneplan for våtmarker. Blant karakterartene i området er horndykker, en globalt og nasjonalt rødlistet art. Den er kategorisert som sårbar (VU).

Fire av naturreservatene er norske Ramsar-områder, og underlagt Ramsar-konvensjonen. Disse er:
• Nautå naturreservat
• Tennvatnet naturreservat
• Myrvatnet naturreservat
• Kjerkevatnet naturreservat

Kjerkvatnet naturreservat ligger nærmest dagens flyplass, og er særlig utsatt dersom det kommer til en arealutvidelse av flyplassområdet. Naturreservatet omfatter også Stunesosen og Tåstadosen, og er et av de mest betydningsfulle områdene i våtmarkssystemet med flere spesielt viktige biologiske funksjoner. Kjerkvatnet har sin største betydning som beite- og trekkområde for ender og andre våtmarksfugler. Under vår- og høsttrekket er vannet besøkt av et større antall ender, men er også et mye brukt næringsområde hele sommeren. Tårstadelva og Kjerkvatnet er i tillegg et oppholdsområde for mytende andefugler.

Våtmark og Ramsarområder fritt vilt?

Det er tre ting som kan utløse inngrep i et verneområde:

• Inngrepet er ikke i strid med forskriften for området/verneformålet.
• Sikkerhetshensyn gjør det nødvendig.
• Vesentlige samfunnsinteresser av nasjonal betydning gjør det nødvendig. Dersom det finnes alternative valg, bør dette prioriteres. 

Et hovedprinsipp i regjeringens politikk (jfr. Meld. St. 14, Natur for livet) og Miljødirektoratets egne veileder i utbygningsaker der Ramsar-områder og verneområder er berørt (M47-2013) er at den mest verdifulle naturen så langt som mulig skal skånes for utbygging. Det er et sentralt og viktig prinsipp at man alltid skal unngå inngrep i verneområder. En utvidelse av den militære aktiviteten ved Evenes vil kunne påvirke viktige internasjonale naturverdier med Ramsar-status. Områdene kan forringes både gjennom arealbeslag og økt forstyrrelser. NOF mener det er viktig at våre folkevalgte så snart som mulig må få en redegjørelse for hvilke konsekvenser en utvidelse av Evenes flyplass kan få for verneområdene, og våre internasjonale forpliktelser, også før hovedtrekkene i Norges fremtidige forsvarsløsninger skisseres opp. Dersom Ramsar-områder blir skadelidende, må alternative løsninger velges. Informasjon om konsekvensene er avgjørende for å få en god behandling av meldingen. 

NOF mener konsekvensene må belyses

NOF er sterkt kritisk til neglisjering av intensjonen med verneområdene, og den sviktende respekt vi tidligere har sett for vernevedtak, blant annet i tilfellet Åkersvika ved Hamar. Vernevedtak som er ment å gi permanent beskyttelse til nasjonalt og internasjonalt viktige naturverdier, blir ikke respektert fullt og helt.

Vi mener myndighetene må lage en redegjørelse om hvilke følger en eventuell utvidelse av Evenes flyplass vil få for Ramsar-områdene, og det bør være tilgjengelig før Stortingets behandling. Utenriks- og forsvarskomiteen skal levere innstilling 4. november, men det skal være høring i Stortinget allerede 26. august. 

 

Horndykker
Horndykkeren har tilhold i Ramsar-områdene som nå trues av en eventuell utvidelse av aktivitetene ved Evenes lufthavn. Arten er rødlistet både nasjonalt og globalt. FOTO: Gunnar Numme
Kjerkvatnet naturreservat
Kjerkvatnet naturreservat har sin største betydning som beite- og trekkområde for ender og andre våtmarksfugler. Under vår- og høsttrekket besøkes vannet av et større antall ender, men er også mye brukt som næringsområde hele sommeren. FOTO: Fylkesmannen i Nordland
Kjerkvatnet naturreservat
Parti fra Kjerkvatnet naturreservat. Blant verneområdene ligger Kjerkvatnet nærmest dagens flyplass, og er særlig utsatt dersom det kommer til en arealutvidelse av flyplassområdet. FOTO: Fylkesmannen i Nordland