Hopp til hovedinnhold

BirdLife Aust-Agder

Statens Naturoppsyn sitt arbeid øst i Agder

Tvedestrand og omegns lokallag av Birdlife i samarbeid med Næs jernverksmuseum, inviterte til åpent møte og foredrag denne onsdagen. Arild Pfaff fra statens naturoppsyn, var invitert til å fortelle om deres fuglerelaterte arbeid i vårt distrikt.

Av Sven Inge Marcussen

Publisert 22.01.2023

I underkant av 60 mennesker dukket opp for å høre Arild Pfaff fortelle om dette viktige arbeidet. 

Tvedestrand og omegn lokallag av Birdlife inviterte 18. januar i samarbeid med Næs Jernverksmuseum, til åpent møte for å belyse SNO sitt fuglerelaterte arbeid i våre områder.

For at et slikt arrangement skal være velykket, trenger vi først og fremst et godt foredrag, et godt oppmøte og et godt egnet møtelokale.

Jeg vil si at denne kvelden var det full klaff. 

Vår vert Knut Aall, ønsket velkommen og redegjorde for museets interesse av samarbeidet med fugleforeningen, og av å være med å invitere til denne type foredrag.

Deretter gav han ordet til undertegnede, som takket for fremmøtet og informerte om de forskjellige delene av kveldens program. Så fikk kveldens hovedforedragsholder Arild Pfaff ordet.

Arild gikk systematisk gjennom de hovedartene som var prioritert å jobbe med.

Det er to arter som stiller først i køen, kongeørn og hubro.

Det som er den viktigste forskjellen på de to artene, er sårbarheten. Kongeørnen går det ganske godt med i dette landet, men hubroen går det dessverre drastisk nedover med.

Man vet ikke med sikkerhet hva som er hovedårsaken til nedgangen i hubrobestanden, det kan være mange årsaker til dette. Man vet at mange hubroer går i høyspentlinjene. 

Mattilgang og gjengroing av kulturlandskap, kan også ha innvirkning. Alle vindkraftparkene er også dårlige nyheter for hubroen, og for oss som har interesse av å beholde en levedyktig bestand av verdens største ugleart.  

Hønsehauken er en art som Arild følger med på, den lever i gammel skog, akkurat den skogen som er moden for hogst. Det gjør den ekstra sårbar, og det bør jobbes med å sikre områder hvor hønsehauken kan få være i fred.

Arild snakket også om den positive utviklingen for vandrefalk og havørn i våre områder.

SNO jobber og mså mye med sjøfuglene i vårt område, der det både er dårlige og god utvikling.

Dårlig utvikling kan skyldes nedgang i mattilgang, men en stor faktor kan være mink.

Teisten legger jo eggene sine akkurat under de steinene der minken liker å holde seg i skjul.

Fiskemåker og terner er også veldig utsatt.

SNO har satt opp minksikre kasser i fjellveggen for å hjelpe teisten, men venter på vellykket hekking.

Det jobbes hardt med å holde minkbestanden nede, det benyttes feller og felling med våpen og hund.

En av de mest positive nyhetene i vårt distrikt, er etablering av havhest.

Midt i Arilds foredrag ble det innlemmet en tolv minutters pause, hvor det ble servert munker og kaffe.

Det er også viktig med det sosiale, og mange viste glede av å se hverandre. 

Publikum hadde hele tiden spørsmål og Arild måtte kjøre opp tempoet sitt på foredraget for å rekke gjennom.

Arild fikk stor applaus for sitt innlevende foredrag.

Neste på programmet var Leif Fage, som skulle gi en innføring for nybegynnere i artsbestemming av måker.

Birdlife Tvedestrand og omegn synes det er viktig for rekrutteringen, at potensielle nye medlemmer skal føle seg spesielt velkommen på våre arrangementer. 

Leif hadde litt problemer med å få kontakt med projektoren. Knut Aall benyttet da anledningen til å kort presentere et fuglerelatert stykke i tidsskriftet Fortuna.

Det handler om den store fuglesamlingen som var samlet opp på Jernverket, og senere har blitt en del av Naturhistorisk museum.

Den mest kjente fuglen der, er Norges eneste geirfugl, som en av forfedrene hans byttet til seg av danskekongen mot et bjørneskinn.

Undertegnede tok så ordet og pratet om det rike artsmangfoldet i parken til Jernverket, frem til Leif endelig kom på nett og gav oss en fin innføring i måker.

Publikum kom med fantastiske tilbakemeldinger og ble lovet flere slike kvelder i fremtiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

STATENS NATUROPPSYN SITT ARBEID ØST I AGDER

Arild Pfaff i Statens naturoppsyn
Arild er selv en lidenskapelig fugleentusiast og kunne svare godt på alle fuglerelaterte spørsmål FOTO: Tor Erik Nævestad
En Lydhør forsamling
De fleste plassene ble okkupert i god tid før møtestart, og det satt også folk langs veggen. Et vidt aldersspenn og minst 7 kommuner representert. Vi er takknemlige og ydmyke for oppmøtet FOTO: Tor Erik Nævestad
Arild Pfaff   Sven Inge Marcussen   Knut Benjamin Aall
Møtet var et samarbeid mellom Birdlife Tvedestrand og omegn, Statens naturoppsyn og Næs Jernverksmuseum. Her ser man at representantene,Arild Pfaff, Sven Inge Marcussen og Knut Aall er veldig fornøyde med fremmøtet og tilbakemeldinger FOTO: Tor Erik Nævestad
Fire veteraner i fuglemiljøet
Stemningen var god i etterkant av møtet. Her ser vi fra venstre :Kjell Woxmyhr, Arild Pfaff, Morten Ericsen og Vidar Selås i munter samtale om vellykket kveld
Leif Fage
Leif holdt en fin innføring i måker for nybegynnere, og man skal ikke se bort ifra at de mer erfarne også plukket opp ett og annet FOTO: Tor Erik Nævestad
Geirfugl
Her sitter artikkelforfatter med Norges eneste eksemplar av geirfugl på fanget. Anledningen var et besøk på Naturhistorisk museum i forbindelse med arbeidet med boka Fugler og fuglefolk i Aust-Agder FOTO: Thomas Gruer