Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Hvor mange grågjess hekker i Hordaland?

Grågåsbestanden har hatt en sterk vekst i Hordaland de seinere åra. Med bakgrunn i denne veksten ble det i 2008 utarbeidet en forvaltningsplan for arten. NOF Hordaland var med i dette arbeidet og tiden har nå kommet for å få tallfestet bestanden og kartlagt artens utbredelse i fylket.

Av NOF Hordaland

Publisert 29.03.2012

Telle par i hekkeområder

Tellingen vil foregå ved at man teller grågåspar på hekkeplass etter at gjessene har etablert seg på lokalitetene. Det betyr telling fra midten av mars og ut april. Ett eller to referanseområder vil bli valgt for å telle antall unger som skal gi en indikasjon på hvor stor ungeproduksjon vi har i fylket. Vår oppgave blir å telle fra land der vi enten vet det hekker grågås eller der vi forventer å finne hekkende individer. Fylkesmannens folk vil sammen med Statens naturoppsyn ta seg av telling på den ytterste kystlinjen med øyer, holmer og skjær som bare kan nås med båt.

Kunnskap som gjør at vi kan forvalte grågåsa bedre

Det er viktig at en slik nøyaktig oversikt fremskaffes da artens vekst ikke er problemfri. Det er en kjent sak at stor tetthet av grågås fører til beiteskader på innmark med dertil påfølgende muligheter for at det vil bli søkt om skadefellingsløyver. Skal man kunne forvalte arten på en fornuftig måte må en derfor ha konkrete og pålitelige data å forholde seg til.

Dette er likevel et krevende prosjekt for foreningen og vi kommer til å trenge mange som teller rundt om i fylket. Vi håper at mange vil støtte opp om dette arbeidet å hjelpe oss å få en så god oversikt.

Koordinatorer

Alle som kan tenke seg å bidra kan ta kontakt med en koordinatorene nedenfor. Prosjektet vil dekke reiseutgifter for den enkelte så her er det bare å melde seg så fort som mulig. Vi håper at mange kan delta på tellingene. Koordinatorene er:

Tellemetodikk

Når vi skal telle antall grågjess som finnes i et område kan vi ikke forvente at tallet vi kommer frem til er det helt eksakte. Det vil alltid være noen grågjess som enten er skjult eller ikke er i området på det aktuelle telletidspunktet. For at tellingen på hvert punkt skal bli så standard som mulig og derfor sammenlignbar mellom ulike tellere er tellemetode viktig. I gåsetellingen i år for å kunne sammenligne bestanden i ulike områder i fylket, men også viktig om samme telling skal gjennomføres i fremtiden. Brukes samme tellemetode på en tilsvarende telling i fremtiden vil vi på en så nøyaktig som mulig si noe om bestandsutviklingen.

Avgrenset telling (i samråd med koordinator)

  • Velg deg ut noen tellepunkter med god oversikt over området som skal telles. Prøv å unngå at tellepunktene overlapper slik at samme gjess telles to ganger.
  • Stå på tellepunktet i 15 min og registrer alle grågjess i området. Bruk gjerne aktivitets kriteriene i artsobservasjoner (’overflygende’, ’Reir’, ’Par med unger’ osv.)
  • Observasjonene skal registreres med i artsobservasjoner (husk å ta med klokkeslett). Tellingene gjort med standardmetoden knyttes til prosjektet Grågås i Hordaland. Observasjoner av gjess sett under forflytning mellom to tellepunkter knyttes ikke til prosjektet og vil kun inngå som en hvilken som helst annen observasjon av grågås i artsobservasjoner.
  • Nøyaktigheten på tallene vil øke om det er mulig å gjennomføre tellingene flere ganger. Det å ha en telling nå tidlig i sesongen og en etter klekking er å anbefale.
Grågås
Grågjess fra Fedje. En av fylkets tetteste bestander av grågås finnes i denne kommunen. FOTO: Arild Breistøl

Kommentér nyheten