Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hva skjer med våtmarkene ved Evenes?

Stortinget vedtok 15. november 2016 langtidsplanen for forsvaret. Denne la opp til en utvidelse av aktiviteten ved Evenes lufthavn i Nordland, og en reguleringsplan har allerede vært på høring. De nye funksjonene på Evenes flystasjon vil medføre nye utfordringer for de mange naturreservatene som omgir flyplassen.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 06.08.2019

NOF har hele tiden etterlyst høringer og konseptvalgutredning (KVU) før Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret. Langtidsplanen for Forsvaret inneholder ikke informasjon om Evenes sin beliggenhet mellom internasjonale verneverdier vernet etter Ramsar-konvensjonen, ei heller om de konfliktene som har vært rundt flysikkerheten og risiko for kollisjoner med fugler ved flyplassen. Hverken eventuelle arealbeslag i verneområder, trusler mot naturverdier, eller eventuelle problemer med forurensning til grunnvann og vassdrag var belyst i dokumentet. Mulig påvirkning på verneområder og Ramsarområder må være viktig informasjon i enhver avgjørelse, også militære. 

Økologisk kompensasjon burde vært tatt i bruk

Evenes lufthavn er plassert innenfor et større, viktig våtmarkssystem knyttet til Kvitforsvassdraget og nærliggende gruntvannsområder i sjø. Flere av vannene, som sørenden av Langvatnet, Svanvatnet, Nautåvatn, Kjerkevatnet og sørenden av Lavangsvatnet, er vernet som naturreservat gjennom verneplan for våtmarker. Blant karakterartene i området er horndykker, en globalt og nasjonalt rødlistet art. Den er kategorisert som sårbar (VU). Flere av naturreservatene er norske Ramsar-områder, og underlagt Ramsar-konvensjonen. I tillegg til verneområdene finnes flere registrerte naturtypeområder av stor internasjonal og nasjonal verdi, og flere lokaliteter som er særlig viktig for biologisk mangfold.

En utvidelse av den militære aktiviteten ved Evenes vil påvirke viktige internasjonale naturverdier, selv om man unngår fysiske arealinngrep i reservatetene. Også lysforurensing, endret støybilde, ny og endret problematikk knyttet til kjemikaliebruk og kollisjonsfare med fugler (bird-strikes) er miljøpåvirkninger som nå vil gjøre seg gjeldende ved Evenes. Når det nå ser ut til å bli en utbygging i området, burde økologisk kompensasjon vært benyttet. Økologisk kompensasjon skal sikre at det ikke finner sted et netto tap av verdifull natur, og natur-restaurering og vern av områder som ellers ikke ville blitt vernet, er aktuelle virkemidler. Dessverre er ikke dette en del av oppfølgingsprogrammet, slik NOF ettelyste allerede i forslaget til planprogram. Økologisk kompensasjon bør i langt større grad benyttes når storsamfunnet overkjører natur som burde vært vernet, eller som allerede er vernet. 

Ingen utvidelse av Ramsarområdene

Også i prosessen med å utpeke nye verneområder tapte Evenes nylig en viktig kamp. For å bøte på manglene ved dagens vern, knyttet til både typer natur, omfanget og hvor i landet vi har finner vernet, har Stortinget ønsket mer vern. Under behandlingen av forslaget, presiserte et samlet Storting at utvidelser av eksisterende Ramsarområder bør prioriteres. På den måten kan vi få større, sammenhengende områder som ivaretar ulike landskapselementer og økologiske funksjoner på en bedre måte. 

Kjerkvatnet og Nautå naturreservat er blant verneområdene i vassdraget som fikk ramsarstatus i 2011. Fylkesmannen i Nordland foreslo en utvidelse av reservatet i i februar 2019, som en del av den supplerende verneprosessen. Dessverre ble forslaget forkastet av Miljødirektoratet, slik at forslaget falt ut av listen over aktuelle områder sendt til Klima- og miljødepartementet.

Sangsvane
Våtmarkene rundt Evenes er et eldorado for ulike typer våtmarksfugler. Plasseringen av flyplass midt i våtmarkssystemet skaper allerede i dag utfordringer i form av risikoen for kollisjoner mellom fugler og fly (bird-strikes). På grunn av dette er det ved flere anledninger skutt sangsvaner også i Kjerkvatnet og Nautå naturreservat. Vi kjenner ikke til hvordan skremming av fugler inne i reservatet påvirker verneverdiene og fuglebestandene. FOTO: Martin Eggen