Hopp til hovedinnhold

BirdLife Nordland

Hadsel kommune ønsket grustak i sjøfuglkoloni - vedtaket gjort ugyldig av Fylkesmannen i Nordland

NOFs lokallag i Vesterålen klaget tidligere i år på en etablering av grustak midt i en hekkekoloni med ulike typer måker. Nå foreligger tilbakemelding fra Fylkesmannen i Nordland, som gir NOF medhold i klagen.

Av NOF avd. Nordland

Publisert 31.10.2019

Hadsel kommunes vedtak endres av Fylkesmannen

I vedtaket fra Fylkesmannen om grusuttak på Børøya i Hadsel skrives det: 
Fylkesmannen endrer Hadsel kommunes vedtak om tillatelse. Det er i kommuneplanens arealdel krevd detaljreguleringsplan. Slik plan foreligger ikke. Tiltaket er derfor avhengig av dispensasjon fra plankravet for å kunne tillates. Det er ikke søkt om dispensasjon og kommunen har ikke gitt dispensasjon. 

NOFs vurdering av Hadsels kommunes manglende respekt for saksbehandlingsproesyrer har med andre ord vært riktig. I vår klage påpekte vi at det ikke er gjennomført reguleringsarbeid i forkant av terrenginngrepet og at naturmangfoldloven bare er overfladisk vurdert. Det er naturmangfoldloven som skal sikre at fuglebestandene ikke går ytterligere ned, og den skal alltid vurderes i saker der naturmangfoldet påvirkes.

Som NOF har gjort kommunen oppmerksom på har det de seneste årene etablert seg en måkekoloni på 20-30 par i planområdet, inkl. gråmåke (20 par), sildemåke (6-7 par) og fiskemåke (3-4 par, nær truet). Det må også nevnes at den nordnorske underarten av sildemåke (Larsus fuscus fuscus) finnes her. Dette er den eneste hekkeplassen for denne svært sjeldne hekkefuglen i Hadsel kommune. Alle forekomstene er gjort kjent gjennom Artskart og andre offentlige databaser. 


Jens Are Johansen i NOF spør: - Hvordan skal kommunen med legitimitet forvalte gjeldende lover og forskrifter, plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven og vegloven, når en gjentatte ganger med den største selvfølge bryter loven selv? NOF Vesterålen forutsetter at overordnet lovverk blir lagt til grunn for saksbehandlingen. 

Dersom Hadsel kommune ønsker å gå videre med planene på Børøya må saken sendes ut på en offentlig høring, slik forvaltningsloven krever. Da vil NOF følge opp! Nå krever vi at det blir en skikkelig høring, og at naturmangfoldloven tillegges tilstrekkelig vekt.

 

 

Fiskemåke
Fiskemåke (nær truet) er blant de hekkende sjøfuglene på Børøya i Hadsel, Vesterålen. FOTO: Inge Ove Tysnes