Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Hønsehauk-lokalitet reddet i siste liten

En hogst i Østre Toten, Oppland ville gått sterkt utover en hønsehauklokalitet, og det planlagte inngrepet var ikke i tråd med skognæringas egen miljøsertifisering – PEFC-standarden. Nitidig arbeid fra NOF førte til en bedre løsning. Håpet er nå at hønsehaukparet fortsatt skal kunne leve i området.

Av NOF avd. Oppland

Publisert 18.02.2021

Reglene for hogst er klare: rovfuglene skal bevares i sitt hekke- og levemiljø over tid, og en sirkel av gammel skog med minst 50 meter radius skal stå igjen rundt reiret. Ved hogst inn mot en hekkeplass skal det legges vekt på å unngå at hekkeplassen settes igjen som en «øy» i landskapet, skrives det i PEFC-standarden

Etter NOFs mening var det nettopp en slik «øy» av gammel skog omgitt av flatehogst og tett ungskog som ville bli resultatet av den aktuelle hogsten i Østre Toten. Dette vil bli den eneste gamle skogen ved reiret, påpekte Even Dehli i Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Oppland. NOF mente derfor at hogsten måtte stanses til man fant en bedre løsning. Hønsehaukparet som holder til i skogen er Østre Totens eneste kjente par.

Even Dehli har god erfaring med lignende saker, og blir også møtt med velvilje mange steder, bl.a. i Gjøvik, der et godt samarbeid med skogbrukssjefen resulterte i at det ble satt igjen mye skog rundt et reir i Biri. I tillegg ble det satt av en korridor av gammel skog slik at hønsehaukene trygt kunne fly til og fra reiret. Også på Hadeland har NOF gode attester å dele ut til både landbrukskontor og skogsjef. Utredninger, befaringer og økonomiske kompensasjoner er ofte nødvendig for å finne tilfredstillende løsninger. I dag er det mulig for grunneiere å søke om frivillig vern av skogen.

Etter omfattende påtrykk fra NOF, dialog med Glommen Mjøsen Skog og inngripen fra Statsforvalteren ble det denne uka bestemt at man skal sette igjen 25 dekar med gammel skog rundt reiret i Østre Toten. En minnelig og akseptabel løsning, uttalte Even Dehli til oa.no (pluss-sak) når tiden var inne for å røyke fredspipe. Kompromisset ivaretok hønsehaukparet mye bedre. Samtidig blir undt 70 % av den gamle skogen i hønsehaukens nærområde flathogd, og NOF vil følge nøye med på hvordan det går med paret.

Hønsehauk
Fram til fredningen i 1971 ble hønsehauken forfulgt og drept i stor skala, som følge av et misforstått natursyn. I dag er det andre trusler den rødlistede arten møter. Hønsehauken liker seg i gammel skog med god tilgang på byttedyr. Når slik skog forsvinner, blir leveforholdene til hønsehauken dårligere. Selve hogsten kan også ødelegge hekkeplassen dersom man ikke tar tilstrekkelige hensyn. FOTO: Jan Rabben