Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oslo & Akershus

IKEA utgjør en trussel mot den sterkt truede vipa

Naturvern- og landbruksorganisasjoner går sammen om å be IKEA skrinlegge planene for et nytt IKEA-bygg på Delijordet i Vestby, Akershus. Delijordet er et viktig hekkeområde for den sterkt truede vipa, og er også viktig for matproduksjon og av jordvernhensyn.

Av Håkan Billing og Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 12.05.2015

Kampen om Delijordet har pågått i flere år, og stridens hete har ikke blitt kaldere i det siste. Vestby kommune tenker penger og politikk, og mener det er positivt å få en så stor markedsaktør til kommunen, og det kan nok stemme. IKEA har i lang tid planlagt etablering i området, og hevder at Delijordet er den eneste lokaliteten som egner seg. Jordet består av lavtliggende fuktig mark, og jorden er svært næringsrik. Derfor har området også et høyt biologisk mangfold. NOF og mange andre organisasjoner mener derfor at stedsvalget er svært uheldig. Derfor ber NOF, Naturvernforbundet, SABIMA og Norges Bondelag i et nytt brev om at IKEA skrinlegger planene for et IKEA-bygg på Delijordet i Vestby.

Etter at både naturvernere og bønder har kommet med sterke motargumenter mot IKEAs etablering på Delijordet, har IKEA sagt seg villig til å spytte i mangfoldige millioner kroner i avbøtende tiltak. Særlig snakkes det om å flytte den verdifulle matjorden til et annet sted.

IKEA tar nok litt for lett på problematikken. En kan lure på hvor denne jorden skal flyttes, slik at den fortsatt får de samme grunnforutsetningene for høy jordbruksproduksjon og et rikt biomangfold. Hvorfor kan ikke IKEA heller velge et annet sted?

Tidligere statssekretær Erlend Grimstad (Sp) har en artikkel på regjeringen.no som heter Bruk Delijordet i Vestby til matproduksjon! Det er altså sterk motstand også på høyt hold, mot IKEAs etablering på Delijordet.

NOF avd. Oslo og Akershus har vært engasjert i saken i flere år, særlig fordi det hekker vipe på Delijordet. I 2015 er der minst tre par. Vipa har hatt en tilbakegang på opp til 75 prosent de siste 15–20 årene, og rykker nå sannsynligvis opp fra nåværende kategori Nær truet (NT) på Norsk rødliste for arter 2010, ikke til neste trinn, som er Sårbar (VU), men helt opp til Sterkt truet (EN) på den kommende rødlista. Delijordet er også verdifullt for andre fuglearter på trekk. Flere arter vadefugl bruker jordet for næringssøk under trekket.

For en bedrift som IKEA hviler et tungt moralsk ansvar om å være miljøbevisst, og bedriften har tidligere vært i motvind når det gjelder sitt datterselskap Swedwood, som mistet sin sertifisering på grunn av hogst i en av Nord-Europas siste større villmarks- og urskogsområder, den karelske taigaen. I 2014 fikk dog Swedwood sertifiseringen tilbake. Men nå gjelder det hvordan IKEA vil ta ansvar for en kritisk truet fugleart.

Det har vært diskutert å anlegge gress på taket på den planlagde bygningen, på samme måte som IKEA har gjort på Åsane utenfor Bergen. Der så hekkinga ut til å bli vellykket, utenfor rekkevidde for rev, hund, katt, grevling og andre predatorer. Men gresstaket ga ingen beskyttelse for de nyklekkete vipeungene med hensyn på predatorer fra oven. Kråkefugl og måker kunne lett plukke opp hver eneste vipeunge, og dermed gikk hele hekkesesongen ad undas. Det blir heller ingen matproduksjon på et tak.

Tre par vipe på et jorde i Vestby kommune – hvor viktig er nå det? Jeg mener at disse tre vipeparene er viktigere enn noensinne! Vipa er i sterk nedgang, og nedgangen bare fortsetter. Vi kan ikke bare sitte og konstatere, og komme med flotte ord om at ingen arter skal utryddes. Det er ikke lenger slik at gjør vi ikke noe snart så blir det krise. Krisen er her og nå. Vi er nødt til å ta alle signaler naturen gis oss om at noe galt på alvor.

Kampen om Delijordet fanger stor oppmerksomhet i media, og det er skrevet en mengde avisartikler og innslag om «IKEA-jordet». Noen viser til at IKEA engasjerte Bioforsk til å lage en utredning om hvilke avbøtende tiltak som vil være akseptabelt for at IKEA skal få etablere seg på Delijordet som en positiv ting. Andre skriver at det er særs negativt, og Norges Bondelag uttrykker bekymring for de langsiktige konsekvensene av et slikt eksperiment. Temperaturen har gått opp og ned i media i flere år. IKEAs eiendomssjef Bård Stang-Lund Valasjø er soleklar på at IKEA tar ansvar på Delijordet, både når det gjelder kompensasjon for tapt matproduksjon og biomangfold, samtidig som han også sier at «Vi bygger ikke i Vestby hvis det går ut over matproduksjonen».

I det siste har media skrevet spesielt om vipa, som nå brukes for alt den er verdt for å få IKEA til å velge en annen lokalisering. Vipa er selvsagt fullstendig uten skyld i konflikten, men medias vinkling går gjerne på overskrifter som at «Vipa truer IKEA». Men vipa var der først, og sannheten er heller at det er IKEA som truer vipa. Som fuglevernorganisasjon er det vår plikt å hjelpe vipa i kampen for sin overlevelse.

Et lite knippe med lenker (les også saken på nofoa.no):

Brev til IKEA med oppfordring om å skrinlegge planene for IKEA-bygg på Delijordet i Vestby

Vipeunge
Skal fremtidens generasjoner få oppleve vipe som en stabil art i et sunt miljø? FOTO: Kirsten Trogstad
Vipe
Vipe bør ha rett til å fortsette å bruke Delijordet som hekkeplass! FOTO: Atle Helge Qvale
Delijordet
Her ønsker IKEA å la salonger, spisebord og garderobeskap gå foran dyrkbar mark og rødlistede arter.