Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Myrrikse i Rogaland 2009 og 2010

Myrrikse er en sky og fåtallig gjest i Rogaland fylke. Den er oppført som sterkt truet på den norske rødlisten for fugl. Med dette som bakgrunn har det blitt lett ekstra etter arten i fylket vårt de to siste årene.

Av Steinar Eldøy

Publisert 18.07.2011

Feltarbeid og metodikk

I prosjektets første feltsesong i 2009 ble aktuelle vatn og myrer både på Jæren, i Dalane og Karmøy besøkt for å lytte etter myrrikser fra april og videre utover våren og sommeren. Det var samlet meget god oppslutning om feltinnsatsen og dekningen var av aktuelle lokaliteter i fylket var god.

Sesongen 2010 var preget av svært mye kaldt vær fra midt i april og til langt ut i juni. En hard nordavind vanskeliggjorte lytting mange steder i store deler av den samme perioden. Alle våtmarkene og store deler av det dyrkede arealet på Jæren ble godt dekket fra slutten av mai og i hele juni. Tidlig i sesongen ble alle aktuelle områder i det indre av Jæren og litt opp i Gjesdal sjekket. Et par lokaliteter i Lund og på Helleland ble avlyttet i mai. Rennesøy/Mosterøy ble sjekket i begynnelsen av juni.

I og med at myrriksa primært er nattaktiv, er registreringene gjennomført ved lytting på aktuelle lokaliteter på sein kvelds- og nattestid.

Alle observasjoner av myrrikse er lagt inn i rapporteringsportalen Artsobservasjoner (AO)..

Prosjektet ble støttet økonomisk av Fylkesmannen i Rogaland (viltfondsmidler).

Resultater sommeren 2009

Oppsummering

Totalt ble 13 individer registrert syngende/spillende på 10 forskjellige lokaliteter i Rogaland i 2009. Første observasjon ble gjort ved Kyllesvatnet i Sandnes kommune 16. april, og siste ble gjort på Torvastad i Karmøy kommune 6. juli.

Forekomst på ulike lokaliteter

 • 2 ind. sang/spill Torvastad, Karmøy kommune, 27.4-6.7     
 • 1 ind. sang/spill Litlamyr, Tananger, Sola kommune, 29.5     
 • 2 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 16.4-21.6
 • 2 ind. sang/spill Alvevatnet, Klepp kommune, 24.4-31.5
 • 1 ind. sang/spill Horpestadbukta, Orrevatnet, Klepp kommune, 15.5
 • 1 ind. sang/spill Grødaland, Hå kommune, 25.6  
 • 1 ind. sang/spill Smokkevannet, Hå kommune, 9.6
 • 1 ind. sang/spill Søylandsvatnet sør, Hå kommune, 15.5-1.6
 • 1 ind. sang/spill Indrebø, Hå kommune, 14.5
 • 1 ind. sang/spill Nodlandstjørna, Eigersund kommune, 5.5-6.6

De enkelte observasjonene i 2009:

 • 1 ind. sang/spill Grødaland, Hå kommune, 25.6 (Sigmar Lode)  
 • 2 ind. Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 21.6 (Dag Norman Sværi)  
 • 1 ad sang/spill Smokkevannet, Time kommune, 9.6 (Odd Undheim)  
 • 1 ind. lokkelyd, øvrige lyder Svilandsåna, Sandnes kommune, 5.6 (Mark Thomson, Torborg
 • Berge)  
 • 1 ind. sang/spill mellom Neset/Kyllesvegen, Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 2.6   (Bjørn-
 • Tore Rekve Seim)  
 • 1 ind. sang/spill Kyllesmyra, Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 31.5-1.6   (Edvin Thesen)  
 • 1 ind. sang/spill Litlamyr, Tananger, Sola kommune, 29.5 (Geir Kristensen mfl.)  
 • 1 sang/spill Kyllesvannet Vest, Sandnes kommune, 28.5-29.5  (Egil Ween)    
 • 1 ind. sang/spill Horpestadbukta, Orrevatnet, Klepp kommune, 15.5 (Egil Ween)  
 • 1 sang/spill Søylandsvatnet sør, Hå kommune, 15.5-1.6 (Egil Ween, Oddgeir Djøseland mfl.)  
 • 1 ind. sang/spill Indrebø, Hå kommune, 14.5 (Sigmar Lode)  
 • 1 ind. sang/spill Nodlandstjørna, Eigersund kommune, 5.5-6.6  (Kjell Mjølsnes)  
 • 2 ind. sang/spill Torvastad, Karmøy kommune, 27.4-6.7 (Jan Kåre Ness mfl.)  
 • 2 ind. sang/spill Alvevatnet, Klepp kommune, 24.4-31.5 (Egil Ween mfl.) 
 • 1-2 ind. Sang/pill Kyllesvatnet, Sandnes kommune 20.04 (Steinar Eldøy)
 • 1 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 19.4 (Dag Norman Sværi, Bjørn-Tore
 • Rekve Seim)  
 • 1 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 18.4 (Edvin Thesen, Bjørn-Tore Rekve
 • Seim, Kjetil Toska)
 • 1 ind. sang/spill, Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 18.4 (Ketil Toska)  
 • 1 ind. Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 17.4 (Leif Bjørn Lunde mfl.)  
 • 2 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 16.4 (Egil Ween, Edvin Thesen)  

 

Resultater sommeren 2010

Oppsummering

Totalt ble 8-10 individer registrert syngende/spillende på 9 forskjellige lokaliteter i Rogaland i 2010. Første observasjon ble gjort ved Kyllesvatnet i Sandnes kommune 18. april, og siste ble hørt ved Bjårvatnet i Hå kommune 13. juni. Med unntak av ei myrrikse på Torvastad ble det ikke funnet noen myrrikser utenfor kjerneområdene på Jæren. Tidlig i sesongen var det inntil 3 individer som sang/spilte samtidig i søndre enden av Kyllesvatnet i Sandnes kommune. Det er mulig at individer som senere på våren/sommeren ble hørt der kan ha flyttet til nærliggende lokaliteter (vestsida av Kyllesvatnet, Lyngnesmyra ved Svilandsåna og Grunningen). Ei myrrikse holdt dessuten stand ved Søylandsvatnet store deler av sommeren. En observasjon av myrrikse på Lea i Sandnes 22.5 og ei ved Bjårvatnet midt i i juni var kanskje mislykkede hekkefugler på streif, og disse ble bare hørt en dag.

Forekomst på ulike lokaliteter

 • 1 ind. sang/spill Stangemyrane, Torvastad, Karmøy kommune, 29.5
 • 1 ind. sang/spill Kådastemmen, Mosterøy, Rennesøy kommune, 5.6
 • 1 ind. sang/spill Skjørestadmyra, Grunningen, Sandnes kommune, 4.6
 • 1 ind. sang/spill Lyngnesmyra, Svilandsåna, Sandnes kommune, 2.6
 • 1 ind. sang/spill Lea, Sandnes kommune, 22.5
 • 1-3 ind. sang/spill Kyllesmyra, Kyllesvatnet, Sandnes kommune 18.4 - 2.6    
 • 1 ind. sang/spill Kyllesvannet Vest, Sandnes kommune, 13.5 - 27.5
 • 1 ind. Bjårvatnet (nordøstsida), Hå kommune, 13.6
 • 1 ind. sang/spill Søylandsvatnet, Hå kommune,10.5 - 2.6

De enkelte observasjonene i 2010:

 • 1 ind. Bjårvatnet NØ, Bjårvatnet, Hå kommune, 13.6 2010 (Dag Norman Sværi)  
 • 1 ind. sang/spill Kådastemmen, Mosterøy, Rennesøy kommune, 5.6 2010 (Steinar Eldøy)  
 • 1 ind. sang/spill Skjørestadmyra, Grunningen, Sandnes kommune, 4.6 2010 (John Alsvik)  
 • 1 ind. sang/spill Lyngnesmyra, Sandnes kommune, 2.6 2010 (Bjørn-Tore Rekve Seim)  
 • 1 ind. sang/spill Stangemyrane, Torvastad, Karmøy kommune, 29.5 2010 (Arve Austneberg)  
 • 1 ad sang/spill Søylandsvatnet sør, Hå kommune, 22.5 2010 (Oddgeir Djøseland)  
 • 1 ind. sang/spill Lea, Sandnes kommune, 22.5 2010 (Jan Oddvar Stakkeland)  
 • 1 ind. sang/spill Kyllesvannet Vest, Sandnes kommune,13.5-27.5 2010 (Edvin Thesen, Egil
 • Ween, Martin Eggen)  
 • 1 ind. sang/spill Søylandsvatnet, Hå kommune, 10.5-2.6 2010 (Fredrik Kræmer mfl.)  
 • 1 ind. sang/spill Kyllesmyra, Sandnes kommune, 4.5-2.6 2010 (Bjørn-Tore Rekve Seim,
 • Egil Ween, Martin Eggen, Trond Ove Stakkeland)  
 • 3 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 2.5 2010 (Bjørn-Tore Rekve Seim)  
 • 2 ind. sang/spill Kyllesvatnet, Sandnes kommune, 18.4-24.4 2010 (Bjørn-Tore Rekve Seim mfl.)  

Diskusjon

De registreringene som ble gjennomført i 2009 og 2010 viser at arten er fåtallig i Rogaland, og at forekomstene av er noenlunde stabile eller i forhold til det som var situasjonen tilbake på 1970-80 tallet. Da NOF avdeling Rogaland gjennomførte Atlas-prosjektet og kartla forekomstene av hekkende fugler i Rogaland i perioden 1970-1986, var utbredelse og antall omtrent på samme nivå eller litt lavere enn i 2009 og 2010.

I Fugleatlas for Rogaland (1988) sies følgende om forekomsten i fylke: ”I Atlas-perioden har myrriksa vært en årviss, men fåtallig sommergjest på Jæren. I Dalane og Nord-Rogaland er den langt mer sjelden og fra Ryfylke-regionen finnes ingen observasjoner fra hekketida. Til tross for at disse regionene er dårligere undersøkt enn Jæren mht nattaktive arter, gir nok Atlas-resultatene likevel et rimelig bra bilde av den relative forekomsten av myrrikse mellom regionene. Selv i gode år registreres det ikke over 10 spillende hanner i fylket.”  

Den gang som nå var Kyllesvatnet i Sandnes kommune kanskje den lokalitet med flest myrrikse registeringer. I tillegg var Grunningen i Sandnes og Grudavatnet i Klepp kommune relativt faste lokaliteter for arten.

I 2010 ble det registrert en syngende/spillende myrrikse ved Kådastemmen på Mosterøy i Rennesøy kommune, og det har tidligere år (etter Atlas-perioden) blitt påvist myrrikse også på selve Rennesøy. Det er med andre ord registrert myrrikse i Ryfylke-regionen både i 2010 og tidligere år etter perioden 1970-1986.

Totalt sett synes forekomstene av myrrikse i Rogaland altså noenlunde stabile, eller muligens litt høyere enn i perioden 1970-1986. Myrriksa er imidlertid fremdeles en fåtallig sommergjest i fylket.

Norsk fugleatlas: Myrrikse

Myrrikse
Myrrikse innfanget for ringmerking. FOTO: Per Kristian Slagsvold

Kommentér nyheten