Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

Norsk Ornitologisk Forening og SABIMA vil stoppe utfyllingen av Brekstadbukta.

NOF og SABIMA anser det som uakseptabelt at Ørland kommune i en ny reguleringsplan foreslår en total utfylling av Brekstadbukta – et internasjonalt viktig våtmarksområde for fugler og biologisk mangfold og en av de nærmeste våtmarkene til Ørland Våtmarkssenter. På verdensbasis er situasjonen for verdens våtmarker dramatisk; 40 prosent av våtmarkene er gått tapt de siste 40 år.

Av Thomas Kvalnes

Publisert 06.09.2015

Brekstadbukta ligger i en av de viktigste våtmarkskommunene i Norge. Den kommunen med mer areal vernet i henhold til RAMSAR-konvensjonen enn i noen annen norsk kommune. Den kommunen som i 2010 huset «Nordic Baltic Wetlands Conference» og som av Tobias Salathé fra RAMSAR-konvensjonens Europa-kontor, ble tildelt et diplom som et bevis på at kommunen lå godt an til å bli verdens første RAMSAR-kommune. Den kommunen som i 2012 ble tildelt et av Norges første våtmarkssenter og den kommunen som i 2014 fikk Trøndersk natur- og miljøpris. Med denne bakgrunnen følger det ansvar for å forvalte våtmarkene og deres naturverdier på en bærekraftig måte uavhengig av vernestatus.

Med den foreslåtte planen for total utfylling av Brekstadbukta viser Ørland kommune ikke forståelse av viktigheten av deres våtmarker i en internasjonal sammenheng, og kommunen tar ikke ansvar for å forvalte disse områdene i henhold til forpliktelsene i RAMSAR-konvensjonen og EUs vanndirektiv på en bærekraftig og framtidsrettet måte. VI oppfordrer på det sterkeste til øyeblikkelig stans i planene for utfylling av Brekstadbukta i vårt høringssvar tirsdag 1. september. Området må restaureres og bevares for ettertiden. Store naturverdier står på spill.

Hele høringsuttalelsen kan leses her.

Brekstadbukta
Brekstadbukta er idag delvis utfylt øverst i fjæra, men er fremdeles et område med store naturverdier. Store antall våtmarksfugl opptrer under trekktidene og overvintrer. FOTO: NOF Fosen lokallag
Naturbase
De marine gruntvannsområdene på Ørlandet kjennetegnes ved høy biologisk produksjon. Brekstadbukta og hovsfjæra utgjør et sammenhengende internasjonalt viktig fugl- og biodiversitetsområde (IBA-Important Bird and biodiversity Area). Kartet viser noen av naturverdiene på Ørlandet som er registrert i naturbase. FOTO: Miljødirektoratet
Reguleringsplan
Den planlagte utfyllingen vil rasere dette viktige området for våtmarksfugl. Fyllingen er planlagt helt ut til bruholmen. FOTO: Ørland kommune