Hopp til hovedinnhold

BirdLife Vest-Agder

NOF Vest-Agder har uttalt seg i forbindelse med ny forvaltningsplan for sjøfuglreservater

Fylkesmannen i Vest-Agder har hatt en ny forvaltningsplan for fylkets 32 sjøfuglreservater ute på høring. NOF Vest-Agder sine medlemmer har som kjent fulgt utviklingen i sjøfuglreservatene helt siden arbeidet med verneplanen startet opp på midten av 1970-tallet. Det aller meste av datamaterialet som finnes om sjøfugl både i og utenfor fylkets sjøfuglreservater kommer altså fra oss. Vi har derfor førstehånds kjennskap til forholdene i samtlige av sjøfuglreservatene som omfattes av forvaltningsplanen, og således solid grunnlag å komme med en uttalelse.

Av Knut Olsen

Publisert 20.12.2015

Utkastet til forvaltningsplan har svært ambisiøse mål. Når det kommer til konkrete tiltak så fokuseres det imidlertid i stor grad på å videreføre tradisjonelle tiltak som rydding, sviing og husdyrbeite, selv om det ikke kan dokumenteres at dette har hatt noen positive effekter for sjøfugl så langt. NOF-VA sine erfaringer er at disse tiltakene i noen tilfeller har hatt negativ innvirkning på sjøfuglene i Vest-Agders reservater.

Videre konstateres det i planen at menneskelig forstyrrelse er et problem, særlig i perioden etter at ferdselsforbudet er opphevet (den 15. juli), men det eneste tiltaket som foreslås for å bøte på dette er mer informasjon til publikum. I planens heter det at «Hensynet til sjøfuglenes livsmiljø, inkludert skjul for fugleunger, er overordnet andre hensyn i sjøfuglreservatene». For oss kan det imidlertid virke som at hensynet til menneskers frie ferdsel er satt foran sjøfuglhensyn i forbindelse med problematikken omkring forstyrrelse etter 15. juli. Vi er skuffet over at Fylkesmannen fortsatt ikke tar initiativ til å forlenge ilandstigningsforbudet til 1. augus!

Likeledes i forbindelse med problematikken rundt beiting, rydding og sviing – der landskapsskjøtsel og landbruksinteresser i noen tilfeller tilsynelatende tilsidesetter hensynet til sjøfugl.

Føre-var-prinsippet bør tillegges større vekt i forvaltningen av sjøfuglreservatene enn det Fylkesmannen legger opp til i denne planen, det er nemlig flere viktige problemstillinger der årsakssammenhenger og konsekvenser er uklare.

Planen har gode mål og trekker frem de fleste aktuelle problemstillinger, men tiltakene som beskrives i planen står dessverre ikke helt i stil til dette. NOF-VA sin vurdering er at de tiltak som er foreslått i utkastet til forvaltningsplan ikke er tilstrekkelige til at en kan klare å oppnå målsetningene.

Vi håper derfor at Fylkesmannen vil ta vår uttalelse på alvor, og at våre innspill blir tatt med når den endelige forvaltningsplanen blir fremlagt.

Les NOF VA sin uttalelse her

Forvaltningsplan utkast
Les hele utkastet til forvaltningsplan her: FOTO: Fylkesmannen i Vest-Agder Last ned (PDF)
Typisk sildemåkekoloni på Kubbøy i Søgne.
Typisk sildemåkekoloni på Kubbøy i Søgne. Bildet er tatt 11. juni 2006. FOTO: Knut Olsen