Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Flott årsmøtehelg i Tønsberg!

Tønsberg skulle vise seg å være et ypperlig sted for NOF å arrangere foreningens årsmøte på. Under lørdagens valg ble det klart at Per Stensland tar tre nye år i sentralstyret, og Eli Maria Stenklev og Anne Sørensen bidrar til å øke kvinneandelen når de nå blir styremedlemmer.

Av Magne Myklebust

Publisert 28.04.2015

Med Slottsfjellet som nærmeste nabo ble NOFs årsmøte arrangert i lokalene til Tønsberg Mathus og Catering lørdag 25. april. Lokalene ligger i samme bygg som Slottsfjellsmuseet. Arrangøravdelingen NOF avd. Vestfold gjorde et aldri så lite kupp når de fikk den naturinteresserte fylkesmann Erling Lae til å si noen ord før årsmøteforhandlingene startet. Lae kunne fortelle om naturvernarbeidet i Vestfold, og presiserte hvor heldige befolkningen i Tønsberg var som hadde så umiddelbar tilgang til rike naturområder som Ilene og Presterødkilen.

NOFs styreleder Simon Rye åpnet selve årsmøtet, der 54 stemmeberettigede hadde møtt fram. Terje Axelsen fra arrangøravdelingen ble valgt til å være dirigent. Årsmøteinnkalling, årsmelding og sentralstyrets forslag til årsoppgjørsdisposisjoner ble vedtatt. Strategiplanen som ble vedtatt for perioden 2014-2019 på fjorårets årsmøte, ble valgt videreført, og kontingenten blir som foreslått av sentralstyret uendret i 2016.

Valg

Alv Ottar Folkestad la fram valgkomiteens innstilling. Per Christian Stensland og Rune Aae var på valg, og kun Stensland ønsket gjenvalg. I tillegg ønsket Tine Marie Hagelin å fratre sitt styreverv ett år før opphør av ordinær funksjonstid. Valgkomiteen hadde innstilt Per Stensland for tre nye år, Eli Maria Stenklev (ny) for tre år og Anne Sørensen (ny) på suppleringsvalg for ett år. De tre innstilte kandidatene ble enstemmig valgt av årsmøtet. Styrets sammensetning er nå slik: Simon Rye (leder), Eli Maria Stenklev (nestleder) og styremedlemmer Michael Fredriksen, Per Christian Stensland, Anne Sørensen, Edvin Thesen og Christin Valsjø.

Jann-Oskar Granheim går ut av valgkomiteen, og blir erstattet av Atle Ivar Olsen. Fra før sitter Alv Ottar Folkestad, Knut Arne Nygård og Martha Elisabeth Storstein Årsnes i valgkomiteen.

Årsmøtesaker

Sentralstyret hadde foreslått følgende endring av paragraf 1 i Oddmund Aune og Erling Bjørgums minnefond: Fondets kapital kan benyttes til utdeling av stipendier og andre formål som tilfredsstiller fondets formål, slik at fondskapitalen etter hvert utbetales i sin helhet.

Alv Ottar Folkestad trakk tråden tilbake til Tautra-ulykken i 1972, og begrunnelsen for fondet. Han ga uttrykk for at fondets formål var oppfylt som et minne om de to personene, og at sentralstyrets forslag var godt. Årsmøtet vedtok så den foreslåtte endringen.

Sentralstyret hadde foreslått et par vedtektsendringer til årsmøtet (se det offisielle årsmøtereferatet for detaljer). Når det gjelder de foreslåtte vedtektsendringene i paragraf 4.7, så ble det etter et justeringsforslag fra Steinar Eldøy vedtatt at endret paragraf 4.7 skal lyde: Det skal velges en valgkomite på 4 medlemmer. Medlemmene velges for 4 år av gangen, slik at ett medlem er på valg hvert år. Komiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal innstille på nye kandidater til sentralstyret og valgkomiteen til erstatning for dem som går ut av sine verv.

Sentralstyret hadde også foreslått ny paragraf 7.6: Alle tillitsvalgte i Norsk Ornitologisk Forening skal være medlemmer av foreningen. Dersom medlemskapet for en tillitsvalgt opphører trer vedkommende automatisk ut av sine verv i foreningen. Dette forslaget til vedtektsendringer ble vedtatt av årsmøtet.

Alle avstemninger under årsmøtet 2015 var enstemmige.

Prisutdelinger

På lørdagens festmiddag var det klart for prisutdelinger, og sannelig mottok ikke NOF også en gavesjekk! Som tidligere annonsert innfører NOF fra og med 2015 to nye priser: Årets Fossekall og Fuglevernprisen.

Som Årets Fossekall 2015 hadde sentralstyret valgt Håkan Billing. Han får prisen for mange års stor innsats for NOF avd. Oslo og Akershus, med gode resultater innenfor fuglevern, rekruttering, medieeksponering og den totale foreningsdriften. Den glade prisvinner mottok diplom og et gavekort på kr. 10 000 fra Natur og fritid.

Fuglevernprisen 2015 ble tildelt Våtmarksgruppa til NOF avd. Hedmark. Prisen ble tildelt for en utrolig innsats med restaurering og nyetablering av våtmark og dammer på over 100 lokaliteter i sitt fylke siden 1990. En gledelig overrasket Per Nøkleby mottok på vegne av Våtmarksgruppa diplom og gavekort på kr. 30 000 fra NOF.

NOF ble også æret med en tildeling under festmiddagen! Karl Hagelund fra styret i Bess Jahres Stiftelse kunne overrekke en gavesjekk på kr. 25 000 til Norsk Ornitologisk Forening. En beæret generalsekretær Kjetil Aa. Solbakken mottok prisen på vegne av NOF.

Ekskursjoner og foredrag

I tillegg til det offisielle årsmøteprogrammet var det flere ekskursjoner og foredrag i løpet av årsmøtehelga. På ekskursjonsfronten var lørdagen viet Tønsbergs godbiter Gullkronene, Ilene og Presterødkilen. Gullkronene naturreservat er et flott skogsområde i umiddelbar nærhet av Ilene, og morgenfuglene som deltok på ekskursjonen kunne blant annet notere seg skogdue (som hekker der) på turen. Etter det offisielle årsmøtet på lørdag gikk turen først til Ilene, så til Presterødkilen. Disse to våtmarksområdene og naturreservatene inne i Tønsberg by utgjør sammen et ramsaromåde. Her kunne man blant mange arter vannfugler bl. a. notere seg for vannrikse i Presterødkilen. Områdene er særskilt godt tilrettelagt for publikum, med stier og fugletårn. Husmannsplassen Holmen ved Ilene har blitt omgjort til Ilene Våtmarkssenter, og Lene Berge fra Fylkesmannen i Vestfold kunne fortelle om historien til Holmen og arbeidet ved Ilene Våtmarkssenter. Årsmøtedeltakerne kunne med selvsyn registrere at fylkesmann Erling Lae hadde rett: Befolkningen i Tønsberg er privilegerte som har slike områder i umiddelbar nærhet.

På søndag var det satt opp to parallelle ekskursjoner til henholdsvis Store Færder ornitologiske stasjon i Færder nasjonalpark og Mølen fuglefredningsområde i Larvik. De fleste årsmøtedeltakerne tok turen i flott vårvær til Store Færder, noe som ble en stor opplevelse for oss alle. Her har det vært virksomhet siden 1962, og det er fullt forståelig at det blir kontinuitet over stasjonsdriften på denne unike naturperla i Oslofjorden. Lørdag 25. april hadde mannskapet på Store Færder opplevd nedfall av trekkfugler i forbindelse med regnvær, og ringmerket over 400 individer som havnet i fangstnettene. På søndagen var det roligere i fangstnettene, men nok til at årsmøtedeltakerne fikk et godt innblikk i virksomheten.

Det var tre foredrag på årsmøtet. Fredag kveld presenterte Terje Axelsen fugler og fuglelokaliteter i Vestfold, parallelt med en samling for ansatte og tillitsvalgte der temaet var en del organisatoriske spørsmål som berørte avdelingenes arbeid i forhold til sekretariatet. På lørdag kunne vi høre et foredrag av Ragnar Syvertsen og Jan-Petter Hüberth Hansen som ble innledet med en 24 minutters film om vernet av  historikken om vernet av Presterødkilen, for å bli avsluttet av Jan-Petter Hüberth Hansen med et innlegg om våtmarksforvaltning. Foredragsbiten ble avsluttet av Kjetil Johannessen, som snakket om fugler og fuglevern ved Borrevannet i Horten.

Da gjenstår det å berømme NOF avd. Vestfold for et fremragende arrangement!

Offisielt årsmøtereferat

Erling Lae med velkomsttale til Norsk Ornitologisk Forening
Fylkesmann Erling Lae holdt en velkomsttale til årsmøtet i Norsk Ornitologisk Forening. Han kunne fortelle interessante historier om naturinteresse og NOFs betydning for naturvernarbeid i Tønsberg og Vestfold. FOTO: Magne Myklebust
Ilene naturreservat i Tønsberg
Etter lørdagens årsmøte kunne deltakerne lufte seg i naturreservatene Ilene (bildet) og Presterødkilen. Sammen utgjør disse vernede våtmarksområdene i Tønsberg by et ramsarområde. FOTO: Magne Myklebust
Karl Hagelund fra Bess Jahres Stiftelse deler ut gave til NOF
Karl Hagelund fra Bess Jahres Stiftelse deler ut en gave til NOF under festmiddagen på NOFs årsmøte lørdag 25. april. FOTO: Magne Myklebust
Fuglevernprisen 2015
En gledelig overrasket Per Nøkleby (t.h.) kunne motta Fuglevernprisen 2015 på vegne av vinnerne Våtmarksgruppa i NOF avd. Hedmark. NOFs styreleder Simon Rye (t.v.) overrakte diplom og gavekort. FOTO: Magne Myklebust
Årets Fossekall 2015
Årets Fossekall 2015 ble Håkan Billing, leder i NOF avd. Oslo og Akershus. FOTO: Magne Myklebust
Ragnar Syvertsen på Store Færder
Ringmerkerne på Store Færder ornitologiske stasjon fikk besøk av 36 årsmøtedeltakere søndag 26. april. Ragnar Syvertsen (t.h.) fortalte de frammøtte om historien til og driften av stasjonen. FOTO: Magne Myklebust