Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Handlingsplanen for horndykker er publisert

Den endelige handlingsplanen for horndykker er nå lagt ut på nettsidene til Direktoratet for naturforvaltning. Forbud mot utsetting av fisk, reduksjon og fjerning av fiskebestander, bekjempelse av mink og etablering av regionale overvåkingsområder er blant tiltakene som foreslås i handlingsplanen.

Av Magne Myklebust

Publisert 17.12.2009

Til manges overraskelse ble horndykkeren inkludert i kategorien sterkt truet (EN) i rødlista som Artsdatabanken presenterte i desember 2006. Det var meldinger om tilbakegang i de relativt store bestandene i Troms som fikk Artsdatabanken til å rødliste horndykkeren, på tross av at arten har vært i en ekspansjonsfase de siste tiårene i Sør-Norge. Som en følge av rødlisting i en så akutt kategori valgte Direktoratet for naturforvaltning (DN) ut arten som en av de som skulle få laget handlingsplaner. Åkerrikse, dverggås, hortulan og hubro har også fått laget sine handlingsplaner, mens en plan for svarthalespove er på vei. Det er Norsk Ornitologisk Forening som har utarbeidet det faglige grunnlaget for den nye handlingsplanen.  

Hovedmålet i den nye handlingsplanen er at totalbestanden skal økes fra dagens 750-850 hekkende par til 1000-1500 par. En rekke tiltak for å bedre situasjonen for arten er foreslått, noe som også inkluderer et overvåkingsprosjekt som skal gi oss enda bedre data på artens bestandsstatus enn det vi har i dag.

Overvåking

Planen foreslår at det bør etableres et fungerende årlig kartleggings- og overvåkingssystem fra og med hekkesesongen 2010, herunder kartlegge årsaken til at horndykkeren forsvinner fra enkelte vatn. I handlingsplanens virketid (5 år) skal bestandsutviklingen til horndykker følges årlig i følgende overvåkingsområder: Porsanger, Finnmark; Balsfjord/Storfjord, Troms; Bø/Vestvågøy, Nordland; Levanger/Stjørdal/Verdal, Nord-Trøndelag og Vardal/Snertingdalen/Biri i Oppland. Neste landsdekkende totalkartlegging foreslås gjennomført sju år etter NOFs totalkartlegging, altså i 2014.

Fisk

Horndykkeren er ingen fiskespiser slik en del tror, men den livnærer seg på vanninsekter og dyreplankton. Arten taper kampen om maten i konkurransen med fisk. Utsetting av fisk er stedvis et stort problem for horndykkeren. Et viktig tiltak for å bevare arten er å forhindre utsetting av fisk i fisketomme vann der horndykkeren forekommer. Det bør også være aktuelt å redusere eller fjerne fiskebestanden i vann hvor det er sannsynlig at horndykkeren har forsvunnet som en følge av utsetting av fisk.

Mink

Som for mange av våre sjøfuglarter, er minken dessverre også en trussel for horndykkeren. Minken tar både egg, unger og voksne individer av arten. Kanadisk forskning viser at nesten ett av fem egg som gikk tapt hos horndykker skyldtes mink. I tillegg tok minken den rugende voksenfuglen i to av tre reir den plyndret. Et viktig tiltak kan derfor være å bekjempe mink ved vann hvor horndykkeren hekker.

Garnfiske

Det har vist seg at garnfiske om våren dessverre dreper en del horndykkere. Den setter seg fast i garnene når den dykker, og fiskere bør bli mer bevisste rundt problematikken gjennom informasjonskampanjer. I enkelte områder kan det være aktuelt å forby garnfiske om våren.

Etablering av nye hekkeområder

Det har vist seg i Hedmark at det å etablere kunstige dammer i jordbrukslandskapet kan ha en positiv effekt på bestanden av horndykker. Det beste er å anlegge et nettverk av dammer i nærheten av hverandre. Slike tiltak vil også ha en positiv effekt på andre våtmarksfugler. Nettstedet til våtmarksgruppa i Hedmark anbefales for de som vurderer å gjennomføre slike tiltak.

Last ned handlingsplanen for horndykker her.

Horndykker
Det foreligger nå en handlingsplan som skal bedre situasjonen for rødlistearten horndykker. Det er Norsk Ornitologisk Forening som har laget det faglige grunnlaget for handlingsplanen. FOTO: Terje Kolaas

Kommentarer til nyheten (2)