Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Stabilt på et lavt nivå for åkerriksa i Norge

Bestanden av åkerrikse i Norge har holdt seg stabil på et lavt nivå de siste fem årene. Det er en av flere konklusjoner i NOFs nye rapport som oppsummerer arbeidet med kartlegging og overvåking av arten i perioden 2009-2013. Den norske åkerriksebestanden ligger i intervallet 50-125 individer.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.05.2014

I 2008 presenterte Direktoratet for naturforvaltning (i dag en del av Miljødirektoratet) en handlingsplan for åkerrikse som bygget på en rapport laget av Norsk Ornitologisk Forening. Som en oppfølging av handlingsplanen har NOF i samarbeid med Fylkesmannen i Rogaland gjennomført kartlegging og overvåking av åkerrikse i perioden 2009-2013.

Antallet syngende åkerrikser i Norge har i denne perioden vært relativt stabilt, med rundt 150-200 syngende individer rapportert årlig. Rogaland har sammen med Oslo og Akershus de største forekomstene av åkerrikse, og over 40 % av bestanden har i perioden 2009-2013 hatt tilhold i disse fylkene. Hedmark og Oppland har også sterke forekomster i en nasjonal sammenheng, med om lag 10 % hver av nasjonal forekomst i den aktuelle perioden.

Det er dokumentert at det er store lokale og regionale forflytninger for norske åkerrikser, og en oppsummering av syngende individer kan gi dobbeltregistreringer. NOF anslår derfor den norske bestanden til å ligge i intervallet 50-125 individer i perioden 2009-2013. Selv om bestanden de siste fem årene har vært stabil, så er den ganske liten. Det er imidlertid gledelig å konstatere at de tiltak som er satt inn for å hjelpe åkerriksa i Norge ser ut til å virke. De fleste hekkefunn i perioden har blitt gjort i områder der arealene får stå urørte (ingen eller utsatt slått) som en følge av observasjoner av syngende fugler. NOFs innsats står derfor som nok et eksempel på at det nytter å jobbe med fuglevern også der utgangspunktet er svært utfordrende.

De første åkerriksene dukker som regel opp i Norge i første halvdel av mai, og det betyr at det snart er tid for å lytte etter syngende fugler. Om du er heldig å høre åkerriksa kan du legge inn observasjonen på Artsobservasjoner. Det er viktig at du plotter lokaliteten helt nøyaktig, så i mange tilfeller blir det derfor nødvendig at du oppretter en ny lokalitet. Knytt gjerne opp din private lokalitet til en superlokalitet i nærheten. Nøyaktig stedfesting av observasjoner er viktig slik at vi med større sikkerhet kan definere hvor det er mest hensiktsmessig å sette av et område med passende vegetasjon. Vi anbefaler observatørene om ikke å skjerme lokalitetene, da dette forverrer arbeidet for den nasjonale prosjektledelsen. Husk også å oppdatere datointervallene for dine registreringer. Dersom du har kunnskap om når slåtten skal være, så angir du dette i kommentarfeltet. Da vet vi mer om når tiltak bør settes inn.

Kontaktperson for åkerrikse-arbeidet til NOF er Oddvar Heggøy.

Les rapporten (PDF)

Åkerrikse
Er det liv laga for åkerriksa i Norge? Bestanden har holdt seg relativt stabil på et lavt nivå de siste fem årene her til lands. Den norske bestanden er på 50-125 individer. I positiv retning er det at de fleste hekkefunn gjøres i områder hvor slåtten utsettes som en følge av at åkerrikse er registrert der. FOTO: Gunnar Numme
Åkerrikse Norge 2009-2013
Totalantall syngende åkerrikser (blå søyler, n= 809), samt observasjoner av rastende fugler, hunnfugler og dununger (oransje søyler, n =76), i perioden 2009-2013. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening