Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Et normalt år for åkerriksa

Totalt 160 syngende åkerrikser har blitt rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2014, med flest observasjoner fra Akershus og Rogaland. Det var dermed et gjennomsnittlig år for arten i Norge.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 12.09.2014

Året 2014 ser ut til å bli et gjennomsnittlig år for åkerriksa i Norge. Selv om en del av de lokale rapport og sjeldenhetskomitéene (LRSK) enda ikke har ferdigstilt kvalitetssikring og sammenslåing av årets funn, og enkelte fugler fremdeles befinner seg i landet, er det nå mulig å danne seg et godt bilde av hvordan åkerriksesesongen 2014 utartet seg. Totalt 160 syngende åkerrikser er rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren (figur 1). I tillegg er det gjort et par synsobservasjoner av fugler på passende lokaliteter i hekketid i Rogaland, samt en observasjon av en død fugl i Vest-Agder på ettersommeren. Foreløpig er også to synsobservasjoner gjort i september; i Møre og Romsdal og i Rogaland. To hekkefunn er foreløpig bekreftet, og begge disse stammer fra den samme lokaliteten i Nes kommune i Akershus. Her ble det observert to forskjellige kull med unger under tresking av korn 9. og 10. august.

Flesteparten av åkerriksene ble som vanlig rapportert fra Akershus (35 syngende) og Rogaland (31 syngende). Dette er nok delvis et resultat av den intensive overvåkingen av arten i de to fylkene, men gjenspeiler trolig også en god forekomst av åkerrikser i disse områdene. Opptredenen i Akershus var omtrent på gjennomsnittet for de siste fem årene (38,8 fugler/år), mens i Rogaland var forekomsten høyere enn gjennomsnittet for den samme perioden (25,6 fugler/år, figur 2). Andre fylker med relativt god opptreden av åkerrikser var Oppland (17 syngende), Hedmark (15 syngende), Møre og Romsdal (11 syngende) og Østfold (10 syngende).

Både i Møre og Romsdal, Hordaland og Aust-Agder var forekomsten av åkerrikser i 2014 den beste siden NOFs landsdekkende åkerrikseprosjekts oppstart i 2009. Det var ellers spesielt at hele fem av de ti fuglene som ble observert i Aust-Agder oppholdt seg innenfor kun en drøy kvadratkilometer! For Sør- og Nord-Trøndelags del var derimot sommerens opptreden av åkerrikser blant de aller dårligste siden 2009, med henholdsvis null og ett enkelt funn. Også i Vest-Agder, Telemark, Vestfold og Buskerud var forekomsten relativt dårlig i 2014.

Les mer om kartlegging og overvåking av åkerriksa i Norge i perioden 2009-2013

Åkerrikse
Det ble et normalår for åkerriksa i Norge i 2014. Rogaland og Akershus er de fylkene som har flest funn av arten. FOTO: Frode Falkenberg
Figur 1 åkerrikse september 2014
Figur 1. Totalantall syngende åkerrikser (blå søyler, n = 969), samt observasjoner av rastende fugler, hunnfugler og dununger (røde søyler, n = 97), i perioden 2009-2014. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening
Figur 2 åkerrikse september 2014
Figur 2. Bestandstrender fra de prioriterte områdene med intensiv lytting i Rogaland og Oslo & Akershus i perioden 2009-2014. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening