Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Rapporter dine observasjoner av åkerrikse!

Åkerriksa har igjen begynt å dukke opp i Sør-Norge, og de neste ukene er høysesong for å høre arten hos oss. Ta en tur ut i natten for å lytte etter denne karismatiske arten du også!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 26.05.2015

En kald mai måned er trolig litt av årsaken til at årets første åkerrikser har ankommet litt seinere enn normalt. I disse dager ser det imidlertid ut til at arten har begynt å ankomme landet vårt for fullt, og syngende individer er nå rapportert fra både Møre og Romsdal, Hordaland, Rogaland, Aust-Agder, Oslo og Buskerud. Om sesongen fortsetter som normalt vil antallet syngende individer øke kraftig de nærmeste ukene.

Litt om NOFs åkerrikseprosjekt

NOF har kartlagt og overvåket åkerriksas bestandsforhold i Norge helt siden 1995, et arbeid som har blitt intensivert etter at arten fikk en egen handlingsplan i 2008 (Direktoratet for naturforvaltning 2008). Resultater fra de siste årene viser at vi har en relativt stabil forekomst av arten hos oss, som er noe høyere enn hva den var på slutten av 1990-tallet (Heggøy mfl. 2014). Flest åkerrikser rapporteres vanligvis fra lavlandet i Sør-Norge, og først og fremst fra Sørvest-landet og sentrale deler av Østlandet.

Lytt etter åkerriksa du også!

Åkerriksas karakteristiske og kraftfulle sang kan høres i jordbruksområder over store deler av landet, men artens forekomst er svært sparsommelig og spredt utenfor kjerneområdene sentralt på Østlandet og i Rogaland. Ønsker du å lytte etter åkerriksa er det likevel en sjanse for at du kan finne den også i ditt nærområde. Arten synger mest aktivt om natta, og selv om den er lettest å høre når det er rolige vindforhold og oppholdsvær, kan den også synge i dårlig vær. Hør åkerriksas sang her.

Tilstedeværelse av både hunner og hanner er en sterk indikasjon på hekking. Hunnen kan på sin side gi fra seg en særpreget «hunn-sang», som du kan høre her.

En video av en syngende åkerrikse på Karmøy finnes her

Åkerriksa foretrekker frodige og fuktige slåtteenger eller fuktenger der gresset er så høyt at den kan holde seg skjult (minst 20 cm). Selv om den oftest påtreffes i jordbruksområder med gress- eller kornproduksjon, kan den også synge i våtmarksområder og myrer, takrørskoger, blomsterenger og i beitemark.

Beskyttende tiltak

Gjennom handlingsplanen for åkerrikse settes det årlig av midler til å utsette slåtten på lokaliteter der syngende fugler er stabile over tid, eller der det er mistanke om hekking. En typisk indikasjon på at arten er i ferd med å gå til hekking er noen dager med redusert sangaktivitet om natta i forbindelse med pardannelse og egglegging. Sangaktiviteten om dagen er vanligvis økt i denne perioden. Etter eggleggingen begynner hannen å synge for fullt igjen, for å kunne tiltrekke seg en ny make. Det er fylkesmennenes miljøvernavdelinger i de forskjellige fylkene som har ansvaret for å kontakte grunneiere og informere om kompensasjonsordningen (se denne siden for mer info).

For at fylkesmennene skal kunne kontakte riktige grunneiere for eventuell iverksettelse av tiltak, er det viktig at observasjoner av åkerrikse rapporteres på rett måte. NOF oppfordrer alle som observerer eller hører syngende åkerrikser om å rapportere disse i rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Hvis det ikke er opprettet allmenne lokaliteter nøyaktig på stedet åkerriksa ble hørt, oppfordrer vi alle til å opprette nye lokaliteter for observasjonene. Disse må gjerne navngis som egne «åkerrikselokaliteter». Husk også å angi nøyaktighet (utstrekning) på lokaliteten. Finnes det allerede allmenne lokaliteter på stedet åkerriksene høres, kan disse også benyttes. I disse tilfellene kan det imidlertid være lurt å legge inn en kort notat i kommentarfeltet om at dette faktisk er nøyaktig lokalitetsangivelse for den aktuelle fuglen.

Nå er den rette tiden for å lytte!

For å få et best mulig bilde på hvor mange åkerrikser vi faktisk har i Norge, er det viktig at vi får dekket så mye av landet som mulig. For å unngå dobbeltregistreringer er det også viktig at lyttingen over hele landet foregår noenlunde på det samme tidspunktet. Data fra NOFs åkerrikseprosjekt viser at gjennomsnittlig ankomstdato for arten ligger et sted mellom 2. og 15. juni (Heggøy mfl. 2014). Vi oppfordrer derfor alle som har anledning til å ta en tur ut for å lytte etter åkerriksa den kommende uka (1.-7. juni).

Spørsmål om prosjektet kan rettes til artikkelforfatteren (oddvar@birdlife.no), eller til NOFs fylkeskontakter for åkerrikseprosjektet som du finner en oversikt over her.

Litteratur

Direktoratet for naturforvaltning 2008. Handlingsplan for åkerrikse Crex crex. Rapport 2008-3. 44 s.

Heggøy, O., Øien, I. J. & Aarvak, T. 2014. Kartlegging og overvåking av åkerrikse iNorge 2009-2013. NOF-rapport 2014-9. 18 s. 


 

Åkerrikse på Karmøy
Åkerriksa holder seg for det meste skjult i gresset, og viser seg heller sjeldent i åpent terreng som dette individet fra Karmøy. Artens karakteristiske sang er derimot lett hørbar på lang avstand. FOTO: Frank Steinkjellå/www.franki.no
Kulturlandskap på Jæren
Kulturlandskapet på Jæren er Norges viktigste hekkeområde for åkerriksa. De store jordbruksområdene sentralt på Østlandet er også viktige for arten hos oss. Åkerriksa er likevel påtruffet i alle landets fylker, men observeres ikke årlig i våre tre nordligste fylker. FOTO: Gunvar Mikkelsen