Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

NOFs overvåking av dverggåsas vårrasting i 2015

NOFs overvåkingsprosjekt for den kritisk truete dverggåsa har gjennom det meste av mai og den første uka i juni i år overvåket trekkforløpet hos arten i Finnmark. Årets vårrasteperiode for dverggåsa i Porsanger er nå over, og hekkeparene er allerede inne i hekkeområdene på Finnmarksvidda.

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 12.06.2015

De første fuglene ankom rasteplassen ved Valdakmyra så sent som på kvelden 13. mai, og trekktoppen ble nådd allerede 18. mai da 49 dverggjess ble sett samtidig på Valdakmyra. Det ble et svært konsentrert trekkforløp for dverggjessene i Porsanger i år. Det kan i stor grad tilskrives klimatiske forhold, med en lengre periode med nordlig vindretning i den forventede ankomsttiden, kombinert med tidlig snøsmelting i fjellet og gode muligheter for dverggåsparene til å dra tidlig inn til hekkeområdene på Finnmarksvidda.

Et omfattende videomateriale med mer informasjon om de ulike individene må gjennomgås før det endelige totaltallet av rastende dverggjess er helt sikkert. Likevel er det klart at det ligger i overkant av 60 individer, sannsynligvis 64. Vi har med sikkerhet identifisert 26 par, hvorav de fleste er voksne par som nå sannsynligvis er i gang med hekkeforsøk. Etter tre dårlige produksjonsår på rad er det naturlig at vi nå ser en liten nedgang i rastetallene på våren. Det er imidlertid positivt at vi fortsatt har så mange hekkepar, og det skyldes at vi i de siste to-tre årene har fått rekruttert inn mange nye hekkepar fra de gode produksjonsårene i 2010 og 2011.

Nå, når rasteperioden i Porsangerfjorden er over, er NOFs dverggåsprosjekt i gang med å overvåke de kjente hekkeområdene for dverggås i Finnmark. Statens naturoppsyn i Finnmark har også i løpet av ettervinteren og våren 2015 lagt ned en stor innsats for å ta ut rødrev fra dverggåsas hekkeområder. Sporings- og føreforholdene var imidlertid vanskelige denne våren, og totalen på 37 rødrever er bare litt over halvparten av uttaket i et normalår. Fra hekkeområdene rapporteres det nå om gode bestander av gråsidemus og fjellmarkmus, og det gir håp om at de rødrevene som befinner seg i dverggåsas hekkeområder også har lett tilgang til mat, og derfor ikke vil være så aktive predatorer på dverggåsegg. Vi har derfor godt håp om at 2015 skal bli et godt produksjonsår for den fennoskandiske dverggåsbestanden.

For mer detaljert informasjon anbefaler vi å besøke det internasjonale nettstedet for ville dverggjess (lenke nedenfor) som drives av det fennoskandiske dverggåsprosjektet hvor NOF har en svært aktiv rolle.

Det internasjonale nettstedet for ville dverggjess

Dverggås i flukt
I 2015 er det med sikkerhet registrert 26 hekkepar under vårrasting på Valdakmyra i Finnmark. FOTO: Ingar Jostein Øien
Antall vårrastende dverggjess på Valdakmyra i Finnmark i perioden 1992-2015
Figuren viser antall vårrastende dverggjess på Valdakmyra i Finnmark i perioden 1992-2015. FOTO: Norsk Ornitologisk Forening