Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Horndykker i framgang i Nordland

Horndykkeren er en av våre vakreste vannfuglarter. I hekkesesongen har arten sine karakteristiske gule «horn» på hodet. NOF har nylig kartlagt hekkebestanden i Nordland fylke, og resultatene er på mange måter en gladnyhet i disse dager hvor bestandsnedgang ser ut til å være dominerende i fuglebestandene.

Av Paul Shimmings

Publisert 28.10.2021

I 2021 søkte NOF midler fra statsforvalterne i hhv. Nordland samt i Troms og Finnmark om midler til kartlegging av horndykker i sju kommuner i Nordland. Kartleggingen skulle bidra til bedre kunnskap om bestandsstørrelsen i de aktuelle kommunene. I tillegg skulle NOF oppsummere tidligere kartlegging i Nordland, med vurdering av status i fylket som grunnlag for oppfølging av handlingsplanen for horndykker i 2022. Det er Statsforvalteren i Troms og Finnmark som har ansvaret for oppfølging av handlingsplanen for horndykker.

Bestanden i Nordland er fordoblet

NOF estimerer dagens totale hekkebestand i Nordland fylke til 260–329 par. Arten hekket i 2021 ved minst 108 lokaliteter i Nordland. Dette kan sammenlignes med en estimert bestand på 138–149 par i 2007, fordelt på 50 lokaliteter. Det vil si at bestanden har mer enn fordoblet seg i fylket siden 2007, og at den finnes på mer enn dobbelt så mange lokaliteter siden 2007. Det er registrert en økning i antall hekkende par i flere kommuner i Nordland. Spesielt kan det nevnes at arten har etablert seg i Andøy, Øksnes og Sortland siden siste kartlegging. Det er påvist en stor økning i hekkebestanden i Vestvågøy og i store deler av Ofoten, mens i de kommuner på Helgeland der en økning er registrert, så har framgangen ikke vært så tydelig. Der det er antatt å være en nedgang i bestanden siden 2007 snakker vi om kommuner som i utgangspunkt hadde få hekkende par, og det er ikke umulig at noen få par har blitt oversett i de kommunene med små hekkebestander av horndykker.

Hvordan går det i resten av landet?

Selv om bestanden har økt i Nordland, er det ikke nødvendigvis samme situasjon i resten av landet. NOF mener at siden kartleggingen i 2007 så har arten økt i sørlige deler av Trøndelag, mens bestanden i nordlige deler av fylket er mer eller mindre uendret. Horndykkerbestanden i Innlandet har trolig økt som følge av restaurering av og nyetableringer av egnede ferskvannsdammer. I Troms er det grunn til bekymring, med en nedgang rapportert i deler av fylket. Bestanden regnes som stabil i Finnmark.

Horndykker er utsatt for menneskelig aktivitet, og noen av truslene som ble identifisert under kartleggingen av horndykker i Nordland inkluderte forstyrrelser fra fisking og båttrafikk. Predasjon fra den innførte arten mink er også en reell trussel for arten. Det er viktig at vi i framtiden identifisere slike trusler og kommer fram til løsninger, slik at vi kan sikre hekkebestanden av en art som er oppført som sårbar på den norske rødlista.

Horndykker i Nordland NOF-Rapport 1–2021 (PDF)

Horndykker
Gode nyheter: Horndykkeren er i klar framgang i Nordland. Bestanden har mer enn doblet seg siden tellingen i 2007. FOTO: Frode Falkenberg