Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt:

Naturkrisa må tas på alvor!

Nylig deltok NOF på et innspillsmøte initiert av Klima- og miljødepartementet. Nye internasjonale avtaler som skal stanse verden naturtap er på gang, blant annet skal rammeverket i konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) oppdateres. Nå, mer enn noen gang, må naturkrisa møtes med treffsikre mottiltak.

Av Martin Eggen

Publisert 27.10.2020

Et tiår med ytterligere naturtap

Å stanse tapet av naturmangfold og få de menneskeskapte klimaendringene under kontroll, er vår tids største utfordring. En million arter er truet av utryddelse globalt, ødelagt natur spiser allerede opp 10 % av verdensøkonomien og påvirker livene til 3,2 milliarder mennesker ifølge FNs naturpanel IPBES.

I 2010 ble politikere fra alle medlemslandene i FN-konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) enige om en ny, tiårig plan for bevaring av det biologiske mangfoldet. Planen bestod av 20 delmål, Aichi-målene. En FN-rapport publisert i midten av september konkluderte med at ingen av de 20 Aichi-målene er nådd. Rapporten Naturens tilstand 2020 viser at heller ikke Norge når et eneste av disse målene.

Dermed har vi allerede tapt et tiår med muligheter for å bedre naturens tilstand.

Sterkere virkemiddel påkrevd!

Tiden er inne for handling, ikke for halvveis engasjement. Frivillige mekanismer er ikke tilstrekkelige. Det er nødvendig med juridisk bindende forpliktelser på globalt nivå for å begrense naturmangfoldskrisa. Flere og større verneområder er nødvendig – og vi må gi naturen mer plass på produksjonsarealene (skog- og jordbruk). 

NOFs appell til norske myndigheter og videre arbeid i FNs regi inkluderer:

 • Vær et godt forbilde ved å vise frem nasjonal politikk på den globale scenen
  Norge må ta en ledende stemme internasjonalt ved å være ambisiøs på vegne av det internasjonale samfunn, men også være et foregangsland her hjemme. 

 • Få kontroll på arealbruken
  Nasjonal kontroll over arealbruken må styrkes i samtlige land, slik at man sørger for at den er i overensstemmelse med konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) bestemmelser om kraftig reduksjon i tapet av naturlig habitat. 

 • Målene for restaurering av ødelagt natur må styrkes
  Mange naturtyper er så ødelagte at vi må restaurere store arealer for å få velfungerende natur og økte bestander av arter. Samtidig som vi restaurerer natur må vi stanse ødeleggelsene. 

 • Ressursbruken må være ansvarlig
  I dag er ressursbruken i et land ikke nødvendigvis knyttet til nasjonale arealer og uttak. Forbruk må tilpasses jordas knappe ressurser og en solidarisk fordelingspolitikk. Høyt forbruk av ressurser, både fossile og fornybare, er den viktigste driveren bak artsutryddelsene. FNs naturpanel IPBES mener vi må ha et paradigmeskifte i måten vi lever på. 

 • Naturkrisa må kommuniseres
  Skal man ha legitimitet for det paradigmeskiftet FNs naturpanel IPBES mener vi må gjennomføre, må forståelsen for naturens betydning utgjøre en solid grunnmur. Informasjon om naturkrisa og mulige løsninger må derfor stå høyt på agendaen. 

  At naturvern virker vet vi. Her er 10 fuglearter som er reddet fra utryddelse.

NOFs innspill til ny naturavtale

Hettegribb
De siste 500 årene har over 161 fuglearter blitt utryddet globalt. Nå er naturvernere verden over blant annet bekymret for gribbene, naturens eget renovasjonsvesen. Bestandene av mange gribber er i fritt fall. I sørlige Asia snakker vi om tilbakegang på rundt 95 % mellom 1993 og 2000. I Afrika ser vi samme utvikling. De siste 30 årene har bestanden av sju afrikanske gribbearter minket med 80–97 %. Bildet viser hettegribb, som lever i Afrika sør for Sahara. FOTO: Frode Falkenberg