Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Manglende tilsyn ved Slettnes naturreservat

Mange har besøkt Slettnes naturreservat i Finnmark. Her møter en sårbar, arktisk natur deg, og du kan oppleve en uvanlig og rik fuglefauna. At oppsyn her er essensielt viktig, er unødvendig å si. Men Statens naturoppsyn (SNO) har ikke midler. NOF reagerer sterkt, og har bedt om en redegjørelse fra myndighetene.

Av Martin Eggen

Publisert 31.05.2016

Det er lokalmann Kåre Grip som har mistet sitt engasjement som oppsynsmann ved Slettnes naturreservat. Dermed har naturforvaltningen sagt fra seg muligheten til å ha en person tilstede i området på daglig basis. Cees Tesselaar ved Slettnes Fuglestasjon har skrevet en henvendelse til SNO i sakens anledning, og uttrykt bekymring for videre oppsyn. Fuglestasjonen har sagt seg villig til å ta over en oppsynsrolle i området. Løsninger finnes, og NOF håper på en god, snarlig løsning. 

Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Finnmark og sentralt har bedt SNO og miljøforvaltningen om å sikre fortsatt daglig oppsyn i området. Det er uakseptabelt at det ikke er satt av midler til å videreføre oppsynet. Vi ønsker en redegjørelse for hvilke planer forvaltningen har for oppsynet i området, og hvordan man vurderer ivaretagelsen av naturverdiene.

Om Slettnes naturreservat og IBA-område

Området har også en funksjon som hekkeområde for flere arter tilknyttet den arktiske regionen. Reservatet er spesielt kjent for sine tette forekomst av hekkende vadere og sjøfugl. Sjøområdene utenfor Slettnes-halvøya er i tillegg viktige raste- og beiteområder for ender, lommer, dykkere og sjøfugler. Slettnes er innlemmet i Birdlife Internationals nettverk av Important Bird- and Biodiversity Areas (IBA-områder), og reservatet er også kronet med Ramsar-status.

NOF anser området rundt Slettnes som et særlig viktig og sårbart fugleområde. Den spesielle fuglefaunaen, den korte og hektiske hekkesesongen under vekslende arktisk vær og turisters tilstedeværelse tilsier at det bør være daglig oppsyn i området.

Utsatt natur

Den største trusselen mot hekkende arter i Slettnes naturreservat er menneskelig ferdsel i reservatet. Økende turisme medfører økt press på områdene, ikke minst i forbindelse med fotografering og fuglekikking. Veinettet i området gir lett tilgang til viktige områder for fugler. Dette har allerede skapt betydelige utfordringer tilknyttet turiststrømmen som ønsker å oppleve naturen på Nordkinnhalvøya.

Uvettig parkering fører til slitasje på naturareal. Uønsket oppførsel innenfor verneområdet skader fuglefaunaen. Faunakriminalitet, herunder eggsanking, må også tas alvorlig og forebygges gjennom aktiv tilstedeværelse gjennom oppsyn.

Brev fra NOF til SNO om manglende oppsyn ved Slettnes NR

Slettnes fyr
Slettnes fyr i Gamvik, Finnmark. Det nordligste fastlandsfyret i Europa har vist seg å være en fremragende lokalitet for å overvåke sjøfugltrekket. FOTO: Terje Kolaas / terjekolaas.com
Smålom og siland
Smålom er blant hekkeartene i Slettnes naturreservat. Som mange andre fugler som lever i åpent landskap er den ekstra sårbar for forstyrrelser. Her ligger to smålom sammen med en siland (foran). FOTO: Martin Eggen