Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Fiskemåkebestanden i Porsangerfjorden dramatisk redusert

I 1978 ble fiskemåke og andre sjøfugler telt opp i Porsangerfjorden i Finnmark. En ny telling i 2022 viste en tilbakegang på sørgelige 97 prosent. De dramatiske tallene gir grunn til både undring og bekymring. Tomas Aarvak i BirdLife Norge har jobbet i dette området i en årrekke, og oppsummerer situasjonen.

Av Tomas Aarvak

Publisert 29.04.2024

Dessverre er det slik at 32 av 54 sjøfuglarter nå er på den norske rødlisten, det vil si at de er i kraftig tilbakegang og kan forsvinne. Og blant disse har vi også den kjære lille fiskemåka vår.

Tellinger avslører stor tilbakegang

I 1978 ble hele den indre delen av Porsangerfjorden taksert av fugleforskere, og denne tellingen ble repetert i 2022. Da ble det funnet at situasjonen for fiskemåkebestanden på øyene i Porsangerfjorden er svært alvorlig. Den er mer eller mindre utradert siden 1978. Det ble påvist så få hekkende par i 2022 at det under oppsummeringen ble spekulert i om fiskemåka var oversett blant de andre måkene, men det kunne raskt utelukkes. Takseringen viste at det i 2022 var igjen mindre enn 3 % av forekomsten for 44 år siden. Det største antall par påvist på en øy/holme var 3 par. Til sammenligning var det i 1978 fire kolonier/holmer med over 50 par, med den største på anslagsvis 90 par.

Kunnskap er viktig for forbedre forholdene for fiskemåke

Forekomsten av fiskemåke på land langs vestsiden av Indre Porsangerfjord telles hvert år på strekningen fra Lakselv og utover til Igeldas. Her er det to kolonier, hvorav den ene ligger i forbindelse med bebyggelse og passes på av lokalbefolkningen og var på ca. 25 par i 2023. Den andre kolonien ligger i Stabburselvas delta, og var på 35 par i samme år. Det hekker også en del par på takene i sentrum i Lakselv. For de voksne fiskemåkene er det kort vei til matfatet i mudderfjæra i utløpet av Brennelva og Lakselva, og mange fugler henter også mat på jordene i nærområdet. For å kunne ta vare på fiskemåkene trenger en kunnskap om hvor mange de er, hvor de hekker, og ikke minst, hvor reiser de på trekket. 

Kartleggingen av trekk gjøres på mange måter, men en av de metodene som forstyrrer lite er ringmerking. I Finnmark har det siden 1915 blitt ringmerket 1187 fiskemåker i Finnmark, og basert på gjenfangster og rapporter av døde fugler vet vi at våre fiskemåker reiser til Nordsjøen for å overvintre. Og de flyr dit direkte, og stopper ikke underveis i Nordland, Trøndelag eller andre steder. 

23 år gammel fiskemåke 

Noen av fuglene som er vist i kartet har ikke bare en tradisjonell nummering i stål, men også en hvit fargering med en kode som kan avleses med kikkert eller teleskop på avstand. Sommeren 2023 ble flere unger merket på Igeldas, men også tre unger på taket av kommunehuset fikk slike ringer. Vi har ikke fått noen rapporter på noen av disse enda, men det kommer nok om de har klart å overleve det første året. Fiskemåkene kan bli svært gamle. En fiskemåke som ble observert på Igeldas i hekkekolonien der i både 2013 og 2014 (kode J3MX) ble ringmerket som voksen (minst to år gammel) om vinteren i Stavanger i 1994. Den ble sist sett i februar 2015 i Stavanger, og var da minimum 23 år gammel!

 

fiskemåke
Fiskemåke hekker i mange ulike miljøer, fra de ytterste bergene, via fjæresonen, kulturmarka og opp i fjellet. Det er særlig bestandene knyttet til kysten som har gått mye tilbake, som i Porsangerfjorden. FOTO: Tomas Aarvak
fiskemåke
Prosentfordeling av antall fiskemåker observert i Porsanger gjennom året. Data fra Artsobservasjoner.no. FOTO: BirdLife Norge
fiskemåke trekk
Gjenfunnskart som viser alle gjenfunn og kontroller (n=111) av fiskemåker som enten er ringmerket utenfor fylket og kontrollert i Finnmark, eller er ringmerket i Finnmark og kontrollert andre steder. Data fra Ringmerkingssentralen Stavanger museum. FOTO: BirdLife Norge