Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Grieg Seafood A/S bør ikke få tillatelse til å starte oppdrett i Frakkfjorden i Loppa

Loppa kommunes arealplan fra 2001 kan føre til etablering av oppdrett i Frakkfjorden. Mye har skjedd både med oppdrettsindustrien og naturforvaltningen på nærmere to tiår, og NOF avd. Finnmark ber om at det ikke vurderes ny oppdrett før oppdatert arealplan er på plass.

Av NOF avd. Finnmark

Publisert 15.01.2019

Grieg Seafood Finnmark A/S planlegger igangsetting av oppdrettsanlegg i Frakkfjorden i Loppa kommune. Det har rundt årtusenskiftet i en kort periode blitt drevet oppdrett på den indre lokaliteten i fjorden, men de nye planene er større i volum og omfang enn tidligere.

For detaljregulering av akvakulturanlegg i Frakkfjorden vurderes det i dette tilfellet at planen ikke er konsekvensutredningspliktig. Det begrunnes med at området i Frakkfjorden i utgangspunktet var avsatt til akvakultur gjennom vedtatt kommuneplan fra 2001, og i hovedtrekk er omsøkte tiltak dermed i samsvar med kommuneplanens arealdel. Vi mener dette er en gal vurdering, og at den eldre kommuneplanen ikke ivaretar hensynet som forventes og kreves av en moderne naturforvaltning. 

Konfliktnivået er høyt, og naturverdiene store. Gjeldende arealplan er eldre, og det er ikke tatt vurderinger i tråd nye krav, bl.a. naturmangfoldloven. Den planlagte revideringen av kommuneplanen må gjennomføres før ny akvakultur vurderes. Gjennom revideringen må kommunen finne bedre egnede lokaliteter som ikke er i konflikt med viktige fiskeri- og naturinteresser, og der de økologiske konsekvensene av akvakultur generelt er betydelig mindre. Kommunen bør ha en oppdatert kystsoneplan som gjør de gode avveininger mellom ulike interesser og hensyn kommunen må ta.   

Frakkfjorden er en terskelfjord, noe som gjør at det er lavere utskifting av vann og sedimenter på bunnen. Slam bestående av forrester, avføring, medisiner og annet avfall vil bli liggende på bunnen og dekke det livet som er der i dag. De planlagte anleggene vil delvis dekke gytefelt for torsk som Havforskningsinstituttet regner som lokalt viktige. Mye tyder på at spesielt torsk skyr oppdrettsanlegg, noe som det først i år vil bli igangsatt forskning på for å få verifisert. De åpne anleggene kan potensielt påvirke det marine økosystemet i ett større område. 

Loppa IBA (Important Bird and Biodiversity Area) ligger i umiddelbar nærhet (noen få kilometer) til planområde for akvakultur. Her hekker mengder av sjøfugl, bl.a. 3500 par alke (sterkt truet, EN), 11.000 par lunde (sårbar, VU) og 250 par lomvi (kritisk truet, CR). Området er også naturreservat. Sjøfuglene bruker jevnlig Frakkfjorden som beiteområde pga. de gode fiskeforekomstene. 

 

Hele NOF avd. Finnmarks uttalelse om akvakultur i Frakkfjorden

Lunde
Naturverdiene er store i Frakkfjorden, og ikke langt unna ligger Loppa naturreservat, der mengder lunder hekker. FOTO: Martin Eggen
Teist
En moderne naturforvaltning kan ikke ta lett på plassering av oppdrett med store arealbeslag og utslipp til sjø. Her teist, en truet art som finner mye av føden sin i tangbeltet. FOTO: Håvard Eggen