Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Gigantprosjekt truer inngrepsfri natur i Finnmark

Grenselandet AS jobber for å realisere vindkraftprosjektet Davvi i et av Norges flotteste naturområder i Finnmark. Områder som har «vernet» seg selv trues nå av en ekspansiv industri. NOFs gjennomgang av naturverdier viser at leveforholdene til arter som snøugle, fjellrev og en rekke andre arter kompromitteres.

Av Martin Eggen

Publisert 04.11.2020

Tap av inngrepsfri natur

Dersom Davvi vindkraftverk i Finnmark realiseres mister vi en betydelig andel inngrepsfri natur og vi får en sterkt negativ virkning på landskap og fauna. Selve planområdet er lokalisert ved Vuonjalráššá på Laksefjordvidda. Størsteparten av planområdet for vindkraftverket vil ligge i INON-områder med den høyeste verdisettingen, siden områdene i dag ligger mer enn 5 km fra nærmeste tekniske inngrep.

Tapet vil være på hele 320 km² og da er ikke tilførselsveier og kraftlinjer inkludert, noe som er en betydelig andel av Norges stadig minkende "villmark". 


I sammenheng med den nasjonale rammen for vindkraft gjorde Miljødirektoratet og Riksantikvaren en vurdering av naturverdiene i utpekte analyseområder. De skrev da: «Laksefjordvidda henger sammen med naturområder i Finland og utgjør deler av det som trolig er de aller største naturområdene med urørt preg i hele Skandinavia. Slike svært store områder vurderes å ha en egenverdi ved siden av de mer påvisbare miljøkvalitetene».

Viktig våtmarksområde truet

Det er flere muligheter for innskipningshavn (for å ilandføre bl.a. vindturbinene), men det er overveiende fare for at den svært viktige fuglelokaliteten Kunes blir valgt. Kunesområdet er viktig for sjøfugl og vadere, slik det er beskrevet i konsekvensutredningen. Elvedeltaet her er av stor økologisk betydning, både for lokale hekkefugler, fugler på næringstrekk samt på vår- og høsttrekk. Stammen av sil er et matfat for arter som ærfugl, laksand og lommer, mens bløtbunnsområdene er viktig for vadere. NOF anser at naturødeleggelsene tilknyttet mudring og etablering av dypvannskai i seg selv er grunn nok for å si nei til Davvi vindkraftverk.

Fjellarter i tilbakegang

Mange fjellarter er i tilbakegang. Bestandene av fjellfugler er redusert med 10 % siden årtusenskiftet. Utbygginger og industrialisering av leveområder som i dag har fått ligge i fred vil marginalisere disse artene ytterligere. Det er ventet at fjellfuglenes problemer vil øke i årene fremover på grunn av endrede værforhold og et mildere klima som de ikke er tilpasset. Å forringe levevilkårene for fjellfuglene gjennom høye utslipp av klimagasser, for så å industrialisere den samme naturen, er paradoksalt og makabert. 

Gjennomgang av naturverdier

NOF har nå utarbeidet et notat som beskriver kjent kunnskap om naturverdiene. Planområdet for Davvi vindkraftverk og områdene rundt er dårlig undersøkt, og det er følgelig lite informasjon å finne i registeringsverktøyet artsobservasjoner.no. Mange av artene av særlig forvaltningsrelevans er dessuten arter med naturlig lav tetthet og uregelmessig hekkeforekomst. Dette er sårbare og arealkrevende arter som er avhengige av høyereliggende og relativt uberørte habitater som må bevares, også med tanke på fremtidig reetableringer. Dverggås, snøugle og fjellrev er aktuelle arter i så henseende.

Notat om naturverdier tilknyttet Davvi vindkraftverk

vindkraft
Vindkraftanlegg skaper store naturinngrep – ofte i verdifull og umistelig natur. Her fra Egersund vindkraftverk. Dersom Davvi vindkraftverk realiseres på Laksefjordvidda i Finnmark går store områder uberørt natur tapt. FOTO: Anne Katrine Lycke
Snøugle
Snøugla er knyttet til åpne, treløse områder i fjellet og på tundraen. Her lever den en nomadisk tilværelse, og den norske bestanden er en del av en felles hekkebestand som hekker i Nord-Norge, Sverige, Finland og nordvestlige Russland. Planområdet til Davvi vindkraftverk inngår defintivt i leveområdet til arten, ikke minst om høsten, da mange snøugler trekker opp på vegetasjonsfattige områder i høyfjellet på rypejakt. FOTO: Tomas Aarvak