Hopp til hovedinnhold

BirdLife Oppland

Våtmarksfugler i Oppland: Stabilt eller ned for rødlistede arter

Makrellterne, hettemåke, sothøne, sivhøne og toppdykker ble kartlagt i Oppland i 2021. Ved å sammenligne med tidligere registeringer kan vi si en hel del om bestandstrender for de ulike artene. De største endringen ser man hos hettemåke. Kun 135–145 par hettemåker, nå kritisk truet på den nasjonale rødlista, ble registrert i 2021.

Av BirdLife Oppland

Publisert 17.03.2022

Med midler fra «tilskudd til vilttiltak» har Birdlife Norge avdeling Oppland foretatt en bestandskartlegging av våtmarksartene toppdykker, sothøne, sivhøne, hettemåke og makrellterne i tidligere Oppland fylke. 

Nasjonale rødlistestatuser

For å kunne følge bestandsutviklingen til disse artene har foreningen lagt opp til en systematisk overvåking innenfor et tidsintervall på ca. fem år. Årets rapport er en oppfølging av det registreringsarbeidet som ble gjort i 2016. Hovedformålet med prosjektet er å framskaffe bestandsdata som grunnlag for en kunnskapsbasert forvaltning av disse artene – både på regionalt og nasjonalt nivå.

Dette er – med unntak av toppdykker – rødlistearter. Som følge av bestandsoppgang i visse regioner nasjonalt gikk toppdykker fra nær truet (NT) til levedyktig (LC) på den nye rødlista som ble lansert i november 2021. De andre artene i rapporten har følgende status: sothøne: sårbar (VU), sivhøne: sårbar (VU), hettemåke: kritisk truet (CR) og makrellterne: sterkt truet (EN).

Sårbare bestander i Oppland

De undersøkte artene har generelt små bestander, og flere har gradvis fått et mindre utbredelsesområde. Dette fører til en sårbar situasjon, som raskt kan forverre seg. Mange av deres viktigste hekkeplasser, som i stor grad er små tjern eller dammer i kulturlandskapet, er under sterk gjengroing. De er også til en viss grad truet av gjenfylling av åkerstein eller annen «overflødig» masse, samt dreneringstiltak. Mange steder har vi således bare igjen rester av denne verdifulle våtmarksnaturen.

Hettemåkebestanden er redusert fra flere tusen par til 135–145 par i 2021. Makrellterna fortsetter sin tilbakegang, og kan være utryddet i Oppland i løpet av få år. Best gjør toppdykker det, men også den har fått en mer snever utbredelse. 

Du kan lese alle detaljer i vedlagte rapport. 


Kartlegging av hekkende rødlistearter i rike vannmiljøer i Oppland

sivhøne
Registreringene i Oppland i 2021 resulterte i kun sju lokaliteter med sivhøne i Gran kommune, med en antatt hekkebestand på 6–7 par. FOTO: Jan Erik Røer
Hettemåke
Hettemåka har hatt en vid utbredelse i Oppland gjennom en periode på vel 50 år. Den er funnet hekkende på 130 lokaliteter i 22 kommuner – fra lavlandet til fjellregionen. Et felles trekk ved disse lokalitetene er dens valg av produktive våtmarksområder, hvor den har god tilgang til insektføde. Ellers har oppdemte tjern med flytetorv vært spesielt attraktive hekkeplasser. Men nå har bestanden i Oppland gått kraftig tilbake. FOTO: Roger Nesje