Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

Bra oppslutning om Hagefugltellingen 2009!

Med 1120 registrerte hager per i dag så kan vi fastslå at interessen er økende for Hagefugltellingen. Hele 67 907 fugler er registrert, og artene som er fem på topp (%) er identisk med fjoråret. Kjøttmeis er vanligste hagefugl, mens gråsisik og pilfink har størst framgang i forhold til fjoråret.

Årets hagefugltelling fikk mer enn en dobling av antall deltakere i forhold til fjoråret, men vi har fortsatt langt igjen til den suksessen de opplever i Sverige og Finland. I år som i fjor så toppes listen over de mest utbredte artene av kjøttmeis (93% av hagene), blåmeis (81%), skjære (71%), grønnfink (50%) og svarttrost (38%). Når det gjelder antall individer så utgjør følgende arter fem på topp: kjøttmeis (11 177), grønnfink (8 150), gråsisik (7 135), blåmeis (6 061) og gråspurv (5 537).

Hvis vi sammenholder helgens resultater vist i kartversjon med de utbredelseskartene som finnes i boka Norsk Vinterfuglatlas, så sammenfaller disse svært bra. Vi har nå mange nok deltakere i de fleste fylker for å danne oss et godt bilde av fuglene som opptrer i hagene vinterstid. Dette vil naturligvis gi oss datagrunnlag for å følge utviklingstrekk hos enkeltarter på sikt.

Ut fra helgens tellinger ser vi at gråsisik forekommer i store antall i år i motsetning til i fjor. Da var arten kun representert på 5 % av fòringsplassene mot hele 33 % i år. Dette tyder på en god tilgang på frø fra or, bjørk og gran som er vinterføden for gråsisik. En annen art med klar framgang er pilfink, som de senere år faktisk har blitt mer vanlig enn gråspurv enkelte steder på Østlandet. I tillegg øker pilfinken i antall i Midt-Norge, mens gråspurven avtar i antall. Hva som er årsaken er vanskelig å si, men det er mulig gråspurven taper i konkurranse med pilfinken. Pilfink er nå representert i 25 % av hagene i et antall på 3 290 individer, mens den i fjor var på 13 %. Årets tall for gråspurv var forekomst i 35 % av hagene og med totalt 5 537 individer.

Rødstrupe (31%) og svarttrost (38%) opptrer i mange hager, men som regel bare med ett til to individer på hvert sted. Vi merker oss at det er innrapportert svarttrost fra Finnmark og rødstrupe helt opp til sørlige deler av Troms. Et annet poeng er at rødstrupe forekommer som hagefugl like ofte som den velkjente vinterfuglen dompap, men selvsagt i mindre antall (544 mot 2 688).

En og annen spurvehauk kan dukke opp når hagefuglene skal telles, det ble registrert til sammen 60 individer på 5 % av fôringsplassene. Andre småfugljaktende rovfugler som varsler og spurveugle ble kun sett på henholdsvis to og en fôringsplass.

Årets «bombe» var en polarsisik som viste karakterene til underarten hornemanni. Denne fuglen ble observert i Finnmark og dokumentert med bilde. Ellers legger vi merke til at det er to observasjoner av ringtrost, en i Nordland og en i Troms. Dette samsvarer med data fra Vinterfuglatlas som viser at noen få individer overvintrer, blant annet i kyststrøkene i Nord-Norge.

I våre naboland Sverige og Finland så er det som i Norge kjøttmeis og blåmeis som er nummer en og to med tanke på utbredelse. Svenskene har pilfink, grønnfink og gråsisik på de neste plassene mens i Finland er skjære, grønnfink og flaggspett mest utbredt bak de to nevnte meiseartene.

• Se innslag om Hagefugltellingen på NRK her.

Resultatene fra Hagefugltellingen 2009

Gråsisik
Gråsisik har god tilgang på frø av bjørk, or og gran denne vinteren, og ble registrert i gode antall på mange fôringsplasser i forbindelse med Hagefugltellingen. FOTO: Gunnar Numme
Kjøttmeis
Kjøttmeisen ble den mest tallrike og utbredte fuglearten i norske hager i 2009 som i 2008. FOTO: Frank Steinkjellå

Kommentarer til nyheten (6)