Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

En ny åkerriksesesong er i gang!

Siden 1995 har NOF ført oversikt over hvor mange åkerrikser som observeres i Norge. Bestandsstørrelsen har økt noe fra bunnivået på midten av 1990-tallet, men er fremdeles på et svært lavt nivå. Prosjektet fortsetter i 2016, og dine observasjoner kan bidra til å sikre artens fremtid hos oss!

Av Oddvar Heggøy

Publisert 27.05.2016

Åkerriksas dramatiske tilbakegang i Europa er et velkjent eksempel på hvordan modernisering og industrialisering av landbruket kan bidra til å desimere fuglebestander. I store deler av Vest- og Nord-Europa var det fortsatt en betydelig hekkebestand på slutten av 1800-tallet, men denne ble redusert til noen få prosenter av sin tidligere størrelse allerede rundt midten av 1900-tallet. Dette var også tilfellet i Norge, og danner bakgrunnen for at NOF startet et eget åkerrikseprosjekt i 1995. Målet var da å finne ut hvor mange åkerrikser man hadde i Norge, samt forsøke å identifisere og iverksette tiltak som kunne få bestanden på fote igjen. Siden dette har bestandsutviklingen vist positive tendenser, men trolig først og fremst som følge av en styrking i flere østeuropeiske hekkebestander. Den norske hekkebestanden er imidlertid fremdeles svært beskjeden.

Handlingsplan og tiltak

Da åkerriksa fikk sin egen handlingsplan i Norge i 2008 ble en rekke konkrete tiltak foreslått for å sikre artens fremtid hos oss. Disse inkluderte blant annet utsatt slått i områder der arten observeres og endret slåttemønster når slike arealer skulle slås. Det ble også igangsatt intensivert overvåking av arten i utvalgte områder i Rogaland og i Akershus.

Utsatt slått og endret slåttemønster vil normalt medføre økonomiske tap for berørte grunneiere. Derfor bevilges det hvert år erstatningsmidler til denne typen tiltak gjennom handlingsplanen, godt støttet av midler fra Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og Regionalt miljøprogram (RMP). De siste årene har flere hekkinger blitt konstatert i slike avsatte områder, og det ser ut til å kunne være en tendens til at arten returnerer til slike områder i påfølgende hekkesesonger.

DU kan bidra!

Det er fylkesmenn og kommunenes miljøvernavdelinger som har ansvaret for å inngå avtale med berørte grunneiere. NOF har på sin side fått oppgaven med å kartlegge arten, og mange av foreningens medlemmer har bidratt til dette i årene som har gått. Også i 2016 ønsker vi at så mange som mulig av landets åkerrikser blir kartlagt, slik at det blir mulig å sette i verk beskyttende tiltak. Vi håper dermed at nettopp DU vil bidra til dette viktige prosjektet også i år. Under følger noen tips til hvordan man kan finne åkerriksa, og hva man skal gjøre hvis man er så heldig å finne den:

  • Åkerriksa har en forkjærlighet for fuktig slåttemark og andre typer fuktig gressmark. Den synger helst om natten, men kan også synge sporadisk på dagtid.
  • Gjør gjerne et søk på Artsobservasjoner.no for å se hvor arten er påvist tidligere før du tar deg en nattlig lytterunde.
  • Ved etablering av par og i forkant av eggleggingen minker ofte åkerriksas sangaktivitet om natten i noen dager. Den kan da gjerne synge mer aktivt om dagen, for så å synge som normalt om natten når rugingen har startet. Om dette observeres er det særlig viktig å forsøke å utsette slåtten i området!
  • Finner du ei åkerrikse kan denne rapporteres i Artsobservasjoner.no med en stedsangivelse som er så nøyaktig som mulig. Det vil som regel være hensiktsmessig å opprette nye lokaliteter i rapporteringssystemet for å oppnå størst mulig nøyaktighet på observasjonen. Det er også viktig å oppgi nøyaktigheten på slike nye lokaliteter utfra hvor sikker man er på åkerriksas sangplass. Nøyaktig stedsangivelse er naturligvis svært viktig i vurderingen av hvilke arealer som eventuelt skal settes av.
  • Observasjoner kan også rapporteres per e-post til oddvar@birdlife.no.

 

Aktuelle lenker:

Video av en syngende åkerrikse på Karmøy

Resultater fra åkerriksesesongen 2015

Link til NOFs prosjektsider for åkerrikse 

NOFs fylkeskontakter for åkerrikseprosjektet 

Fylkesmannen i Rogalands åkerriksesider (med veiledende satser for tiltak etter handlingsplanen) 

 

Åkerrikse
Åkerriksa lever store deler av livet sitt skjult i høy vegetasjon, og blir sjelden sett. Sangen er imidlertid svært høylytt og spesiell, og dermed lett å legge merke til selv for den mest uerfarne fuglekikker. FOTO: Livar Frøyland