Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

NOFs åkerrikseprosjekt fortsetter i 2020

Åkerrikseprosjektet er et av NOFs eldste artsprosjekter, og vi har nå fulgt forekomsten av denne karismatiske fuglen i Norge hvert år siden 1995. Også i 2020 oppfordrer vi folk til å dra ut å lytte etter åkerriksas særpregede sang i de stille vår- og sommernettene.

Av Oddvar Heggøy

Publisert 15.05.2020

Med årlig rundt 100 påviste syngende individer de siste årene, og antakelig langt færre hekkende par, er åkerriksa en av våre sjeldneste hekkefugler. Arten var tidligere en vanlig, og i noen områder tallrik, hekkefugl i kulturlandskapet over det meste av landet nord til Saltfjellet, men er nok også den som har lidd mest under de endringer som har skjedd i det norske jordbruket gjennom de siste 150 årene.

Åkerrikseprosjekt siden 1995

NOF har fulgt forekomsten av åkerrikse i Norge på årlig basis siden 1995, og har også før dette foretatt flere landsdekkende kartlegginger og oppsummeringer av arten status. Siden 2009 har vi i tillegg fulgt antallet syngende hanner i to overvåkingsområder i Sør-Norge, fordelt på Jæren i Rogaland og Oslo og Akershus-regionen i det nye storfylket Viken. 

Få hekkinger

Åkerriksene som i dag kommer til Norge er trolig bare i mindre grad fugler som går til hekking. Kun i noen helt få tilfeller blir hekkeatferd observert, og det er bare noen få steder at åkerriksa ser ut til å returnere år etter år. Det er ellers gjort svært få gjenfunn av ringmerkede individer fra foregående hekkesesonger, til tross for at NOF har merket det meste av åkerrikser som har blitt påvist på Sør-Vestlandet de siste 5 - 6 årene.

Hjelp oss å lete opp syngende åkerrikser

Vi har i dag få naturlige habitater for åkerrikse i Norge, og de fleste slår seg til på åker og eng. Den vil helst ikke bli sett, men hannens kraftige kreksing er umiskjennelig, og kan høres på lang avstand. Åkerriksa synger mest i døgnets mørkeste timer, og det er da man bør dra ut og lete etter arten, selv om den av og til også synger på dagtid. Begynner den å gjøre det motsatte, altså å synge mer om dagen og litt mindre om natta, kan det være et tegn på at hekking er på gang. Som en afrikatrekker ankommer den landet seint på våren, men det begynner nå å bli en god tid på året for å dra ut og lete. Den kan godt synge gjennom hele sommeren, men flest blir vanligvis hørt i slutten av mai og starten av juni. Finner du ei åkerrikse, er det alltid en stor opplevelse å høre den merkelige sangen i de stille sommerkvelder. Observasjoner rapporteres så nøyaktig som mulig i Artsobservasjoner (opprett helst en ny lokalitet som har ordet "åkerrikselokalitet" i navnet). Lykke til!

 

 

Syngende åkerrikse
Åkerriksa har en umiskjennelig sang som er lett å høre, selv på lang avstand. Den er imidlertid vanskelig å få sett, og skjuler seg helst i høyt gras eller annen vegetasjon. FOTO: Jo Garbutt
Overvåking åkerrikse
NOF har overvåket forekomsten av syngende åkerriksehanner i Rogaland og i Oslo og Akershus siden 2009. Så langt har antallet vært forholdsvis stabilt i begge områder, selv om det er forholdsvis store årlige variasjoner. Figur viser bestandsindeks for åkerrikse (antall syngende hanner) i Rogaland (blå kurve) og Oslo og Akershus (svart kurve) i perioden 2009–2019. Rød kurve viser gjennomsnittet av de to. Grå stiplet linje viser den lineære regresjonslinjen for gjennomsnittskurven. FOTO: NOF