Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Godt år for åkerriksa!

Det ser ut til å bli et godt år for åkerriksa i 2009! Allerede nå er så mange som 89 ulike åkerrikser hørt, spredt fra Nord-Trøndelag og sørover. De fleste fuglene er hørt i Rogaland, Oslo & Akershus og Hedmark, men også andre fylker rapporterer om flere åkerrikser enn vanlig i år.

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 26.06.2009

I 2008 publiserte Direktoratet for naturforvaltning Nasjonal handlingsplan for den kritisk truete åkerriksa, etter at NOF hadde utredet det faglige grunnlaget og publisert forslag til handlingsplan. NOF har drevet et nasjonalt overvåkingsprosjekt på arten siden 1995, og vi viderefører nå dette arbeidet med økt intensitet som en del av den nasjonale handlingsplanen. Et betydelig nettverk av NOF-personell har nå i nærmere to måneder vært aktive i felt for å registrere syngende åkerrikser om natta. Observasjonene legges fortløpende inn i Artsobservasjoner, slik at de umiddelbart er tilgjengelige for de regionale forvaltningsmyndighetene (Fylkesmennenes miljøvernavdelinger), som i samråd med NOF vurderer om det er aktuelt å iverksette tiltak på de aktuelle lokalitetene. Nå er også bedre muligheter for stedfesting av funn kommet på plass i databasen, slik at dette verktøyet nå tilfredsstiller kravet til nøyaktig stedfesting av observasjoner med tanke på gjennomføring av tiltak.

Fram til 25. juni er 231 observasjoner lagt inn i databasen, og disse funnene skal kontrolleres og valideres av overvåkingsprosjektets ansvarlige i de ulike fylkene, slik at vi vet med sikkerhet hvor mange individer disse observasjonene representerer (samme fugl foreligger gjerne med mer enn 1 observasjon i databasen). Dette arbeidet har blitt gjort fortløpende i Rogaland, Hordaland, Oslo og Akershus, Sør-Trøndelag og Buskerud. I disse fylkene er det til sammen 45 validerte funn av til sammen 52 syngende åkerriksehanner. I Rogaland er det flest åkerrikser med hele 27 syngende hanner, og ikke uventet er det andre kjerneområdet i Oslo og Akershus, hvor til sammen 18 hanner er hørt.  I de øvrige fylkene hvor funnene ennå ikke er ferdig validert er det til sammen et anslag på 36 individer. Flest av disse er i Hedmark, som i de siste årene har vist seg å være et tredje kjerneområde for arten. Også her er 18 kreksende hanner hørt! Til sammen er det nå registret 89 ulike åkerriksehanner. Det lover godt, for åkerrikse-sesongen er på langt nær over! En fylkesvis oversikt over fordelingen av de hittil 89 registrerte individene vises i figuren til høyre, og for å få en detaljoversikt over funnene kan du gå inn på NOFs prosjektside for åkerrikse.

På denne siden finner du også informasjon om registrering av observerte åkerrikser, så hvis du skal ut i ut i sommernatta og lytte, så ikke nøl med å ta kontakt/legge observasjonen inn i Artsobservasjoner.

Åkerrikse
FOTO: Jørn Thollefsen
Diagram åkerrikse pr. 25.6.2009
Fylkesvis fordeling av åkerrikser observert i 2009, og som er innrapportert via Artsobservasjoner pr. 25. juni 2009.

Kommentarer til nyheten (4)