Hopp til hovedinnhold

Prosjekter:

Tilbakegang for åkerriksa

Åkerriksa er en av fem fuglearter som nå er regnet for å være kritisk truet i Norge. NOFs åkerrikseprosjekt har også i 2006 gjennomført en fullstendig kartlegging av artens forekomst i Norge, samt en systematisk overvåking i Rogaland og Oslo & Akershus. Resultatet viser en kraftig tilbakegang!

Av Ingar Jostein Øien

Publisert 15.12.2006

Gjennom hele forrige århundre gikk den norske hekkebestanden av åkerrikse kraftig tilbake på grunn av moderne driftsformer i landbruket. I årene 2002-2003 hadde vi relativt god forekomst av åkerrikser i Norge, med antall syngende hanner på godt over 200. I de siste tre årene er imidlertid tendensen klar på at antall syngende hanner i Norge blir stadig færre. Denne utviklingen er bekymringsfull sier Asbjørn Folvik, som leder NOFs arbeid med overvåking av åkerrikse.

Antallet syngende hanner som ble registrert av NOFs åkerrikseprosjekt i 2006 endte opp på 63 syngende hanner, og vi må helt tilbake til 1997 for å finne et like lavt nivå. De relativt gode forekomstene i 2002 og 2003 skyldes sannsynligvis et overskudd av fugler som kom østfra. Disse hadde da gjennomført et første hekkeforsøk i kjerneområdet for arten i Øst-Europa tidlig i sesongen, for deretter å gjøre et nytt hekkeforsøk i utkanten av utbredelsesområdet. Åkerriksas svært komplekse hekkebiologi medfører at det ikke er uventet at hekkebestanden i Norge vil variere en del ut fra forholdene i kjerneområdene i Øst-Europa.

Forekomsten i Norge har nå sin hovedtyngde i Rogaland og i Oslo og Akershus, og i år var det like mange syngende hanner i hvert disse to fylkene (17 ind.). NOFs åkerrikseprosjekt gjennomfører nå årlig systematisk overvåking av arten i disse to fylkene. I de øvrige fylkene i Sør-Norge ble det registrert 1-5 syngende hanner.

På verdensbasis er åkerriksa i løpet av 2006 tatt ut av BirdLife International’s liste over globalt utrydningsruete fuglearter. Det skyldes at arten har store og livskraftige bestander i de øst-europeiske landene, særlig i Russland, Hviterussland, Ukraina og Polen. Her drives landbruket fortsatt på gammeldags måte med langt mindre mekanisert innhøsting, og med kun èn slått i løpet av sesongen. I Vest-Europa er imidlertid ikke situasjonen så bra, og åkerriksa har nasjonal status som truet i de fleste av landene der. Også i den nye norske rødlista, som ble utgitt 6. desember i år, har åkerriksa som en av fem fuglearter i landet, med rette fått status som CR (kritisk truet av utryddelse).

Åkerrikse
De siste årene har NOF registrert stadig færre åkerrikser i Norge. På den nye rødlista er arten plassert i kategorien Kritisk truet. FOTO: Gunnar Numme
Excel åkerrikse 1995-2006
Antall syngende hanner av åkerrikse i Norge i perioden 1995-2006.