Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Politikerne svikter trekkfuglene når de sier ja til Siragrunnen vindkraftverk

Lokalpolitikerne har sagt ja til utbygging av Siragrunnen vindkraftverk. NOF mener at man knapt kan finne en dårligere plassering av et offshore vindkraftanlegg, og at konsekvensutredningen ikke er god nok. Det er på tide at nasjonale og internasjonale miljømål blir tatt på alvor i kraftutbyggingssaker.

Bystyret i Flekkefjord, kommunestyret i Sokndal, fylkestinget i Rogaland og fylkestinget i Vest-Agder har nå sagt ja til vindturbiner midt i ruta for Norges mest konsentrerte fugletrekk. Fylkesadministrasjonene advarte, og innstilte på å si nei, men politikerne sier ja likevel. - Politikere som sier ja til bygging av vindkraftverk på Siragrunnen svikter trekkfuglene, og bryr seg lite om internasjonale og nasjonale miljøforpliktelser, sier Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i Norsk Ornitologisk Forening (NOF). Han er lei av at politikere nedprioriterer natur. -Målene om utbygging av fornybar energi er langt på veg oppfylt, mens nasjonale miljømål for biologisk mangfold, inngrepsfrie naturområder, landskap og friluftsliv i mindre grad er nådd, sier Solbakken.

Det planlagte vindkraftanlegget på Siragrunnen ligger midt i ruta for Norges mest konsentrerte fugletrekk. Her kommer fugl fra Svalbard, Grønland, Nord-Sverige, Nord-Finland, Russland og Sibir, i tillegg til fugler fra store deler av Norge. Trekket foregår både sørover og nordover gjennom store deler av året.  Det betyr at hundretusener av fugl utsettes for kollisjonsfare. Dette fugletrekket har internasjonal verdi, og bygging av et vindkraftverk midt i denne hovedtrekkruta vil vekke negativ oppmerksomhet utover Norges grenser, da det vil være i konflikt med internasjonale miljøkonvensjoner Norge har forpliktet seg til.

- Etter at det til vår store skuffelse ble gitt konsesjon til det første norske vindkraftverket i havørnens rike på Smøla jobbet NOF aktivt for at vindkraftsatsinga til havs ikke skulle få en enda dårligere start, sier Solbakken, men også her sviktet politikerne. Det første offshore vindkraftverket som fikk konsesjon i Norge, Havsul I, ligger midt i en svært viktig trekk-korridor for både sjøfugl- og fastlandsfugl, men også i matfatet til sjøfugler fra Runde. Dårlig økonomi har hittil hindret denne utbyggingen, men utbyggerne presser fortsatt på med ønsker om større areal og bedre økonomiske vilkår. 

NOF er positive til at det nå arbeides med Strategisk konsekvensutredning for vindkraft til havs, og er svært lettet over at Siragrunnen ikke er tatt med i områder som er vurdert som aktuelle for offshore vind. -Man kan knapt finne en dårligere plassering av et offshore vindkraftverk enn på Siragrunnen, sier Solbakken.

NOF fraråder på det sterkeste at NVE gir konsesjon til noen av de foreslåtte alternativene som er skissert i søknaden for Siragrunnen vindkraftverk. I vår høringsuttalelse, som ble videresendt til lokalpolitikere, understreker vi at Siragrunnen ikke er et egnet område for vindkraftutbygging, og at konklusjonene om hvilke konsekvenser tiltaket vil få ikke holder mål, sier Solbakken.

NOF er ikke alene om motstanden mot Siragrunnen vindkraftverk. En samlet miljøbevegelse, flere turistforeninger i tillegg til blant annet Fiskarlaget, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeridirektoratet, Riksantikvaren og Museum Stavanger har levert kritiske høringsuttalelser. Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Vest-Agder har fremmet innsigelse, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som skal avgjøre om det blir gitt konsesjon, må derfor i mekling med disse dersom de ikke avslår søknaden. Dette er et av prosjektene som kommer til å bli påklaget, enten av miljøbevegelsen eller av utbyggeren. En endelig politisk avgjørelse blir deretter tatt i Olje- og energidepartementet. Vi får bare håpe at de sentrale politikerne der har bedre dømmekraft enn lokalpolitikerne i Flekkefjord, Sokndal, Rogaland og Vest-Agder, sier Solbakken.

Les mer:

Ringgås trekk
Ringgåsa trekker rett over Siragrunnen. Absolutt alle ringgjessene som ble registrert i underlagsrapporten til Siragrunnen vindkraftverk trakk rett gjennom området hvor turbinene er planlagt plassert. Det er sannsynlig at de aller fleste ringgjess som hekker på Svalbard og Franz Josefs land passerer Siragrunnen både på vårtrekk og høsttrekk. Arten er klassisifisert som nær truet på den norske rødlista og står på Bonnkonvensjonens Liste II. Svalbard-populasjonen av ringgås var i oktober 2012 på 6700 individer, og er i nedgang på grunn av økt vinterdødelighet og dårlig hekkesuksess de senere år. Dette betyr at et vindkraftverk på Siragrunnen er dårlig nytt for ringgåsa. FOTO: Vidar Heibo
Rødnebbterne
Et bredt spekter av sjø- og vannfuglarter trekker gjennom planområdet for Siragrunnen vindkraftverk til alle tider av året. Rødnebbterna som bildet viser er en av disse artene. 98 % av alle fugler som ble talt opp i underlagsrapporten til Siragrunnen vindkraftverk trakk mellom land og det ytterste markeringspunktet for vindkraftverket. Det at kraftverket er planlagt så nært land akkurat på dette kystavsnittet gjør det svært konfliktfylt i forhold til trekkende fugl, som av naturgitte årsaker konsentreres både nært land og akkurat her. Ingen kompenserende tiltak kan kompensere for det. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken