Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Regjeringen godkjenner firefelts motorvei gjennom Åkersvika - et tilbakeslag for naturvernet i Norge

NOF er rystet over regjeringens beslutning om å godkjenne planene om firefelts motorvei gjennom Åkersvika naturreservat og Ramsarområde i Hamar, og også oppheve vernet i deler av naturreservatet. NOF anser dette som et tilbakeslag for naturvernet i Norge.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 12.04.2013

NOF har gjennom hele prosessen vært sterkt i mot en utvidelse av E6 gjennom Åkersvika langs eksisterende veitrasé. Både Direktoratet for naturforvaltning, Ramsarkonvensjonens sekretariat og andre naturvernorganisasjoner har vært av samme oppfatning. Disse rådene om å prioritere verneverdiene fremfor vei i Åkersvika er nå satt til side. Vi mener en videre nedbygging av Åkersvika verken er bærekraftig eller fremtidsrettet. Når vi nå har mottatt regjeringens beslutning om trasévalg betrakter vi dette som et stort tilbakeslag for naturvernet i Norge. Vi er svært bekymret for de signaleffekter denne avgjørelsen gir, og frykter beslutningen kan bane vei for en underminering av vernet også for andre viktige naturområder og naturverdier i Norge.

I denne saken forelå det klare alternativer som kunne spart verneverdiene i Åkersvika, men hensynet til dyrka mark, lokale interesser og økonomi har altså veid tyngre enn hensynet til internasjonalt verdifull våtmark. Dette er dypt bekymringsfullt, siden det ofte kan finnes argumenter for å ødelegge verdifull natur. Saken illustrerer til fulle hvor vanskelig det er å ta vare på verneverdier når det dukker opp motstridende interesser. Økonomi er ikke et godt nok argument i Norge som er blant verdens rikeste land.

Åkersvika er en av de viktigste lokalitetene for våtmarksfugl på trekk på Østlandet. Av denne grunn ble Åkersvika fredet som naturreservat i 1974. Reservatet er Norges første Ramsarområde, og en viktig del av den norske våtmarksarven. Målsettingen med fredningen av Åkersvika var primært å sikre områdets verdi for våtmarksfugl. Våtmarksfugl er en fuglegruppe som er under sterkt press, og bestandene av mange arter har blitt kraftig redusert de siste årene.

Det er generelt et stort utbyggingspress i mange våtmarksområder, og NOF er av den oppfatning at myndighetene gjennom de senere tiår heller ikke har maktet å ivareta verneverdiene i Åkersvika godt nok. Åkersvika har derfor i dag et stort behov både for restaureringstiltak og andre tiltak som kan bidra til å sikre verneverdiene i området på lang sikt. NOF har tidligere foreslått restaureringstiltak for Åkersvika. Vi ser at en del slike tiltak er planlagt som kompenserende tiltak i forbindelse med veiutbyggingen nå, og dette er vel og bra isolert sett. Men NOF mener selvsagt at slike tiltak burde komme i tillegg til og ikke i stedet for et ansvarlig trasévalg for E6 i området.

Les NOFs brev til Miljøverndepartementet 6. oktober 2011 her.
Les brevet fra Miljøverndepartementet her.

Enkeltbekkasin
En rekke vadefugler bruker Åkersvika enten som rasteplass eller hekkelokalitet. Enkeltbekkasinen (bildet) er en av dem. FOTO: Frode Falkenberg
Toppand
Åkersvika er viktig som rasteplass for gjess og andefugler. Kortnebbgås, stokkand og krikkand er mest tallrike, men toppanda (bildet) kan også opptre med tresifrete antall om våren. FOTO: Frode Falkenberg

Kommentarer til nyheten (9)