Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

NOF foreslår hubro som prioritert art

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ødeleggelse mener NOF det er påkrevd at hubroen blir en prioritert art.

Prioriterte arter betraktes som kanskje den største nyvinningen som omfatter artsforvaltning i den nye Naturmangfoldloven. De artene som får status som prioriterte arter får et strengere vern enn kun artsfredning. Mens naturvernloven åpnet for å frede enkeltarter mot høsting, hadde den ikke regler som omfattet forvaltning av de samme artenes viktigste leveområder. Dette medførte at mens det kunne være forbudt å plukke en truet orkidé, kunne det samtidig være lovlig å ødelegge eller bygge ned dens siste levested. Den tradisjonelle artsfredningen bortfaller i sin nåværende form. Arter kan prioriteres dersom:
•    arten har vist stor bestandsnedgang,
•    Norge har et spesielt ansvar for å ta vare på den (ansvarsart) eller
•    hvis arten er på lister under internasjonale konvensjoner.

I et innspill til Direktoratet for naturforvaltning om hvilke arter som bør få status som prioriterte har NOF foreslått hubro som prioritet 1. NOF er bekymret for artens bestandsutvikling, og vi ser at leveområdene forringes av hyttebygging, vegbygging og kraftlinjer. Nettopp for å ta vare på leveområdene til arten mener vi at status som prioritert art er en nødvendighet!


NOF mener også at hortulan, åkerrikse og stellerand bør bli prioriterte arter ved denne korsvei.

Les mer om:

 

Hubro
Hubro bør få status som prioritert art i medhold av Naturmangfoldloven! NOF har i et innspill til Direktoratet for naturforvaltning gitt en klar beskjed om det. Andre arter NOF foreslår som prioriterte arter er åkerrikse, hortulan og stellerand. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken

Kommentér nyheten