Hopp til hovedinnhold

BirdLife Trøndelag

BirdLife Trøndelag: Måkeinformasjon til folket

Hekketiden er her, og fuglene skal ha fred. Det inkluderer også måker. I Trøndelag har man fått laget et informasjonsskriv om hvilke regler som gjelder, og hvorfor vi skal la måkene hekke i fred. Informasjonsskrivet kan skrives ut og brukes også andre steder i landet.

Av BirdLife Trøndelag

Publisert 10.05.2022

Naturen er fascinerende, den er vakker og den er livsviktig. Ikke minst gjelder dette måker, som dessverre minker i antall. Det er bare svartbak og sildemåke som ikke står på den norske rødlista, listen over arter som er truet av utryddelse dersom ikke trenden snur. Med andre ord er fem av syv hekkearter truet eller nær truet. De siste fem årene har situasjonen blitt verre for artene, og hettemåke er nå kritisk truet (CR), mens fiskemåke og gråmåke er sårbar (VU).

Økt kunnskap og forståelse er en nøkkel for å minske konflikt og irritasjon. Få fugler er så nyttige og spennende som måker. En ting er egenverdien som alle dyrearter har. Den andre er at alle arter i et økosystem utfyller viktige roller. Måkene er en konstant renovatør i naturen. I tillegg er den med på å regulere andre bestander. Måkene transporterer også næringsstoff fra sjøen og på den måten forbinder de hav og land. Måker er i stand til å fly over store avstander og tilpasse seg nye situasjoner, og det er derfor ekstra spennende å følge dem, blant annet gjennom ringmerking.

I informasjonsskrivet til BirdLife Trøndelag tok man utgangspunkt i en veileder Miljødirektoratet har laget. Miljødirektoratet har kommet med god informasjon om måker denne våren, der de påpeker at måkenes reir er fredet. Dette går også klart frem av naturmangfoldlovens § 15, der det står: Ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås.

I BirdLife Trøndelag er Eva Mcmaster og Line Karlsen blant dem som har satt opp informasjonsskrivet mange steder i og rundt Trondheim – på butikker, i barnehager og borettslag.

Du kan gjøre en innsats i ditt nærmiljø ved å skrive ut pdf. nederst i denne nettsaken og henge den opp der du bor.

 

Måker og hekketid - informasjonsskriv (pdf).

Fiskemåke
Det er fiskemåken vi finner flest av i byer og tettsteder. De finner fine hekkeplasser nært mennesker, ikke minst på flate tak. Maten kan de hente fra jordbruksareal, fjære og sjø i nærheten. FOTO: Arild Breistøl