Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Fjellvåken er på plass!

Årets Fugl - fjellvåken - har ankommet. Og det i gode antall! De første fjellvåkene ble observert allerede i månedsskiftet mars-april, og i løpet av påsken gikk den største delen av trekket. Det ser heldigvis ut til at mange av de fjellvåkene som har blitt observert i Sør-Norge i de siste ukene ikke bare er på trekk forbi, men at også en stor del av dem etablerer seg for hekking.

Av Ingar Jostein Øien & Tomas Aarvak

Publisert 24.04.2014

I Trøndelagsfylkene ligger mange av fjellvåkene nå på egg og det ser ut til at tettheten av fjellvåk i enkelte områder er større enn på lenge. For eksempel er det i en enkelt kommune i Sør-Trøndelag allerede registrert mellom 25 og 30 etablerte par! Også på Sørlandet og Vestlandet er det meldt om etablerte fjellvåkpar. Foreløpig er hovedtyngen av observasjonene fra Hedmark, Oppland og trøndelagsfylkene. Fra Nord-Norge foreligger det foreløpig få observasjoner, men de første fjellvåkene er også på plass i Finnmark, så vi krysser fingrene for at fjellvåken blir å treffe i alle landsdeler i år!

Det ser derfor lovende ut for at 2014 blir et godt år for å gjennomføre en landsdekkende hekkekartlegging for å kunne komme opp med fylkesvise bestandsanslag for arten, samt kartlegge hvilke habitattyper fjellvåken benytter i de ulike fylkene. Se for øvrig artikkel om Årets Fugl i Vår Fuglefauna. For å få til dette trengs det en dugnadsinnsats fra NOFs medlemmer, fylkesavdelinger og lokallag. I tillegg ønsker vi å følge trekkbølgen av fjellvåker både på våren og høsten via rapporteringsverktøyet Artsobservasjoner. Vi oppfordrer derfor alle som har vært ute i påska og observert fjellvåk på trekk til å legge dette inn i Artsobservasjoner. Enda viktigere er det i de nærmeste ukene å sjekke kjente (og nye) hekkeberg for tilhold av fjellvåk og at også disse legges inn i Artsobservasjoner. Husk at du kan skjerme lokaliteten for allment innsyn! Fjellvåken kan være lite aktiv i luften i rugeperioden, særlig hvis det er god tilgang på smågnagere. Da må reirbergene ofte sjekkes grundig for å finne ut om fjellvåken er på plass.  Det er viktig å notere og rapportere «aktivitet» på de observasjonene du gjør, og legg gjerne til habitattype i kommentarfeltet også for hekkefunn. Det har til nå kommet inn mer enn 350 observasjoner av fjellvåk på Artsobservasjoner

NOFs prosjekt med kartlegging av fjellvåkenes vandringer vha. satellitt-telemetri vil forhåpentligvis også få gode muligheter til å kunne instrumentere flere voksne fjellvåker i løpet av året. Vi har for tiden tre voksne hunner som fortløpende gir gode telemetridata. Alle disse ble fanget og merket i 2013. Disse tre fuglene har i vinter oppholdt seg i Ukraina, Hviterussland og Sverige. På NOFs nyopprettede internettportal Birdlifedata, hvor våre bevaringsrettede forskningsdata for fugler legges ut, har fjellvåken nå fått en egen nettside. Følg bevegelsene hos våre fjellvåker med satellittsender her. Gjennom hele «Fjellvåkens år 2014» vil bevegelsene bli oppdatert ca. hver åttende dag (tilpasset sendersyklusen for satellittsenderne).

Lykke til med kartleggingen!

Fjellvåk
Fjellvåken er Årets Fugl 2014. NOF vil ha deg med på en landsdekkende hekkekartlegging av arten i år. Så langt ser det lovende ut! FOTO: Stig Frode Olsen
Fjellvåk-unger
I gode smågnagerår kan det vokse opp fire-fem unger i et fjellvåkreir. Bildet viser et reir med fire unger ved Varangerfjorden i Finnmark i typisk åpent kysthabitat. Så gjenstår det å se hvor godt smågnageråret 2014 blir. FOTO: Tomas Aarvak