Hopp til hovedinnhold

Fuglekunnskap:

Storspove er Årets fugl 2019: hvor er de nå om vinteren?

NOF har valgt storspove som Årets fugl i 2019. Dette er en art som finnes hekkende i alle landets fylker. Hekkebestanden i Norge har, som i de fleste land, gått tilbake i nyere tid. Storspove er hovedsakelig en trekkfugl – men hvor er spovene vinterstid?

Av Paul Shimmings

Publisert 16.01.2019

I skrivende stund (midten av januar) er det rapportert noen få storspover på Artsobservasjoner langs norskekysten, spredt mellom Oslofjorden i sør og Vesterålen i nord. De fleste funn er av 1-10 individer, men det er også rapportert noen funn på flere enn 10 individer. De største antall så langt i 2019 er 20 individer på Kolnes i Sola (Rogaland) 2. januar, og 21 individer på Røst (Nordland) 4. januar. Dette er overvintrende fugler. I følge Norsk Vinterfuglatlas (Svorkmo-Lundberg mfl. 2006) tilbringer inntil 500 storspover vinteren her i Norge. Vi vet i dag ikke opprinnelsen til de overvintrende storspovene.

Hvor er de norske storspovene nå i januar?

Vi vet fra funn av ringmerkede individer at norske storspover tilbringer vinterhalvåret langs kysten av Storbritannia, Irland, Frankrike, Nederland, Belgia og Tyskland. Disse landene har mildere vintre enn Norge, og her kan fugler fra hele Skandinavia og nordsjølandene møtes i noen av de kaldeste månedene av året. Observasjoner av ringmerkede individer i England viser at fennoskandiske storspover er igjen i overvintringsområdet senere på våren enn fugler som er opprinnelig fra f.eks. Tyskland eller Nederland (Sanders & Rees 2018).

Det er farlig å være storspove i Frankrike!

Storspover som overvintrer i Frankrike lever farlig! Franskmenn har en lang tradisjon med jakt på vadefugler, og storspove er blant de artene det er lov å jakte på. Frankrike er i dag det eneste land i Europa der det er lov å jakte på arten. Et midlertidig forbud mot jakt på storspove ble opphevet i 2012, slik at man kunne jakte arten kun i kyststrøk. En slik ordning er latterlig – storspover overvintrer nesten utelukkende ved kysten, så i virkeligheten fortsetter franskmenn jakten akkurat som før. Estimatene er at 7000 – 8000 storspover skytes årlig i landet. Mange storspover som skytes i Frankrike er norske fugler, og jakten foregår til tross at hekkebestanden av arten går tilbake i hele utbredelsesområdet!

Når kommer storspove tilbake fra overvintringsområdet?

De første trekkende storspovene ankommer Norge normalt i mars, men hovedmengden kommer som regel i løpet av april og første halvdelen av mai.

Det blir spennende å se når arten ankommer landet vårt i 2019, hvor de første trekkfugler blir observert, og om det er noen steder som skiller seg ut med store antall rastende storspover. Vi kan glede oss til å høre spillende storspove om ikke så veldig lenge!

Årets fugl 2019

I medlemstidsskriftet Vår Fuglefauna kan du lese mer om storspove i nr. 4-2018. Her er det artikler både om situasjonen for storspove i hele utbredelsesområdet, og en presentasjon av at arten er Årets Fugl i 2019. NOF skal etter hvert komme med mer informasjon om storspove, bl.a. om hvordan man skal gå fram med registreringsarbeidet i 2019.

Det er bare å følge med på disse sidene, ha kikkerten tilgjengelig og notatboka klar til å skrive ned observasjonene dine. Og husk å rapportere observasjoner av både storspove og andre skapninger på Artsobservasjoner!

Her kan du kan lese de to artiklene i siste nummer av Vår Fuglefauna:

Referanser

Svorkmo-Lundberg, T., Bakken, V., Helberg, M., Mork, K., Røer, J.E. & Sæbø, S. (red.). 2006. Norsk VinterfuglAtlas. Fuglenes utbredelse, bestandsstørrelse og økologi vinterstid. Norsk Ornitologisk Forening, Trondheim. 496 s.

Sanders, J.D. & Rees, E.C. 2018. Arrival and departure patterns of Eurasian Curlew Numenius a. arquata wintering on the River Severn estuary, Gloucestershire, southwest England. Wildfowl 68: 155-171.

Storspove
Snart er det vår og tid for spillende storspover! Du kan hjelpe oss i 2019 med dine registreringer av arten. FOTO: Steinar Myhr / NN
Storspove
Kanskje overvintrer rundt 500 storspover i Norge. Vi vet i dag ikke hvor storspovene som overvintrer hos oss kommer fra. Norske storspover overvintrer i Storbritannia, Irland, Frankrike, Nederland, Belgia og Tyskland. FOTO: Steinar Myhr / NN