Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Kraftig tilbakegang for ternene i Vest-Agder!

NOF avd. Vest-Agder har i mange år overvåket sjøfuglbestandene i fylket. For makrellterne har det de siste 20 årene vært en jevn nedgang, og 2007 ble det første år noensinne uten hekkende makrellterner i sjøfuglreservatene! For rødnebbterne er situasjonen også svært kritisk.

Av Magne Myklebust

Publisert 06.12.2007

NOF avd. Vest-Agder har gjennom en årelang overvåking av sjøfuglkoloniene i fylket kunnet dokumentere situasjonen for sjøfuglbestandene. Fra og med 1996 har NOF avd. Vest-Agder hatt oppsyn i sjøfuglreservatene i fylket, etter oppdrag gitt av Fylkesmannen. De siste årene er det Statens Naturoppsyn som har vært oppdragsgiver for tellingene til NOF avd. Vest-Agder.

Tallenes tale er sørgelig for mange av sjøfuglartene i Vest-Agder, men er vel neppe overraskende tatt i betraktning situasjonen ellers ved Nordsjøkysten. For makrellterne har situasjonen vært negativ de siste 20 årene i Vest-Agder, og 2007 var det første året noensinne hvor arten ikke hekket i sjøfuglreservatene! Året før var det kun tre par makrellterne som gikk til hekking i reservatene, og samtlige hekkeforsøk ble mislykket.

For rødnebbterne er situasjonen den at arten er på randen av utryddelse i Vest-Agder, og i 2007 var det i likhet med de siste årene kun Rauna i Farsund kommune som kunne oppvise hekkende rødnebbterner i fylket. Tre par gikk til hekking på Rauna, men ingen fikk fram flyvedyktige unger.

Fiskemåke er en annen art som sliter i Vest-Agder. I sjøfuglreservatene i fylket er bestanden blitt redusert med minst 93% siden 1980. Det året ble for øvrig reservatene opprettet. Antallet fiskemåker var stabilt helt fram til slutten av 1980-tallet, men siden har det gått nedoverbakke for arten. Fiskemåkene kan nok på mange lokaliteter ha blitt fortrengt av stormåker, men selv på lokaliteter der det ikke hekker stormåker forsvinner fiskemåkene. Arten har heller ikke kommet tilbake på lokaliteter som har hatt kraftig nedgang i bestanden av stormåker. Årsakene til at arten går tilbake er nok flere, men det kan se ut som om fiskemåken ikke lenger finner føde på tradisjonelt vis – å fange fisk selv. Det er et vanlig syn i hekketiden å se fiskemåker basere sitt næringsgrunnlag på matavfall i urbane strøk, mark og insekter i kulturlandskapet samt forskjellige typer bær. Som en følge av dette hekker nå arten helst i eller nær urbane strøk.

Rapporten er ført i pennen av Knut Sigbjørn Olsen på vegne av NOF avd. Vest-Agder, og kan lastes ned nederst på denne siden.

Rauna
Rauna i Farsund kommune er en særdeles viktig sjøfugl-lokalitet i Vest-Agder. I år 2007 ble eksempelvis 3070 hekkende par med sildemåker opptalt på Rauna. For hele fylket fikk man talt opp 5655 par. FOTO: Knut S. Olsen
Makrellterne
Det går feil vei for makrellterna i Vest-Agder, som ellers langs Nordsjøkysten. FOTO: Ingvar Grastveit

Kommentarer til nyheten (3)