Hopp til hovedinnhold

BirdLife Finnmark

Nå skal lidelsene hos sjøfugler stanses!

NOF avd. Finnmark har gjentatte ganger fokusert på skadene på sjøfugl fra fiskeredskaper. I et møte med Mattilsynet nylig ble alvoret i situasjonen understreket, og det ble diskutert konkrete tiltak for å stanse strømmen av eksempler på lidende sjøfugler i Finnmark. Dette må la seg løse!

Av Dag Gjerstad

Publisert 18.06.2018

Forsøpling av verdenshavene er et stort problem for alle som ferdes, oppholder seg og lever i og av de ressursene som finnes der. Som en fuglevernorganisasjon er det NOF sitt ansvar å ivareta fuglenes ve og vel. Derfor er vi opptatt av disse tingene og ser stadig etter løsninger som på kort og lang sikt kan redusere de negative konsekvensene den marine forsøplingen har på allerede sterkt reduserte sjøfuglbestander.

Forsøpling med lange tradisjoner

Konflikten mellom sjøfugl og kommersielle fiskerier har røtter langt tilbake i tiden; sjøfugl fanges i aktive og passive redskaper og skades og drepes i varierende grad under utøvelsen av fisket, eller som en konsekvens av dette. I Norge er dette også et stort problem som har eksistert i mange tiår. Flere av våre rutinerte medlemmer som har rodd fiske og ellers jobbet i fiskeindustrien, kan fortelle groteske historier helt fra den tiden «bruk og kast»-mentaliteten inntok fiskeriene – tiden da det ble vanlig å dumpe brukte og skadde fiskekroker eller syntetiske garn, rundfisk- eller trålposer på havet. Og i tillegg til dette går utstyr også tapt på grunn av uhell og vansker under selve fisket. Alt dette har selvfølgelig økt presset både på bl.a. alkefugler, måker og dykkender, arter som oppholder seg i dette miljøet og som tiltrekkes av tilgangen til mat rundt utøvelsen av disse aktivitetene.

Ved en rekke anledninger fra 1990- og 2000 tallet og fram til idag har media hatt fokus på dette, men intet har skjedd administrativt for å komme problemene til livs. NOF avd. Finnmark ved styret har derfor vedtatt en handlingsplan som legger opp til at ansvaret for elendigheten plasseres der den hører hjemme, samt at de organ som er politisk satt til å administrere og utøve dette ansvaret blir klar over problemet og NOF sin holdning til dette.

Dialog med Mattilsynet

Først, men viktigst ut i denne rekken er Mattilsynet. Fredag 8. juni ble det arrangert et møte mellom Mattilsynet ved Siv June Hansen, Gørill Hogseth og Asle-Håvard Miklegard og NOF ved naturvernrådgiver Martin Eggen og Dag Gjerstad, sistnevne fra NOF avd. Finnmark. Fra vår side har dokumenterbar informasjon alltid vært en forutsetning for å få denne saken løst. Vi mener derfor at det første skrittet på vegen er å skaffe til veie en skikkelig dokumentasjon både på type og omfanget av disse skadene, og at vi først da får et moment som kan drive dette arbeidet videre. Dette er naturligvis også måten det gjøres på ellers i organisasjonslivet.

Mattilsynet klargjorde sitt administrative ansvar og gikk kort inn på regelverket de arbeider etter. Ikke uventet støttet de vårt forslag til framskaffelse av denne dokumentasjonen, men vegrer seg for selv å finansiere dette. Det ble likevel diskutert kreative løsninger på hvordan dette kan gjøres, samt at det er enighet om å fortsette diskusjonen om kort tid. Vi ble også enige om konkrete informasjonstiltak og oppfølging av kommunene allerede nå. 

NOF er positive til denne prosessen; vi har etablert kontakt med den viktigste premissleverandøren i denne saken. Vi vil derfor komme opp med konkrete forslag og detaljert informasjon om kostnader og faglige rammer, samt vurdere andre aktører til neste møte.

Avslutningsvis vises det til tidligere publikasjoner på NOF sine sider, og det har vært flere medieoppslag rundt dette. Saken har også vært omtalt i Lappmeisens 2016-utgave, og det er publisert en rapport på NINA sine hjemmesider om bifangst av sjøfugl i norske fiskerier, se link under.

Sjøfugler fanges og druknes i fiskeredskaper

Gråmåke
Det er flere måter fuglene kommer i kontakt med elementer som de burde vært skjermet for. Ved sløying på havet eller sløying på land, kommer hode med krok ofte på avveie og blir slukt eller partert av måser. Dermed følger kroken med forsyn inn i nebb og fordøyelses-systemer på fuglen, med store lidelser og død som følge. Masse forsyn med krok skiftes ut fortløpende, mye av krokene har fremdeles agnrester på seg når det skiftes ut. Dette avfallet dumpes gjerne direkte i havet, under egnerbua og er lett tilgjengelig for beitende sjøfugl. FOTO: Jo-Inge Vidal
DSC_3319
Sommeren 2014 ble en rekke fiskevær i Finnmark besøkt av Norsk Ornitologisk Forening (NOF) avd. Finnmark. Under besøkene ble det observert mange fugler med linekroker i nebb og andre skader fra fiskeutstyr. Dette setter allerede hardt prøvde fuglebestander under press, samtidig som det representerer skjebnesvangre lidelser for fuglene som rammes. Her ser vi garn dumpet direkte i fjæra. FOTO: Jo-Inge Vidal
Gråmåke med line
Dyrevelferdsloven gjelder for alle dyr, også viltlevende dyr og fugler. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker, alle dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. FOTO: Jo-Inge Vidal