Hopp til hovedinnhold

BirdLife Rogaland

Kitesurfing-NM i Ramsarområde

Helga 17.-19. september ble det arrangert norsk mesterskap i kitesurfing på Jæren. Lørdag 18. og søndag 19. september foregikk arrangementet midt i fuglefredningsområdet og Ramsarområdet på Revtangen, en av de aller viktigste rasteplassene for vadefugler i Sør-Norge.

Av NOF Rogaland

Publisert 21.09.2010

NOF mener at arrangøren Norges Kiteforbund burde utvist bedre dømmekraft og lagt arrangementet til en mindre sårbar lokalitet. Kitemiljøet er godt kjent med at Revtangen er et verneområde med store ornitologiske verdier. At et slikt arrangement foregår midt i høsttrekket til vadefuglene gjør ikke saken bedre, og gjør at NOF stiller seg kritisk til Kiteforbundets miljøprofil.

Arrangementet er gjennomført uten at det er søkt om dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Arrangøren har dermed brutt § 3A punkt 14 i verneforskriften, som slår fast at: "Større arrangement og tilstellingar er ikkje tillate, med unnatak av aktivitet og område for dette etter nærare retningsliner i forvaltingsplan." NOF vil følge opp saken og vurderer en anmeldelse av arrangøren.

Kitesurfing og andre former for surfing blir fremdeles tillatt innenfor Jærstrendene landskapsvernområde, i sommerhalvåret også innenfor de arealene med status som spesialområder for fuglelivsfredning, og som også inngår i Ramsarområdet "Jæren våtmarkssystem". NOF er sterkt kritisk til den forvaltningspraksisen som Fylkesmannen i Rogaland legger til grunn når de ikke reagerer mot vindsurfing, bølgesurfing og kitesurfing i fuglefrednings- og Ramsarområdene. Verneforskriftens § 3B punkt 1 slår klart og tydelig fast at ”Fuglane, herunder reira og egga deira, er freda mot alle former for skade, øydelegging og unødig forstyrring.” Direktoratet for naturforvaltning har slått fast at brettseiling, kiting og bølgesurfing er i strid med vernet i fuglefredningsområdene på på Lista og derfor ikke kan tillates. Mer om dette vedtaket her.

Vedtaket om forbudet på Lista er gjort nettopp med hjemmel i verneforskriftens § 3B punkt 1. Hvorfor blir ikke samme forvaltningspraksis gjennomført på Jærstrendene, der verneverdiene må sies å være minst like store som i verneområdene på Lista? NOF anser helgas arrangement på Revtangen som en hån mot verneinteressene i et at av landets viktigste fugleområder. NOF krever at forvaltningsmyndighetene tar ansvar for at samme forvaltningspraksis blir innført på Jæren, som den man har innført på Lista. En ny forvaltningsplan for Jærstrendene landskapsvernområde er ute på høring, med frist 15.oktober. Det er viktig at denne inneholder virkemidler til å forby surfing i fuglefredningsområdene, og NOF vil være en aktiv pådriver for å sikre at forvaltningspraksisen på Jæren blir den samme som på Lista.

Kiting-NM på revtangen
Drøyt 200 personer oppholdt seg på Revtangen i helga, der ca. 100 var deltakere. 60-70 biler var parkert på jordet til bonden helt inntil sanddynene. Søndre odde på Revtangen sees i bakgrunnen. FOTO: NOF

Kommentarer til nyheten (208)