Hopp til hovedinnhold

Naturforvaltning:

Sjokkerende planer om havvind utenfor fuglefjellet Runde

Nyheten om en god hekkesesong ved fuglefjellet Runde i Møre og Romsdal i 2019 har blitt tatt imot med glede over hele landet. Men visste du at det jobbes med å realisere et vindkraftverk bare 50-60 kilometer utenfor fuglefjellet, midt i matfatet til lundene?

Av Martin Eggen

Publisert 02.10.2019

Havsul I AS har søkt NVE om utvidet frist for idriftsettelse (til 1. januar 2025) for Havsul I vindkraftverk i Sandøy og Aukra kommune, Møre og Romsdal. Det har allerede vært gitt en utsettelse på iverksettelsesdato for dette vindkraftverket. NOF har engasjert seg i behandlingen av konsesjonssøknaden til dette vindkraftverket ved flere anledninger, både under høringen og i klagesak, samt oppfølgende brev. Etter vår mening burde ikke konsesjonen vært gitt, med begrunnelse i at det planlagte vindkraftverket ligger midt i en svært viktig trekk-korridor både for sjøfugl- og fastlandsfugl. Kraftverket vil dessuten ramme næringssøkende fugler fra Sør-Norges eneste store fuglefjell, Runde.

• Vindkraftverket dekker et område som til alle tider har vært et meget viktig fødesøksområde for sjø- og vannfugler, både i hekketid, under trekket og i vinterhalvåret. Det dekker viktige deler av det som tradisjonelt har vært den viktigste fødesøkssektoren for sjøfugl fra fuglefjellet på Runde.

• Havsul I vindkraftverk vil, sammen med konsesjonsgitte Haram Vindpark, dekke et tverrsnitt på ca. 10 kilometer av den passasjen mellom åpent hav og fastlandsfjella (strandflatelandskapet) som har noe av det mest konsentrerte trekket av fugl langs norskekysten.

• Havsul I vindkraftverk bryter med det som internasjonalt har vært poengtert som det første og viktigste tiltaket for å unngå store, negative følger av vindkraftutbygging, nemlig å unngå samlokalisering med områder med stor verdi for, og stor aktivitet av, fugl.

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har nå sjansen til å stoppe et særdeles dårlig prosjekt forvaltningen i Norge ikke kan være seg bekjent av. Gjennom vårt høringssvar ber vi NVE tillegge naturhensyn nødvendig vekt i saksbehandlingen, og ikke gi utsatt frist for igangsettelse. Alt annet vil være uhørt.

 

Lunde
Fuglefjellet på Runde har vært under sterkt negativt press over en årrekke, og med negativ utvikling for de fleste artene. Til nå har dette hovedsakelig hatt sin årsak i sviktende ungeproduksjon, åpenbart som følge av sviktende næringstilgang i viktige deler av hekketida. Økt voksendødelighet som følge av et vindkraftverk vil være særdeles negativt. FOTO: Ingar Grastveit