Hopp til hovedinnhold

Organisasjonen:

NOF sier nei til fortsatt vårjakt på ender i Kautokeino

Miljøverndepartementet har i et høringsnotat foreslått at vårjakt på stokkand, toppand og siland fortsatt skal være tillatt i Kautokeino kommune. NOF mener det er på høy tid å avvikle ordningen med vårjakt på ender permanent.

Av Kjetil Aa. Solbakken

Publisert 16.05.2013

NOF har i en årrekke vært negativ til ordningen med vårjakt på ender i Kautokeino kommune i Finnmark. Vårjakt på fugl er generelt ansett som uakseptabelt av naturforvaltere og miljøvernorganisasjoner både i Norge og internasjonalt. Slik vårjakt har derfor gradvis blitt forbudt de fleste steder på den nordlige halvkule, selv om noen unntak fortsatt finnes.

I departementets egen vurdering av saken i høringsdokumentet er det presentert solid og allment akseptert argumentasjon for at vårjakta burde kunne avvikles. Mest vesentlig er argumentet om at man ved vårjakt ikke høster av noe «overskudd» av individer i bestanden av en art, men direkte på produksjonsfuglene. Et «overskudd» er et rent høstfenomen før en naturlig vinterdødelighet reduserer bestanden. Vårjakt er slik sett den jaktformen som har størst fare for å gi negative utslag i bestanden for de artene det jaktes på. I den forbindelse har norske naturforvaltningsmyndigheter i en årrekke arbeidet aktivt for å få slutt på vårjakt på andefugler i Russland. Hvis vårjakt på ender i Kautokeino blir videreført i 10 år framover vil dette svekke troverdigheten til norsk naturforvaltning betydelig både nasjonalt og internasjonalt.

NOF er også sterkt bekymret for utilsiktet felling av dverggås, sædgås og andre fredete arter i forbindelse med denne jakta fordi vårjakt også kan føre med seg ulovlig jakt. NOF mener videre det er positivt, men påkrevet, at havelle foreslås tatt ut fra lista over jaktbare arter under denne vårjakta, siden arten er globalt truet.

I forslaget til ny forskrift er det hensyn til samisk kultur og tradisjon som veier tyngst i departementets vurdering når de tilråder en videreføring av en begrenset vårjakt på ender i Kautokeino. NOF mener likevel det er på høy tid at ordningen med vårjakt i Kautokeino kommune avvikles permanent siden den bryter med nærmest alle prinsipper i norsk og internasjonal viltforvaltning.

Les NOFs høringsbrev her.

Les Miljøverndepartementets høringsnotat her.

Toppand
Toppand er en av de tre andeartene Miljøverndepartementet foreslår fortsatt vårjakt på. Bildet viser en hannfugl av arten. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken

Kommentarer til nyheten (4)