Hopp til hovedinnhold

BirdLife Hordaland

Årets fugl er havelle

Situasjonen for den vakre havella er bekymringsfull. Både hekkebestanden og vinterbestanden i Norge og i Nord-Europa forøvrige har blitt redusert. For å kunne få en bedre oversikt over artens utbredelse og status i Norge har NOF valgt havelle som «Årets Fugl» i 2015.

Av Paul Shimmings

Publisert 26.01.2015

Havelle er, sammen med bergand, svartand og sjøorre, en av våre såkalte «fjellender». Alle disse er andearter som hekker i fjellet i Sør-Norge, og på vidda og ved kystnære fjellvann i Nord-Norge. Havella hekker spredt i Sør-Norge, men er vanligere i Nord-Norge, med de største forekomstene i Troms og Finnmark. I Sør-Norge hekker arten ved ferskvann i høyereliggende strøk, mens i Nord-Norge kan den også hekke i lavereliggende strøk, både på vidda og ved ferskvann nær kysten. Vinters tid er havella fortsatt en relativt vanlig art langs kysten, og den kan observeres stort sett langs hele norskekysten i vinterhalvåret. 

Den norske bestanden av havelle er en del av den vestsibirske/nordeuropeiske bestanden. Tidligere bestandsestimater for Norge er veldig grove, og ligger i intervallet 5 000-10 000 par (Gjershaug mfl. 1994, BirdLife International 2004). Den norske hekkebestanden utgjør inntil 1,4 % av den europeiske bestanden (BirdLife International 2004). 

Bekymringsfull bestandsutvikling

Antall haveller har gått tilbake i store deler av artens overvintringsområde. Havella har status som «sårbar» (VU=vulnerable) på den globale rødlista (BirdLife International 2012), noe som blant annet er begrunnet i en stor observert nedgang i antall overvintrende individer i Østersjøen. En internasjonal handlingsplan for havelle er under utarbeidelse i 2015 (Hearn mfl. in prep.), hvor NOF har bidratt med oppdatert nasjonal kunnskap. 

Situasjonen er bekymringsfull for havella også i Norge. Lokale kartleggingsprosjekter viser at hekkebestanden har gått tilbake flere steder. Vintertellinger utført gjennom overvåkingsprosjektet SEAPOP viser også en tilbakegang i antall overvintrende haveller. Nedgangen vinterstid er på hele 59% mellom 1980 og 2011!

Årsakene til bestandsnedgangen hos havelle kan være mange og inkluderer blant annet menneskelige forstyrelser, bifangst i fiskegarn, næringskonkurranse med fisk og habitatendringer. Havella er også spesielt utsatt for olje- og annen forurensning i marine områder, og det er flere dokumenterte tilfeller fra utlandet der store antall av arten har omkommet som følge av oljeutslipp.

Behov for ny kunnskap om havella

NOF ønsker i 2015 å bedre kunnskapen om situasjonen for havelle i Norge, både i hekkesesongen og vinters tid, spesielt siden arten har gått så sterkt tilbake internasjonalt. Det er særlig aktuelt med registreringer i hekkeområder (antall individer og andel ungfugler) for å dokumentere dagens utbredelse. For å forstå hvorfor arten er i nedgang, er det viktig å få på plass tall for både dødelighet og ungeproduksjon. Årsproduksjonen måles ved å undersøke andel ungfugler i felt i utvalgte områder. 

Kartleggingen vil kunne identifisere viktige områder for arten, og områder med viktige konsentrasjoner av havelle vil kunne kvalifisere som «Important Bird Areas» (IBA-områder) etter BirdLife Internationals IBA-kriterier. Det er NOF som har ansvaret for oppdatering av IBA-porteføljen i Norge. Dette vil være svært viktig kunnskap for myndighetene for å kunne forvalte og bevare havella på en god måte.

Rapporter alle observasjoner av havelle

Vi oppfordrer alle til å legge inn observasjoner av havelle i rapporteringsverktøyet «Artsobservasjoner». Like ønskelig som nye registreringer er opplysninger om eldre funn av arten, og spesielt om påviste hekkefunn eller observasjoner fra aktuelt hekkehabitat. Så ta kikkerten og teleskopet fatt, finn fram notatboka, nyt turen i naturen og husk å rapportere funn (både nye og gamle) til oss!

Artsobservasjoner

NOF vil i løpet av 2015 komme med mer stoff om havelle – så følg med!

Referanser

  • BirdLife International 2004. Birds in Europe: population estimates, trends and conservation status. Cambridge, UK. (Birdlife Conservation Series No. 12). 374 sider.
  • BirdLife International 2012. Clangula hyemalis. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2014.3. . Nedlastet 6. januar 2015.
  • Gjershaug, J.O., Thingstad, P.G., Eldøy, S., & Byrkjedal, S. (red.). 1994. Norsk Fugleatlas. Norsk Ornitologisk Forening, Klæbu. 552 sider.
  • Hearn, R.D., Harrison, A.L. & Cranswick, P.A. in prep. International Single Species Action Plan for the conservation of the Long-tailed Duck Clangula hyemalis, 2016–2025. AEWA Technical Series.

Havelle i Norsk fugleatlas

Havelle
Den karismatiske havella er årets fugl i Norge i 2015. Bildet viser en hann i vinterdrakt. FOTO: Gunnar Numme
Havelle
Havella er i tilbakegang både på hekkeplasser og i overvintringsområder i Norge. Bildet viser en hunn med dununger. FOTO: Kjetil Aa. Solbakken