Hopp til hovedinnhold

Nyhetssaker om åkerrikse

Prosjektsiden | Åkerriksenyheter | Norsk Fugleatlas | Kontaktinformasjon


24.05.2023

Bunn-nivå for åkerriksa i Norge

Åkerriksa har lenge stått i fare for å forsvinne fra norsk natur, og det ser fortsatt ikke bra ut. Sommeren 2022 ble det registrert 62 syngende åkerrikser i Norge. Det var den laveste årstotalen siden 1997.

Les hele saken
15.07.2022

Åkerriksesommeren – hvordan går det?

De fleste syngende åkerrikser i Norge blir rapportert i siste halvdelen av mai og i juni. Mange har lagt inn funnene sine i Artsobservasjoner. Her får du en foreløpig statusrapport på forekomsten til arten så langt i år.

Les hele saken
08.09.2021

Enda en dårlig sommer for åkerrikse

I 2021 har mange personer rapportert funn av åkerrikse, nesten alle observasjoner er av fugler som kun er hørt og ikke sett. Men hvordan har det gått med åkerrikse i år? Med om lag 95 hanner i funnmassen har vi dessverre hatt et dårlig år for arten i Norge.

Les hele saken
15.06.2021

Rapportér syngende åkerrikser!

Crex crex er det vitenskapelige navnet på åkerrikse, og fuglefolk sier at det «krekser» når man hører arten synge om sommeren. Nå er det full aktivitet med syngende åkerrikser, og NOF oppfordrer til rapportering av alle observasjoner av arten. Da bidrar du til økt kunnskap om artens forekomst her til lands.

Les hele saken
15.05.2020

NOFs åkerrikseprosjekt fortsetter i 2020

Åkerrikseprosjektet er et av NOFs eldste artsprosjekter, og vi har nå fulgt forekomsten av denne karismatiske fuglen i Norge hvert år siden 1995. Også i 2020 oppfordrer vi folk til å dra ut å lytte etter åkerriksas særpregede sang i de stille vår- og sommernettene.

Les hele saken
30.08.2019

Få åkerrikser i 2019

Foreløpige observasjonstall tyder på nok et magert år for åkerriksa i Norge i 2019, med ca. 101 syngende individer. Tall fra NOFs intensivovervåking gir et noe mer positivt bilde av situasjonen, selv om det heller ikke her er noen tegn til framgang for arten.

Les hele saken
10.06.2019

Åkerriksespill i sommernatta!

Det var vindstille og varmt på NOF avd. Aust-Agders årlige nattsangertur til Inntjore og omegn, og de nesten 40 fremmøtte ble fortalt at forholdene lå godt til rette for å høre både rørsanger, myrsanger, sivsanger og flere andre arter. Den sjeldne åkerriksa sto høyt på ønskelista til mange av deltakerne.

Les hele saken
06.09.2018

Nok en mager åkerriksesommer

Etter at antallet påviste åkerrikser i Norge økte tidlig på 2000-tallet var det håp om at arten igjen kunne etablere en levedyktig hekkebestand hos oss. Men observasjoner fra de siste fire årene gir liten grunn til å tro at en slik etablering har funnet sted.

Les hele saken
16.05.2018

Tidlig innsig av åkerrikser til Norge

De siste dagenes varme vær i Sør-Norge er kanskje noe av årsaken til et tidlig innsig av åkerrikser til Sør-Norge. Ukene framover er høytid for å oppleve denne sjeldne arten hos oss. I denne nettsaken forklarer vi hvordan dine observasjoner kan hjelpe åkerriksa til å gjennomføre vellykket hekking.

Les hele saken
31.01.2018

Ingen oppgang i åkerriksebestanden etter 2009

Årsrapporten for åkerriksas forekomst i Norge i 2017 er nå klar. Etter ni års intensivovervåking av arten er det ingenting som tyder på hverken nedgang eller oppgang for den lille hekkebestanden. NOF etterlyser nye tiltak for å forsøke å bedre artens bestandssituasjon i Norge.

Les hele saken
31.08.2017

Etterlengtet opptur for åkerriksa

Etter to begredelige år fikk åkerriksa en etterlengtet opptur i 2017. Likevel var antallet påviste syngende individer ikke på noen måte eksepsjonelt høyt, og på et lavere nivå enn det som var normalen for noen år tilbake. Vi håper at målrettede beskyttelsestiltak kan bidra til en mer langvarig positiv trend framover.

Les hele saken
28.05.2017

Kan åkerriksas nedadgående kurve snu på ny?

To hekkesesonger på rad med et nedslående antall syngende åkerrikser i Norge kan i 2017 følges av en tredje. Forhåpentligvis går det ikke slik. En av våre aller sjeldneste hekkefugler har møtt mer motgang enn de fleste andre. Kanskje kan nettopp du bidra til å gi den litt etterlengtet hjelp?

Les hele saken
19.12.2016

Årsrapporten fra årets åkerriksekartlegging er klar

I en nettsak i august i år skrev NOF om det lave antallet åkerrikser som så langt var påvist i Norge i 2016. Resultatene fra årets kartlegging er nå oppsummert i en ny rapport fra NOFs fagavdeling, og bekrefter mye av det bildet som ble tegnet av årets sesong tidligere i høst.

Les hele saken
17.11.2016

Ny handlingsplan for åkerrikse på trappene

Åkerriksa er en av våre aller sjeldneste hekkefugler, og er kategorisert som kritisk truet på rødlista. I 2008 fikk åkerriksa sin egen handlingsplan, hvor målsetningen var å bedre bestandssituasjonen. Etter åtte års målrettet forvaltning er det på tide at planen oppdateres. NOF har bidratt sterkt til at man skal få dette til.

Les hele saken
26.08.2016

Nok et dårlig år for åkerriksa

Etter en svak forekomst av åkerrikse i 2015 ser 2016 ut til å ha vært et enda dårligere år for arten i Norge. Kun 94 syngende hanner er hittil rapportert, som er det nest laveste antallet som er påvist siden 2007. Årsakene til den dårlige forekomsten er ukjente.

Les hele saken
27.05.2016

En ny åkerriksesesong er i gang!

Siden 1995 har NOF ført oversikt over hvor mange åkerrikser som observeres i Norge. Bestandsstørrelsen har økt noe fra bunnivået på midten av 1990-tallet, men er fremdeles på et svært lavt nivå. Prosjektet fortsetter i 2016, og dine observasjoner kan bidra til å sikre artens fremtid hos oss!

Les hele saken
15.03.2016

Et dårlig år for åkerriksa i 2015

Med totalt 112 syngende åkerrikser rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2015 var fjorårets forekomst av arten godt under snittet for de siste 20 årene. En kald vår og forsommer er trolig noe av årsaken til den lave forekomsten. Les mer om årets sesong i åkerrikseprosjektets årsrapport for 2015!

Les hele saken
10.09.2015

Åkerriksetrekket har startet

En norsk åkerrikse med satellittsender har startet høsttrekket! Fuglen som trolig hekket på Jæren i sommer har nå flyttet seg til den danske øya Læsø øst for Fredrikshavn. Lite er kjent om hvor norske åkerrikser oppholder seg utenfor sangperioden, og vi håper å følge denne fuglen videre til overvintringsområdet.

Les hele saken
26.05.2015

Rapporter dine observasjoner av åkerrikse!

Åkerriksa har igjen begynt å dukke opp i Sør-Norge, og de neste ukene er høysesong for å høre arten hos oss. Ta en tur ut i natten for å lytte etter denne karismatiske arten du også!

Les hele saken
12.09.2014

Et normalt år for åkerriksa

Totalt 160 syngende åkerrikser har blitt rapportert i Artsobservasjoner i løpet av sommeren 2014, med flest observasjoner fra Akershus og Rogaland. Det var dermed et gjennomsnittlig år for arten i Norge.

Les hele saken
06.05.2014

Stabilt på et lavt nivå for åkerriksa i Norge

Bestanden av åkerrikse i Norge har holdt seg stabil på et lavt nivå de siste fem årene. Det er en av flere konklusjoner i NOFs nye rapport som oppsummerer arbeidet med kartlegging og overvåking av arten i perioden 2009-2013. Den norske åkerriksebestanden ligger i intervallet 50-125 individer.

Les hele saken
23.08.2013

Godt år for åkerriksa i Norge!

Årets forekomst av åkerrikse er en av de beste siden NOF startet med å overvåke bestanden i 1995. Med 204 syngende hanner og fem konstaterte hekkefunn vil 2013 bli husket som et godt år for den kritisk truete arten. Med mer informasjon ut til gårdbrukere og grunneiere vil NOF fortsette med å skape en framtid for arten i det norske kulturlandskapet.

Les hele saken
14.06.2013

Fin start for åkerriksa!

Det har så langt i år blitt registrert 107 åkerrikser i Norge, noe som må sies å være meget bra tatt i betraktning av at vi kun har nådd midten av juni. Vi anbefaler alle til å ta turen ut i sommernatta for å registrere åkerrikser i det som tegner til å bli et godt år for arten!

Les hele saken
08.05.2012

Åkerrikse-sesongen 2012 er i gang!

Det er på nytt tid for å ta turen ut i nattemørket for å lytte etter nattsangere. Åkerriksa er rett rundt hjørnet, så ved de rette trekkforholdene kan den dukke opp hver dag som helst nå! Den har i hvert fall såvidt ankommet våre naboland i Skandinavia.

Les hele saken
30.06.2011

Hvordan ender åkerrikse-året?

Åkerrikseforekomsten har som regel to topper i løpet av en sesong. Disse faller da i månedsskiftene mai/juni og juni/juli. Neste topp er rett rundt hjørnet og vi er derfor avhengige av nattsangerlyttere for å fange opp resten av sesongens rikser, slik at året blir et av de bedre mens prosjektet har pågått.

Les hele saken
20.05.2011

Ny sesong med åkerriksekartlegging!

Åkerriksene ankommer i disse tider Norge, og NOF oppfordrer derfor ivrige nattsangerentusiaster til å bruke vårnettene til lytting. Den første åkerriksa (på bildet) ble observert allerede helt i starten av mai, og etter en roligere periode med kaldt og vått vær er nå vårens andre åkerrikse observert, denne gang i Haugesund.

Les hele saken
11.06.2010

Hjelp NOF med å registrere åkerrikse!

Åkerriksa har så langt i år hatt en svak forekomst i Norge. I noen landsdeler har ikke været innbydd til nattlige turer ut i kulturlandskapet for å lete etter denne og andre nattaktive sjeldenheter. Juni er høysesong for nattsangerturer, og nå ber vi om din hjelp til å registrere åkerrikse.

Les hele saken
15.05.2010

NOF foreslår hubro som prioritert art

Hubro er en av flere fuglearter som etter NOFs vurdering bør bli prioriterte arter i henhold til Naturmangfoldloven. Arten har en negativ bestandsutvikling i Norge, og er klassifisert som sterkt truet på rødlista. For å sikre hekkelokalitetene mot ødeleggelse mener NOF det er påkrevd at hubroen blir en prioritert art.

Les hele saken
26.06.2009

Godt år for åkerriksa!

Det ser ut til å bli et godt år for åkerriksa i 2009! Allerede nå er så mange som 89 ulike åkerrikser hørt, spredt fra Nord-Trøndelag og sørover. De fleste fuglene er hørt i Rogaland, Oslo & Akershus og Hedmark, men også andre fylker rapporterer om flere åkerrikser enn vanlig i år.

Les hele saken
02.12.2008

Mulighet for masteroppgave på åkerrikse!

For mange unge, fremadstormende ornitologer er det naturligvis et sterkt ønske om å utdanne seg innenfor biologi med ornitologi som spesialfelt. En unik mulighet til å velge en spennende masteroppgave finnes nå ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB)! Den utrydningstruete åkerriksa skal studeres.

Les hele saken
01.07.2008

Ny handlingsplan for åkerrikse

Åkerriksa har nå fått sin egen handlingsplan av Direktoratet for naturforvaltning, og planen tar mål av seg til å bidra til å bevare åkerriksa, som er kritisk truet i Norge. Tiltakene i handlingsplanen skal styres fra Fylkesmannen i Rogaland som vil samarbeide nært med NOFs åkerrikseprosjekt.

Les hele saken
14.06.2007

Bra år for åkerriksa!

NOFs åkerrikseprosjekt er godt i gang med kartlegging og overvåking av åkerriksene. Så langt i sesongen ser det lovende ut, med langt flere kreksende fugler i kjerneområdene enn på flere år! Åkerrikseprosjektet har i år produsert en ny informasjonsfolder for å nå ut til grunneierne der åkerriksa blir hørt.

Les hele saken
15.12.2006

Tilbakegang for åkerriksa

Åkerriksa er en av fem fuglearter som nå er regnet for å være kritisk truet i Norge. NOFs åkerrikseprosjekt har også i 2006 gjennomført en fullstendig kartlegging av artens forekomst i Norge, samt en systematisk overvåking i Rogaland og Oslo & Akershus. Resultatet viser en kraftig tilbakegang!

Les hele saken

Flere nyheter om åkerrikse